Zápisnica z oblastnej konferencie OZ CHPH Michalovce 2016

Zápisnica z oblastnej konferencie OZ CHPH Michalovce
konanej dňa 7. februára 2016 v Zamutove

Prítomní:

 • predseda OZ – Róbert Kopáč
 • členovia výboru OZ  a členovia RK OZ CHPH Michalovce
 • delegáti oblastnej konferencie
 • hostia zo ZO CHPH Stropkov – mesto

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej,volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice
 4. Správa o hospodárení OZ CHPH za rok 2015
 5. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2015
 6. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Vyhodnotenie regionálnej výstavy regiónu Šariš
 9. Informácia z jesenného zasadania VZ SZCHPH
 10. Terminovník úloh na rok 2016
  • členské
  • evidenčné listy ZO CHPH
  • objednávky RK a PG
  • nahlášky holubov
  • úhrady za nahlášky
  • úhrady za holuby naviac
 11. Vyhodnotenie podpisovej akcie  – Región za/proti
 12. Pretekový plán na rok 2016
  • dohody v Regióne
  • národný pretek
  • krátke trate
 13. Rôzne
  • Objednávka časopisu Poštový holub
  • Objednávka knihy výsledkov
  • kúpa PC pre OZ CHPH Michalovce
  • paušálne náhrady pre členov výboru OZ v roku 2016
 14. Ocenenie víťazov v pretekovej sezóne 2015
 15. Diskusia
 16. Voľba oblastného výboru, členov KRK, delegáta do VZ SZCHPH, komisie pre krízové situácie na nasledujúce volebné obdobie
 17. Uznesenie
 18. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1.
Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal predseda OZ  Róbert  Kopáč, ktorý následne odovzdal slovo tajomníkovi OZ Michalovi  Kopasovi, ten celú schôdzu viedol.

K bodu 2.
Tajomník OZ prítomných  oboznámil s programom konferencie a dal o ňom hlasovať. Program bol  bez pripomienok schválený.

K bodu 3.
Nominácie do volených orgánov konferencie predniesol Peter Kristiňak.

 • Návrhová komisia: Iľčišin František, Gaňo Oto, Ščecina Alojz
 • Mandátová komisia : Vysoký Juraj, Bašista Marián, Libič Jozef
 • Zapisovateľ : Kristiňak Peter
 • Overovatelia zápisnice : Turcmanovič Pavol, Kmec Peter
 • Volebná komisia: Kopas Michal, Humeník Ján, Roch Peter
 • Predložené návrhy boli jednohlasne schválené

K bodu 4.
Správu o hospodárení predniesol pokladník OZ CHPH Ľubomír Poľacký. Informoval v nej o stave  pokladne a pohyboch počas celého roka a apeloval hlavne na dodržiavanie platobných termínov.
Správa tvorí prílohu č. 1. k tejto zápisnici.

K bodu 5.
Správu o činnosti OZ za rok 2015 predniesol výcvikár OZ Eduard Novák, ktorý  zhodnotil priebeh celej pretekovej sezóny  2015. Ocenil v nej výsledky chovateľov vo všetkých nadoblastných súťažiach, poďakoval sa všetkým za spoluprácu a poprial do nasledujúcej sezóny ešte lepšie výsledky. Ďalej sa kriticky vyjadril k medziľudským vzťahom hlavne v súvislosti s organizáciou regionálnej výstavy.
Správa tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

K bodu 6.
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Vysoký Juraj. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami, pretekovú činnosť a kontrolu plnenia úloh výborom OZ.
Prednesená správa tvorí prílohu č.3. tejto zápisnice.

K bodu 7.
Správu mandátovej komisie predniesol Bašista Marián, ktorý v nej konštatoval, že z 28 nominovaných delegátov sú prítomní všetci, teda konferencia je uznášania schopná.

K bodu 8.
Podrobnú správu a vyhodnotenie organizácie regionálnej výstavy podal pokladník OZ  Poľacký  Ľubomír, ktorý sa poďakoval organizačnému výboru a všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu výstavy. Osobitne poďakoval starostovi obce Stanislavovi Dudovi .

K bodu 9.
Informáciu z jesenného zasadania VZ SZCHPH podal Peter Kristiňak, ktorý okrem iného oboznámil prítomných s doplnením PP v hlave 1. bod 2.,týkajúci sa extrémnych teplôt počas pretekovej sezóny a navrhol,aby sa v súvislosti so skrátením preteku upravili série a bodovania. Nakoniec sa dalo hlasovať o návrhu Juraja Vysokého, ktorý navrhol, aby  počty holubov v sérii ostali totožné s počtami deklarovanými v pretekovom pláne na rok 2016 a upravilo by sa iba bodové ohodnotenie podľa skutočne odletenej dĺžky preteku. Pretek sa započíta do generálneho majstrovstva OZ, nie však do majstrovstva krátkych alebo stredných tratí. Tento návrh bol schválený.

