Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Michalovce – 27. apríl 2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Michalovce
konaného dňa 27. apríla  2015 v Hencovciach

Prítomní:

predseda OZ – Róbert Kopáč
členovia výboru OZ: Kopas Michal, Tomáš Jozef, Kmec Peter, Novák Eduard,                        Turcmanovič Pavol, Kristiňak Peter,Frič Július a predseda KRK  Juraj Vysoký

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Na rokovanie boli predvolaní členovia výboru ZO CHPH Sobrance:

Predseda ZO CHPH Július Frič
Tajomník ZO CHPH  Ing. Jozef Tichvoň
Výcvikár ZO CHPH  Marek Jarecký
Pokladník ZO CHPH Michal Oreský

Pozvánku za celú ZO osobne prebral a jej prevzatie potvrdil vlastnoručným podpisom predseda ZO p. Július Frič dňa 26.4.2014 pri nasadzovaní holubov na cvičný let z Lipian.

Zo všetkých pozvaných sa na rokovaní zúčastnil iba predseda ZO CHPH Sobrance p. Július Frič

Program rokovania:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Nedodržanie uznesenia Oblastnej konferencie zo strany ZO CHPH Sobrance.
  3. Uznesenie
  4. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1. Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal predseda OZ  Róbert  Kopáč. Prítomných následne oboznámil s programom rokovania a dal o ňom hlasovať. Program zasadania bol jednohlasne schválený.

K bodu 2. Predseda OZ informoval ostatných o tom,  že ZO CHPH Sobrance porušili uznesenie Oblastnej konferencie zo dňa 25.1.2015 a to v časti III.Ukladá  odst 1. písm b/ nezaplatením celej sumy za nahlášku holubov svojich členov na pretekovú sezónu 2015. Bola uhradená iba suma čiastková.

Následne bolo udelené slovo predsedovi ZO CHPH Sobrance p. Júliusovi Fričovi, aby túto skutočnosť objasnil. Ten pred všetkými zdôraznil ,že požadovanú sumu nezaplatia, on sám bude nasadzovať holuby v NS Michalovce, chovateľ Dudáš Gabriel v NS Strážske. Nahláška týchto dvoch chovateľov má byť uhradená z čiastky, ktorú ZO CHPH Sobrance už uhradili na účet OZ CHPH Michalovce a zvyšné peniaze sa majú vrátiť ZO CHPH Sobrance. Ostatní členovia ZO CHPH Sobrance vraj pretekať v sezóne 2015 nebudú.

Po tomto vyjadrení výbor OZ CHPH Michalovce prijal následovné uznesenie.

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA VÝBORU OZ CHPH MICHALOVCE
konaného dňa 27. apríla 2015

Výbor OZ CHPH schvaľuje:

  1. Program zasadnutia.
  2. Zrušenie NS Sobrance
  3. Vrátenie uhradenej čiastky, v plnej výške, za nahlášku holubov z účtu OZ CHPH Michalovce na účet ZO CHPH Sobrance
  4. Všetkým chovateľom ZO CHPH Sobrance nasadzovanie holubov v roku 2015 v ktoromkoľvek NS v OZ CHPH Michalovce po zaplatení svojich osobných nahlášok na účet OZ CHPH Michalovce. Koše do prepravného auta si na prvé nasadenie chovatelia ZO CHPH Sobrance dovezú zo Sobraniec do príslušného NS na vlastné náklady.

V Hencovciach 27. 04. 2015                                                      Zapísal: Peter Kristiňak