Zápisnica z oblastnej konferencie OZ  CHPH  Michalovce

Zápisnica z oblastnej konferencie OZ  CHPH Michalovce konanej dňa 25. januára  2015 v Zamutove

Prítomní:

predseda OZ – Róbert Kopáč
členovia výboru OZ  a členovia RK OZ CHPH Michalovce
delegáti oblastnej konferencie

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

 Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Udelenie čestných ocenení
 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH za rok 2014
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2014
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Doplnenie výboru OZ o nových členov:    Kristiňak Peter  , Tomáš Jozef , Bašista Marián
 10. Ocenenie chovateľov za pretekovú sezónu 2014
 11. Terminovník úloh na rok 2015
  • členské
  • evidenčné listy ZO CHPH
  • objednávky RK a PG
  • nahlášky holubov
  • úhrady za nahlášky
  • úhrady za holuby naviac
 1. Pretekový plán na rok 2015
  • dohody v Regióne
  • národný pretek
  • krátke trate
  • preteky mladých holubov
  • spolupráca s OZ BJ – doprava
 1. Rôzne
  • Objednávka časopisu Poštový holub
  • Objednávka knihy výsledkov
  • regionálna výstava PH v roku 2015
  • sprievodca na preteky a jeho odmeňovanie
 1. Organizácia pretekovej sezóny v ZO CHPH Sobrance
 2. Diskusia
 3. Uznesenie
 4. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1. Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal predseda OZ  Róbert  Kopáč, ktorý následne odovzdal slovo tajomníkovi OZ Michalovi  Kopasovi , ten celú schôdzu viedol.

K bodu 2. Tajomník OZ prítomných  oboznámil s programom konferencie a dal o ňom hlasovať. Program bol jednohlasne schválený.             .

K bodu 3. Výbor OZ udelil čestné ocenenia:

 • za celoživotnú zásluhu o rozvoj poštového holubiarstva na Slovensku RNDr.Ondrejovi Molčanovi a IN MEMORIAM Jozefovi Sabovi.
 • – za vzornú reprezentáciu OZ CHPH Michalovce na 34. Olympiáde poštových holubov v Budapešti Jozefovi Titkovi.

K bodu 4. Tajomník OZ predniesol nominácie do volených orgánov konferencie  následovne:

 • Návrhová komisia: Gajdoš Ladislav , Puškáš Štefan , Ščecina Alojz
 • Mandátová komisia: Vysoký Juraj, Bašista Marián, Tomáš Jozef
 • Zapisovateľ: Kristiňak Peter
 • Overovatelia zápisnice: Turcmanovič Pavol, Kmec Peter
 • Predložené návrhy boli jednohlasne schválené

K bodu 5. Správu o hospodárení predniesol pokladník OZ CHPH Ľubomír Poľacký. Informoval v nej o stave  pokladne a pohyboch počas celého roka a apeloval hlavne na dodržiavanie platobných termínov.

Správa tvorí prílohu č. 1. k tejto zápisnici .

K bodu 6. Správu o činnosti OZ za rok 2014 predniesol výcvikár OZ Eduard Novák, ktorý  zhodnotil priebeh celej pretekovej sezóny  2014. Ocenil v nej výsledky chovateľov vo všetkých nadoblastných súťažiach , poďakoval sa všetkým za spoluprácu a poprial do nasledujúcej sezóny ešte lepšie výsledky.

K bodu 7. Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Vysoký Juraj. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a kontrolu plnenia úloh výborom OZ.

Prednesená správa tvorí prílohu č.2. tejto zápisnice.

K bodu 8.  Správu mandátovej komisie predniesol Bašista Marián, ktorý v nej konštatoval, že z 30 nominovaných delegátov je prítomných 29, teda konferencia je uznášania schopná. Zdôraznil delegátom, že v prípade nerozhodného hlasovania ,rozhoduje hlas predsedu OZ.

K bodu 9. Tajomník OZ vysvetlil prítomným, že je potrebné kooptovať troch členov výboru OZ. Za nových členov výboru OZ navrhol Jozefa Tomáša, Mariána Bašistu a Petra Kristiňaka. Všetci traja boli jednohlasne schválení.

K bodu 10.   Vyhodnotenie a ocenenie pretekovej sezóny 2014 previedli predseda OZ Kopáč Róbert, výcvikár OZ Eduard Novák a predseda RK Juraj Vysoký.

K bodu  11.  Tajomník OZ oboznámil prítomých s termínovníkom úloh na rok 2015, ktorý vydal SZCHPH pre svoje organizačné zložky. V náväznosti na to navrhol termíny pre ZO voči OZ,členské príspevky,evidenčné listy,nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2015,objednávky materiálu na rok 2016 a iné. Všetky termíny boli jednohlasne schválené. Výnimku tvoril iba termín platby za nahlášky holubov.Tu predložili protinávrh delegáti ZO Hencovce, ktorý žiadal platbu rozdeliť na dva termíny.Najprv sa hlasovalo za návrh výboru OZ s výsledkom Za/ Zdržal sa / Proti :  19/4/6. Keďže bol tento návrh schválený o druhom návrhu sa už nehlasovalo.