K bodu 10.
S termínmi úloh pre  rok 2016, tak aby korenšpondovali s termínmi v obežníku č. 1/2016,ktorý vydal sekretariát SZCHPH,  oboznámil prítomných Peter Kristiňak. Navrhnuté termíny boli schválené.

K bodu  11.
Tajomník OZ oboznámil prítomných s výsledkami podpisovej akcie o zotrvaní  alebo nezotrvaní v regióne Šariš. Tejto akcie sa zúčastnilo a svojím podpisom vyjadrilo svoj názor 98 chovateľov zo všetkých ZO v OZ Michalovce. Za hlasovalo 71 chovateľov, proti bolo 27 chovateľov. Po oboznámení výsledku dal hlasovať za zotrvanie v regióne. Hlasovanie dopadlo : za 20 delegátov, proti 7 delegátov, hlasovania sa zdržal jeden delegát.

K bodu 12.
V tomto bode programu p. Kopas Michal oboznámil prítomných, že v roku 2016 sú všetky OZ v regióne Šariš naklonené tomu, aby región zotrval aj naďalej. Preto súčasťou PP na rok 2016 je 12 pretekov spoločných s celým regiónom. Je treba vyriešiť otázku krátkych tratí, ktoré by OZ letelo samo. Vyzval delegátov, aby podali návrhy pretekov.

Boli podané tieto alternatívy:
Kalanin Jozef – smer Varšava
Dudáš Gabriel – smer ČR
Vysoký Juraj – smer Krakow

Najprv sa hlasovalo za návrh p. Kalanina s výsledkom ZA/PROTI/ZDRŽAL SA : 18/3/7.
Keďže bol tento návrh schválený o ostatných návrhoch sa už nehlasovalo. Schválené tak boli štarty Mielec 1, Mielec 2, Chmielnik, Czestochowa, Kepno.

Potom vystúpil Kristiňak Peter so svojim návrhom zotrvať v regióne  v rokoch 2016 – 2020. Tento návrh bol prijatý v pomere ZA/PROTI : 25/3.

Hlasovanie za účasť v národnom preteku skončilo v pomere ZA/PROTI : 22/6

K bodu 13.
V tomto bode bola  schválená kúpa PC pre potreby OZ a jeho zaradenie do majetku OZ.

Tajomník OZ podal návrh na schválenie paušálnych náhrad v roku 2016 vo výške po 150 EUR  pre predsedu, tajomníka, výcvikára a pokladníka OZ.
Podobný návrh podal aj Dudáš Gabriel, ten navrhol sumu 200 EUR.
Schválený bol prvý návrh.

K bodu 14.
Ocenenie pretekovej sezóny 2015 a jubilantov previedli predseda OZ Kopáč Róbert, výcvikár OZ Eduard Novák a pokladník OZ Ľubomír Poľacký.

K bodu 15.
V diskusii postupne vystúpili:

Roch Peter vyslovil návrh, aby sa  mladé holuby vozili na preteky iba v aute a nie vo vozíku. Týmto návrhom sa bude zaoberať už nový výbor OZ.

Frič Július  požiadal o vysvetlenie platby za krúžky naviac na účet SZ CHPH a vrátenie peňazí za zrušený pretek Sadki. Vysvetlenie podal pokladník OZ.

Dudáš Juraj vyjadril svoju nespokojnosť so správaním sa k začínajúcim chovateľom,

 • prečo by nemohla byť lacnejšia doprava, keď sú nižšie ceny za PHM
 • či by sa nemohli preteky organizovať v sobotu
 • požiadal o dezinfekciu auta a prepravných košov vo väčšej intenzite

Týmito otázkami sa bude zaoberať už nový výbor OZ

Turcmanovič Pavol navrhol, aby sa urobila nahláška mladých holubov na celú sezónu a žiadal zmeniť nasadzovacie stredisko na super dlhé trate.
Prvý návrh schválený nebol a NS sa zatiaľ meniť nebude.

Libič Jozef požiadal o zlepšenie disciplíny pri spoločnom nasádzaní v NS Hencovce.

Sorokáč Ján požiadal o doručenie knihy výsledkov pre chovateľov v skoršom termíne a poukázal na neustále zvyšovanie cien za holuba pri pretekoch mladých holubov, či by sa nedalo doplácať z pretekov starých holubov.

Odpovedal mu pokladník OZ, doplácanie mladých holubov by bolo nespravodlivé voči chovateľom, ktorí s mladými nelietajú.

Kristiňak Peter informoval prítomných o možnosti účasti v súťaži OZ v zmysle propozícií Testovacej stanice v Nitre.

K bodu 16.
Pred týmto bodom podal výbor OZ demisiu, nakoľko sa skončil jeho mandát.

