Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Michalovce

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Michalovce konanom dňa 13.1.2015 v Hencovciach

Prítomní páni: Kopač, Novák, Ing. Kristiňak, Tomaš, Kmec, Poľacky, Ing. Bašista, Trebuňak, Ing. Vysoký, Turcmanovič.

Schôdze sa nezúčastnili členovia ZO Michalovce a ZO Sobrance

Program:
1. Otvorenie
2. Príprava programu pre konferenciu OZ Michalovce 25.1.2015 v Zámutove
3. Rôzne + diskusia
4. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie zahájil predseda OZ pán Kopač, najprv privítal členov výboru, poprial zúčastneným všetko dobre do Nóveho roku 2015 a oboznámil členov s programom stretnutia. Následne dal odsúhlasiť program stretnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

2. Príprava programu pre konferenciu OZ Michalovce 25.1.2015 v Zámutove

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Zapisovateľ bol zvolený
   • Ing. Kristiňak
  • Overovatelia zápisnice:
   • p. Turcmanovič
   • p. Kmec
 4. Správa výcvikara
 5. Správa revíznej komisie
 6. Mandátová komisia:
  • Ing. Bašista
  • p. Tomaš
  • Ing. Vysoký
 7. Doplnenie nových členov výboru o:
  • Ing. Kristiňaka
  • p. Tomáša
 8. Ocenenie chovateľov za pretekovú sezónu 2014
 9. Termíny úloh na rok 2015
 10. Diskusia:
  • Pretekový plán na rok 2015
  • Návrh trati regiónu Šariš
  • Veľká cena Neubrandenburg 3
 11. Záver

3. Rôzne + diskusia

 • Utvorenie regiónu pre krátke trate a pre preteky mladých holubov
 • Usporiadanie piateho komerčného preteku v pretekoch mladých
 • Do 28.2.2014 odovzdať členské (10€ za lietajúceho a 5€ za nelietajúceho člena), objednávku rodových obrúčok, pretekových gumičiek pre rok 2016 a evidenciu členov za jednotlivé ZO pre rok 2015
 • 15.4.2015 odovzdať nahlášku a uhradenie plnej sumy
 • Byť dôsledný pri spočítavaní holubov na jednotlivých pretekoch
 • Ponúknuť OZ Bardejov prepravu posledných troch pretekov (Kepno)
 • Pri odovzdávaní nahlášok je potrebne nahlásiť počet výsledkov vydaných v podobe knihy pre jednotlivé knihy. Na základe objednávky bude nasledovať vypracovanie návrhu ceny pre jeden výtlačok. Zmena ako po iné roky, že každý lietajúci člen ich obdrží
 • Nebude zahájená výroba ďalších náhradných košov pre prepravu holubov
 • Poplatok za 1km pre ZO Sobrance ostáva 0,20€
 • Je potrebne, aby sa plombovali koše (predne a bočne dvierka), ak sa pri kontrole nájde nezaplombovaný kôš, nasleduje telefonát výcvikarovi OZ a ten rozhodne o treste. Potrebné je plombovať aj páku pre centrálne vypúšťanie holubov v poslednom nasadzovanom mieste
 • Každá ZO musí mať na plombovacích klieštiach svoj znak, aby na základe plomby bolo možne identifikovať kôš komu patrí
 • Vyplatenie štartérov
 • V aute so šoférom musí byť aj sprievodca a to od začiatku zberu až po vypustenie holubov na mieste štartu. Sprievodcovia by mali byť aspoň dvaja aby sa mohli striedať (jeden pretek jeden a druhý druhy sprievodca)
 • Výplata pre sprievodcu
 • Miesto konania regionálnej výstavy v roku 2015. Do úvahy prichádzajú dve lokality:
  • 1. Kultúrny dom v Zámutove
  • 2. Kultúrny dom v Ruskove

4. Záver

Na záver výborovej schôdze predseda p. Kopač poďakoval prítomným za účasť
a poprial im šťastný návrat domov.

Zapísal Bašista M. člen ZO Trebišov v Hencovciach dňa 13.1.2015