Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Michalovce – 19. apríl 2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Michalovce
konaného dňa 19. apríla  2015 v Hencovciach

Prítomní:

predseda ZO – Róbert Kopáč
členovia výboru OZ : Kopas Michal, Tomáš Jozef, Kmec Peter, Novák Eduard, Sčecina Alojz, Turcmanovič Pavol, Kristiňak Peter a člen KRK  Trebuňák Ján

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba zapisovateľa zápisnice
 3. Informácia zo zasadnutia Regiónu ŠARIŠ
 4. Informácia o organizácii regionálnej výstavy
 5. Organizácia nácviku PH Lipany
 6. Návrh kontrolnej činnosti na rok 2015
 7. Uznesenie
 8. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1. Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal predseda OZ  Róbert  Kopáč. Prítomných následne oboznámil s programom VČS a dal o ňom hlasovať. Program zasadania bol jednohlasne schválený.

K bodu 2. Za zapisovateľa zápisnice bol jednohlasne schválený Peter Kristiňak.

K bodu 3. Informáciu z posledného zasadania Regiónu ŠARIŠ  podal tajomník OZ Michal Kopas, ktorý prítomných oboznámil s priebehom  a prijatým uznesením:

 • OZ Michalovce bude mať dva hlasy pri spoločných štartoch z pretekov Kepno 1-6.
 • Povinnosť hlásiť prvé tri doletené holuby OZ z pretekov Neubrandenburg 1-3 správcovi webovej stránky Regiónu ŠARIŠ p. Baškovi Richardovi

Následne bola podaná informácia o organizácii zberu PH  v OZ Michalovce na preteky Sadki 1-4. Navrhol 4 nasadzovacie strediská: Trebišov, Michalovce, Strážske, Hencovce. Potom budú holuby prevezené do Stropkova , kde budú preložené do auta prepravcu na tento pretek.
Auto budú doprevádzať piati účastníci preteku,ktorí budú zodpovední aj za prekládku holubov.

K bodu 4. Tajomník OZ požiadal zástupcov všetkých ZO ,aby do nasledujúceho zasadnutia výboru predniesli návrhy  a svoje predstavy na organizáciu výstavy  a navrhol zvoliť organizačný výbor pre túto výstavu.

K bodu 5. Výbor schválil, aby všetky ZO nahlásili tajomníkovi OZ p.Kopasovi počty holubov na nácvik Lipany  konaný dňa 26.4.2015 / nedeľa s ranným zberom/ do stredy 22.4.2015 do 20.00 hod.,časy zberu na tento nácvik budú včas oznámené.
S nahláškou holubov na nácvik je potrebné nahlásiť za každú ZO aj objednávku Knihy výsledkov na rok 2015

K bodu 6. Návrh kontrolnej činnosti na rok 2015 predniesol v mene predsedu KRK OZ  člen tejto komisie p.Trebuňák.
V prípade odmietnutia kontroly bude kontrolovaná zložka alebo chovateľ vyradená /ý/ z preteku.
Protokol o vykonanej kontrole musí byť zaslaný do 7 dní na sekretaríát SZCHPH /doporučene/, kópia protokolu sa zašle predsedovi OZ.

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA VÝBORU OZ CHPH MICHALOVCE
konaného dňa 19. apríla 2015

 1. Výbor OZ CHPH berie na vedomie:
  1. Informáciu z posledného zasadnutia Regiónu ŠARIŠ.
 2. Výbor OZ CHPH schvaľuje:
  1. Program zasadnutia.
  2. Zapisovateľa : Peter Kristiňak
  3. Nasadzovacie strediská pre preteky SADKI 1- 4:
   NS Trebišov, NS Michalovce, NS Strážske, NS Hencovce
  4. Doprovod zberného auta do Stropkova ,zložený z piatich účastníkov preteku pre preteky Sadki 1 – 4 následovne:
   Sadki 1 – doprovod NS Hencovce, náklady na doprovod hradí NS Hencovce
   Sadki 2 – doprovod NS Strážske, náklady na doprovod hradí NS Strážske
   Sadki 3 – doprovod NS Michalovce, náklady na doprovod hradí NS Michalovce
   Sadki 4 – doprovod NS Trebišov , náklady na doprovod hradi NS Trebišov
  5. Návrh kontrolnej činnosti na rok 2015
  6. V prípade odmietnutia prevedenia kontroly vyradenie kontrolovanej zložky z preteku.
 3. Výbor OZ CHPH ukladá:
  1. Výcvikárom všetkých ZO CHPH nahlásiť tajomníkovi OZ p.Kopasovi počty holubov na nácvik plánovaný dňa 26.4. 2015. Termín : do stredy 22.4.2015
  2. Výcvikárom všetkých ZO CHPH nahlásiť tajomníkovi OZ p.Kopasovi objednávku knihy výsledkov na rok 2015. Termín : do stredy 22.4.2015
  3. Doručiť,všetkým oprávneným kontrolujúcim , poverenie ku kontrolnej činnosti pre pretekovú sezónu 2015.

Zodpovedný: tajomník OZ

Termín : do 30.4.2015

V Hencovciach 19. 04. 2015

Zapísal: Peter Kristiňak