Zrušenie schôdze OZ

Ak považujeme uznesenie ÚKK SZCHPH za rozhodnutie, voči ktorému sa možno do 30 dní odo dňa doručenia odvolať, potom treba povedať, že odvolanie voči tomuto rozhodnutiu má odkladný účinok. To znamená, že práva, o ktorých rozhodol orgán v rozhodnutí nemôžu byť realizované skôr, ako uplynie 30-dňová lehota na odvolanie, alebo v prípade podania odvolania až do rozhodnutia o odvolaní. Vo výnimočných prípadoch môže osobitný predpis vylúčiť odkladný účinok, čo však naše stanovy nepoznajú. Treba teda vyčkať na uplynutie 30-dňovej lehoty, v ktorej je možné sa odvolať. Ak uplynie a odvolanie nebude podané, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a malo by sa postupovať podľa uznesenia ÚKK. Ak však bude podané odvolanie, treba vyčkať až na rozhodnutie o odvolaní a podľa toho postupovať ďalej. Odporúčanie člena KK OZ Michalovce. 

Z toho dôvodu, sa schôdza výboru OZ a predsedov ZO zvolaná na 7.6.2019 o 17:30 hod. v KD v Novom Ruskove RUŠÍ !!!

Marián Bašista, Ing.