Zápisnica

Zápisnica zo schôdze výboru OZ Michalovce, konanej dňa 26.2.2019

Program schôdze:

1. Úvod

2. Privítanie

3. Tajomník OZ – Kmec Peter – spresnenie evidencie a nahláška materiálu

4. Financovanie OZ

5. Pretekový plán

6. Diskusia

7. Záver

Prítomní: predseda OZ – Vavrek Miroslav

               : tajomník OZ   – Kmec Peter

               : pokladník OZ – Ing. Bašista Marián

               : vycvikár OZ – Novák Eduard

               : dopravný OZ – Gaňo Oto

               : členovia – Mydlo Michal

  •   Ilčišin František

               : pozvaní: zástupcovia ZO Michalovce – MVDr. Dudáš Gabriel – predseda ZO 

                                                                                MVDr.  Luterán Marek – predseda KRK zástupcovia ZO Humenné – neprítomní

prísediaci: Petruš Marián

Prítomnosť overená prezenčnou listinou zo schôdze.

Schválenie programu: za / proti   – 7/0

K bodu č.2 – predseda OZ p. Vavrek Miroslav privítal zúčastnených na pracovnej               

                      schôdzi výboru

K bodu č. 3 – tajomník OZ p. Kmec Peter postupne z jednotlivými ZO spresnil 

                       evidenčný zoznam a nahlášku materiálu

K bodu č. 4 – keďže schválený systém nahlášok nepočítal s výdavkami na chod OZ, bol  

                       výbor OZ nútení zmeniť financovanie na preteky a namiesto nahlášky  

                       predseda OZ navrhol odpredaj košov. Hlasovanie za/proti – 5/2.                                                        

                       Cena koša je 110,00 Eur na krátke a stredné trate.

K bodu č. 5 – tajomník OZ p. Kmec Peter oboznámil prítomných o výsledkoch 

               z rokovania regiónu, navrhnuté stredné trate 2x Kepno, Brzeg, Olawa, Olesnica

K bodu č. 6:

  • p. Gaňo Oto navrhol za ZO Trebišov stredné trate 6x Kepno, hlasovanie za/proti – 2/5- návrh neprešiel
  • návrh na koordinátora štartu pretekov – p. Novák Eduard – za/proti – 7/0
  • pri zlom počasí, poruche auta, havarijnej situácie a skorom dolete holuba rozhodne preteková komisia ( vycvikári jednotlivých ZO ) za/proti – 7/0
  • pretek mladých holubov s regiónom, v októbrovom termíne – komerčný pretek – za/proti – 7/0

Návrh na uznesenie : výbor schvaľuje

  • odpredaj košov na KaST
  • koordinátor pretekov p. Novák Eduard
  • pretek mladých holubov s regiónom

Záver: predseda OZ poďakoval zúčastneným za priateľský priebeh schôdze.

V Čaklove, dňa 12.3.2019                                       tajomník OZ: Kmec Peter