K bodu 12. V tomto bode programu p.Kopas Michal oboznámil prítomných, s platnými dohodami medzi OZ v Regióne Šariš, zároveň zdôraznil ,že prioritou OZ Michalovce je letieť v roku 2015 všetky preteky starých aj mladých holubov spoločne s OZ KE,PO,BJ.Preto požiadal delegátov o plnú moc pre výbor OZ pri vyjednávaní s ostatnými OZ v Regióne Šariš. Tá bola schválená v pomere ZA/PROTI: 26/3

Hlasovanie za účasť v národnom preteku skončilo v pomere ZA/PROTI: 22/7

Jednohlasne bola schválená aj spolupráca s OZ BJ v doprave na konci sezóny 2015 ,prípadne aj preteky mladých holubov.

K bodu 13.  V tomto bode boli jednohlasne schválené termíny na objednávky časopisu Poštový holub, knihy výsledkov 2015 a výška odmien pre sprievodcu .

Tajomník OZ informoval delegátov o možnostiach miesta usporiadania regionálnej výstavy v r.2015. Zatiaľ sú dva návrhy a to: Zamutov a Dolný Ruskov.

K bodu 14. Zástupcovia ZO CHPH  Sobrance predniesli svoj návrh na organizáciu sezóny v ich klube. Po búrlivej debate bolo schválené kompromisné riešenie.

K bodu 15. V diskusii postupne vystúpili:

Dudáš Gabriel: Oboznámil podrobne prítomných s veterinárnymi smernicami, ktoré platia momentálne v EÚ .

Kalanin Jozef požiadal o zaradenie ZO Humenné do ŠP.

Mydlo Michal  vyjadril svoju nespokojnosť s prepravou PH na dlhých tratiach a navrhol, aby na prvé preteky mohol chovateľ nasadiť maximálne 40 ks. Tento návrh schválený nebol.

Turcmanovič Pavol navrhol,aby v pripade rovnosti bodov v interných súťažiach OZ boli ocenení obidvaja chovatelia rovnako. Návrh bol jednohlasne schválený.

Molčan Ondrej sa poďakoval za obdržané ocenenie.

Kristiňak Peter konštatoval, že VS1 a VS2 v minulej sezóne  v nadoblastných súťažiach nepriniesli žiadne vylepšenia pre chovateľov OZ Michalovce a podal návrh na ich reorganizáciu pre rok 2015. Návrh bol  schválený ZA/PROTI: 20/9.

 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE OZ CHPH MICHALOVCE konanej dňa 25. januára 2015

 1.  Oblastná konferencia OZ CHPH berie na vedomie:

  1. Správu o činnosti OZ CHPH za rok 2014.
  2. Správu o hospodárení a stave pokladne za rok 2014.
  3. Správu revíznej komisie OZ CHPH za rok 2014.
  4. Správu mandátovej komisie.
  5. Informáciu o usporiadaní regionálnej výstavy Regiónu Šariš v roku 2015.
 2. Oblastná konferencia OZ CHPH schvaľuje:

  1. Program VČS.
  2. Mandátovú komisiu  v zložení: Vysoký Juraj, Bašista Marián, Tomáš Jozef a návrhovú komisiu v zložení:   Gajdoš Ladislav, Puškáš Štefan, Ščecina Alojz
  3. Overovateľov zápisnice: Turcmanovič Pavol, Kmec Peter  .
  4. Zapisovateľa: Peter Kristiňak
  5. Nových členov výboru OZ CHPH Michalovce a to:
   Mariána Bašistu, Petra Kristiňaka a Jozefa Tomáša
  6. Plnú moc výboru OZ CHPH Michalovce v rokovaniach  s ostatnými OZ CHPH      v Regióne Šariš o pretekovom pláne starých a mladých holubov pre rok 2015.
  7. Spoluprácu s OZ CHPH Bardejov v organizácii dopravy pretekovej sezóny 2015
  8. Účasť OZ Michalovce v národnom preteku, ktorý by sa mal konať 25.7.2015
  9. Reorganizáciu VS v OZ Michalovce pre rok 2015 následovne:
   VS 1: Čaklov, Vranov, Hencovce, Strážske
   VS 2: Trebišov, Sobrance, Michalovce, Humenné
  10. Odmenu pre sprievodcu na jednotlivé preteky takto:
   Krátke trate 15.- Eur
   Stredné trate 20.- Eur
  11. Príspevok na každú prepravu do Michaloviec pre ZO CHPH Sobrance vo výške 20.- Eur
  12. Rovnaké ocenenie pre chovateľov v interných súťažiach OZ v prípade rovnosti bodov
 3. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

  1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ:
   1. členské príspevky – Termín:  do 15.2.2015
   2. nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2015 – Termín: do 25.4.2015
   3. platby za holuby naviac – Termín: do 10.8.2015
   4. predplatné za časopis Poštový holub – Termín: do 15.2.2015
  2. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe:
   1. evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub – Termín: do 15.2.2015
   2. objednávky RK,PG,KL na rok 2016 – Termín: do 15.2.2015
   3. nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2015 – Termín: do 10.4.2015
   4. knihy výsledkov 2015 – Termín:  do 10.4.2015
 4. Oblastná konferencia OZ CHPH udeľuje čestné ocenenie:

  1. In Memoriam Jozefovi Sabovi – za celoživotnú zásluhu o rozvoj poštového holubiarstva na Slovensku
  2. RNDr.Ondrejovi Molčanovi – za celoživotnú zásluhu o rozvoj poštového holubiarstva na Slovensku
  3. Jozefovi Titkovi – za vzornú reprezentáciu OZ CHPH Michalovce na 34.Olympiáde poštových holubov v Budapešti.

V Zamutove  25. 01. 2015                                                      Zapísal: Peter Kristiňak

Správnosť zápisnice overili:   Turcmanovič Pavol   a   Kmec Peter