Zápisnica zo schôdze výboru OZ – Michalovce konanej 11.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Michalovce, konanom dňa 11.2.2019 v Hencovciach

 

Prítomní páni: Kmec, Novák, Ing. Baško, Maťaš, Vavrek, Mydlo, Ilčišin, Petruš, Gaňo, Poľacky, Kalanin, Sorokač, Bašista

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu výborovej schôdze
 3. Voľba nového predsedu a pokladníka OZ
 4. Žiadosť OZ Sabinov o vstup do regiónu Šariš a letieť spolu preteky nad 500km
 5. Rôzne + diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

K bodu 1:

 

Zasadnutie zahájil tajomník OZ pán Bašista a privítal členov výboru.

 

K bodu 2:

Tajomník oboznámil členov s programom stretnutia. Následne dal odsúhlasiť program stretnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

 

K bodu 3:

 

Nakoľko z funkcie predsedu odstúpil p. Kopač ako predseda a p. Poľacký ako pokladník bolo potrebne zvoliť nových ľudí z výboru na obsadené daných funkcií.

Kandidáti pre obsadenie funkcií:

Predseda OZ: Gaňo Oto

Vavrek Miroslav

Tajomník OZ: Peter Kmec

Pokladník OZ: Bašista Marian

 

Následne po oznámení kandidátov prebehla voľba:

Gaňo Oto: za / proti: 2/5

Vavrek Miroslav: za / proti 4/3

Peter Kmec: za / proti 6/0

Bašista Marián: za / proti 6/0

 

Cele zloženie vedenie sa zvolilo iba na jeden kalendárny rok a to 2019, aby sa dokončilo pôvodne funkčné obdobie 2015-2019. V roku 2020 sa uskutočnia nove voľby na štvôrročné  funkčné obdobie.

 

K bodu 4:

Po prijatí OZ Sabinov do regiónu Šariš je potrebne odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Bude OZ Sabinov vystavovať holuby na našej regionálnej výstave?
 • Bude OZ Sabinov prispievať na ocenenia, ako ostatne OZ v regióne?
 • Ako bude s pretekmi z miest, ktorých kilometrová vzdialenosť pre OZ Sabinov je menej ako 500km?

 

Hlasovanie za prijatie OZ Sabinov do regiónu Šariš: za/proti 7/0

 

K bodu 5:

 

 1. p. Ilčišín:
 • kto pôjde za OZ na konferenciu regiónu Šariš.
 • na regionálnej konferencií trvať na vypúšťaní holubov o 7:00hod alebo potom až o 14:00hod
 1. p. Kmec:
 • dorovnanie peňazí do pokladne OZ:
 • ZO Čaklov:156,-€
 • ZO Hencovce:535,-€
 • ZO Humenne:143,-€
 • ZO Michalovce: 137,-€
 • ZO Vranov:139,-€
 • ZO Strážske:97,-€
 • ZO Trebišov: 231,-€
 • ZO Stropkov mesto:287,-€

Spolu: 1725,-€

 • Poskytnutie pôžičky 95€ pre zakúpenie laserovej tlačiarne do OZ
 1. p. Mydlo + p Vavrek:
 • nesedia najazdené kilometre na jednotlivých pretekov, rozdiel v kilometroch cca 100km
 1. p. Baško:
 • kto dá informácie ZO Stropkov- mesto ohľadom finančných nákladov (na základe informácií z organizovania minulých výstav) potrebných pre zorganizovanie regionálnej výstavy

 

K bodu 6: Bol prečítaný návrh na uznesenie a predsedajúci dal o jeho prijatí hlasovať. Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa : 7/0

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice

 

K bodu 7: Tajomník OZ poďakoval všetkým prítomným za účasť

                      UZNESENIE ZO   ZASADNUTIA OBLASTNEHO VÝBORU OZ CHPH MICHALOVCE                                                                        konaného dňa 11. februára 2019

 

 

 1. Výborová schôdza OZ CHPH berie na vedomie:
 2. Abdikácia predsedu OZ Kopáča Roberta a pokladníka OZ Poľackého Ľubomíra.

 

 1. Výborová schôdza OZ CHPH schvaľuje:
 1. Program konferencie.
 2. Zapisovateľa : Bašistu Mariána
 3. Voľbu nového vedenia OZ Michalovce pre dokončenie volebného obdobia 2015-2019 v zložení:
 • Predseda OZ: Vavrek Miroslav
 • Tajomník OZ: Kmec Peter
 • Pokladník OZ: Bašista Marián
 • Výcvikar OZ: Novák Eduard
 • Dopravný pre OZ: Gaňo Oto
 1. Delegátov na konferenciu regiónu Šariš: Vavrek, Kmec, Novák
 2. Prijatie OZ Sabinov do regiónu Šariš letieť spolu preteky nad 500km
 3. Zakúpenie laserovej tlačiarne do OZ.

 

III. Výborová schôdza OZ CHPH ukladá:

 

 1. Dorovnanie nedoplatkov do pokladne OZ CHPH. Termín : do 28.2.2019
 2. p. Poľacký zabezpečí pre ZO Stropkov mesto informácie ohľadom potrebných finančných prostriedkov potrebných pre zorganizovanie regionálnej výstavy na základe starých finančných nákladov z predošlých výstav.

Termín : do 28.2.2019

 

V Hencovciach  11. 02. 2019                                                      Zapísal: Marián Bašista