Zápisnica zo školenia vedúcich NS

Zápisnica zo školenia  vedúcich NS a ich zástupcov v OZ CHPH Michalovce
konaného dňa 19. apríla  2015 v Hencovciach

Prítomní:
výcvikár OZ  – Eduard  Novák

zástupcovia ZO = NS:
Čaklov
Vranov n./T.
Hencovce
Strážske
Trebišov
Humenné
Michalovce

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Neprítomní: zástupcovia ZO Sobrance

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Informácia zo školenia výcvikárov SZCHPH v Nitre
  3. Pokyny k organizácii pretekovej sezóny 2015
  4. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1. Rokovanie otvoril  , všetkých prítomných privítal a celé školenie viedol výcvikár OZ CHPH Michalovce Eduard Novák, ktorý sa v Nitre  zúčastnil školenia výcvikárov všetkých OZ CHPH evidovaných v SZCHPH.

K bodu 2. Výcvikár OZ podal všetkým prítomným informáciu o priebehu  školenia v Nitre. Uviedol, čo všetko musí obsahovať predpreteková dokumentácia, dokumentácia z nasadzovania holubov v NS, dokumentácia z otvárania konštatovacích hodín v NS, zdôraznil, že ustanovenia Pretekového poriadku SZCHPH a vydaných obežníkov SZCHPH k zabezpečeniu sezóny 2015 sú záväzné pre všetky zložky SZCHPH aj samotného chovateľa – účastníka preteku.

Upozornil okrem iného hlavne na tieto body :

  • držanie a hlásenie holubov pri nasadzovaní na pretek nesmie vykonávať chovateľ – vlastník holuba. Ak sa taký prípad zistí, bude chovateľ vyradený z celej pretekovej sezóny a disciplinárne riešený. 
  • Všetky protokoly , okrem protokolu o uzatváraní hodín, musia byť podpísané na každej strane, nie iba na poslednej.

K bodu 3. Aby nevznikali nedorozumenia so zasielaním pošty uvádza výcvikár OZ svoju korenšpondenčnú adresu:

Eduard Novák
Sídlisko Okulka T 20/10
093 01 Vranov nad Topľou

Číslo telefónu: 0908 992 167

Čas otvárania konštatovacích hodín sa stanovuje na 18.00 hod.

Doprovod auta z nasadenými holubami zo Sobraniec do Michaloviec bude tvoriť 5 účastníkov preteku.

K bodu 4. Školenie trvalo od 15.00 do 17.00 hod.

Eduard Novák sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial všetkým veľa úspechov v pretekovej sezóne 2015.

V Hencovciach 19. 04. 2015                                                      Zapísal: Peter Kristiňak