Slova sa ujal predseda volebnej komisie Kopas Michal. Po niekoľkých návrhoch sa nakoniec prijal spôsob voľby členov nového výboru a to následovne:

Najprv sa zvolí predseda OZ, ten si potom navrhne členov do výboru, o ktorých sa bude hlasovať za každého zvlášť.

Zvolený bol tento výbor na roky 2016 – 2020:

Predseda: Kopáč Róbert
Podpredseda: Gaňo Oto
Tajomník: Kristiňak Peter
Pokladník: Poľacký Ľubomír
Výcvikár: Novák Edo

Členovia výboru:
Ščecina Aloz
Turcmanovič Pavol
Kmec Peter
Iľčišin František

Kontrolná a revízna komisia bola zvolená v tomto zložení:
Vysoký Juraj
Bašista Marián
Frič Július

Komisia pre krízové situácie bola zvolená v zložení:
Turcmanovič Pavol
Novák Edo
Sorokáč Ján

Za delegáta do VZ SZCHPH na roky 2016 – 2020 bol zvolený:
Kristiňak Peter

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA
OBLASTNEJ KONFERENCIE OZ CHLP MICHALOVCE
konanej dňa 7. februára 2016

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH berie na vedomie:
  1. Správu o činnosti OZ CHPH za rok 2015.
  2. Správu o hospodárení a stave pokladne za rok 2015.
  3. Správu revíznej komisie OZ CHPH za rok 2015.
  4. Správu mandátovej komisie.
  5. Informáciu o usporiadaní regionálnej výstavy Regiónu Šariš v roku 2015.
  6. Informáciu z jesenného zasadania VZ SZCHPH
  7. Vyhodnotenie podpisovej akcie
 2. Oblastná konferencia OZ CHPH schvaľuje:
  1. Program konferencie.
  2. Mandátovú komisiu  v zložení : Vysoký Juraj, Bašista Marián, Libič Jozef
  3. Návrhovú komisiu v zložení :   Gaňo Oto, Iľčišin František,, Ščecina Alojz
  4. Overovateľov zápisnice : Turcmanovič Pavol, Kmec Peter  .
  5. Zapisovateľa : Peter Kristiňak
  6. Volebnú komisiu v zložení : Kopas Michal, Humeník Ján, Roch Peter
  7. Kúpu PC pre potreby OZ a jeho zaradenie do majetku OZ
  8. Účasť OZ Michalovce v národnom preteku, ktorým by  mala byť v poradí tretia super dlhá trať v pretekovom pláne 2016
  9. Paušálne náhrady za rok 2016 pre predsedu OZ, tajomníka OZ, pokladníka OZ a výcvikára OZ  vo výške 150.- EUR pre každeho.
  10. Účasť OZ Michalovce v regióne Šariš v rokoch 2016 – 2020
  11. Krátke trate pre rok 2016 a preteky mláďat : Mielec 1,Mielec 2, Chmielnik, Czestochowa, Kepno
  12. V prípade skrátenia preteku v zmysle Hlavy 1. Odst.2. Pretekového poriadku  zachovanie série deklarovanej v pretekovom pláne na rok 2016 a upravilo by sa iba bodové ohodnotenie podľa skutočne odletenej dĺžky preteku. Pretek sa započíta do generálneho majstrovstva OZ,nie však do majstrovstva krátkych alebo stredných tratí.
  13. Oblastný výbor 2016 – 2020 v zložení:

Predseda: Kopáč Róbert
Podpredseda : Gaňo Oto
Tajomník : Kristiňak Peter
Pokladník : Poľacký Ľubomír
Výcvikár : Novák Edo

Členovia výboru: Ščecina Aloz, Turcmanovič Pavol, Kmec Peter, Iľčišin František

Kontrolnú a revíznu komisiu  v  zložení: Vysoký Juraj, Bašista Marián, Frič Július

Komisiu pre krízové situácie  v zložení: Turcmanovič Pavol, Novák Edo, Sorokáč Ján

Za delegáta do VZ SZCHPH na roky 2016 – 2020  Kristiňaka Petra.

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ:
  1. členské príspevky
   Termín :  do 20.2.2016
  2. nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2016
   Termín : do 10.4.2016
  3. platby za holuby naviac
   Termín : do 10.8.2016
  4. predplatné za časopis Poštový holub
   Termín : do 15.2.2016
 1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe:
  1. evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub
   Termín : do 15.2.2016
  2. objednávky RK, PG, KL na rok 2017
   Termín : do 15.2.2016
  3. nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2016
   Termín : do 10.4.2016
  4. knihy výsledkov 2016
   Termín :  do 10.4.2016

V Zamutove  7. 2. 2016

Zapísal: Peter Kristiňak

Správnosť zápisnice overili: Turcmanovič Pavol a Kmec Peter