Zápisnica z mimoriadnej konferencie

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov
Michalovce

Z á p i s n i c a 

z mimoriadnej oblastnej konferencie Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Michalovce (ďalej len „OZ“), konaného dňa 21. 06. 2019 v Hencovciach

P r í t o m n í :
viď. priložená prezenčná listina

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu mimoriadnej oblastnej konferencie
  3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Voľba štatutárov OZ
  5. Pretekový plán mladých holubov
  6. Žiadosť Regiónu TATRY o účasti na Regionálnej výstave KDTVR Šariš
  7. Rôzne
  8. Uznesenie
  9. Záver

Ad. 1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol Miroslav Vavrek st., privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu schôdze, ktorý bol následne schválený.

Ad. 2. Schválenie programu mimoriadnej oblastnej konferencie
Predsedajúci predniesol program zasadnutia, ktorý bol následne na návrh Michala Kopasa doplnený o bod 7. Zvolanie oblastnej konferencie na november 2019. Tento program bol následne jednomyseľne schválený s tým, že ďalšie body v poradí sa posunú.
za: 30 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na zloženie návrhovej komisie a mandátovej komisie, ktoré by mali pracovať v rovnakom zložení:
Peter Kmec
Ján Humeník
Jozef Kalanin
Zloženie návrhovej a mandátovej komisie bolo schválené.
za: 28 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0

Návrh na zloženie volebnej komisie:
Ing. Ján Potoma
Milan Haňov
Július Frič
Zloženie volebnej komisie bolo schválené.
za: 29 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0

Návrh na zapisovateľa:
Ing. Richard Baško
Zapisovateľ bol schválený.
za: 28 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0

Návrh na overovateľov zápisnice:
Michal Kopas
Miroslav Kmeť
Overovatelia zápisnice boli schválení.
za: 30 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Mandátová komisia konštatovala, že na zasadnutí mimoriadnej oblastnej konferencie OZ je prítomných 30 delegátov a zasadnutie je teda uznášania schopné.

Ad. 4. Voľba štatutárov OZ
Vzhľadom na potrebu voľby štatutárov bol predložený návrh na tajomníka OZ a predsedu OZ s tým, že túto funkciu budú vykonávať iba do najbližšej riadnej oblastnej konferencie.

Návrh na tajomníka OZ:
Peter Kmec
Tajomník OZ bol schválený.
za: 28 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0

Návrh na predsedu OZ:
Miroslav Vavrek st.
Predseda OZ bol schválený.
za: 29 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0

Ad. 5. Pretekový plán mladých holubov
V tomto bode viaceré ZO vyslovili požiadavku, aby sa zmenil pretekový plán mladých holubov ročníka 2019. Návrhy na nový pretekový plán predložili ZO Hencovce, ZO Trebišov a ZO Michalovce. Najprv sa hlasovalo o potvrdení pôvodného pretekového plánu:
Limanowa
Limanowa
Brzeznica
Brzeznica
Olawa
Tento pretekový plán nebol potvrdený, za hlasovalo 7 delegátov.

Návrh ZO Hencovce:
Limanowa
Limanowa
Krakow
Krakow
Czestochowa
Tento návrh na zmenu pretekového plánu nebol schválený, za hlasovalo 7 delegátov.
Návrh ZO Trebišov:
Limanowa
Brzesko
Krakow
Michow
Czestochowa
Tento návrh na zmenu pretekového plánu nebol schválený, za hlasoval 1 delegát.

Návrh ZO Michalovce:
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Ružomberok
Bytča
Tento návrh na zmenu pretekového plánu nebol schválený, za hlasovalo 12 delegátov.

Po viacerých pripomienkach delegátov Ing. Ján Potoma uviedol, že v hlasovaní o zmene pretekového plánu sa nemalo hlasovať o pôvodnom pretekovom pláne, ale iba o navrhnutých zmenách a podal návrh, aby sa hlasovalo o tom, aby bolo prvé hlasovanie o pôvodnom pretekovom pláne vyhlásené za zmätočné. Tento návrh bol následne schválený.
za: 27 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 1

V platnosti teda ostáva pôvodný pretekový plán mladých holubov ročníka 2019.

Ad. 6. Žiadosť Regiónu TATRY o účasti na Regionálnej výstave KDTVR Šariš
Región TATRY pozostávajúci z OZ Kežmarok, OZ Liptovský Mikuláš a OZ Poprad predložil žiadosť o účasť na najbližšej regionálnej výstave regiónu KDTVR Šariš, ktorá by sa mala konať pod záštitou OZ Michalovce. Po viacerých pripomienkach delegátov bola schválená účasť regiónu TATRY na regionálnej výstave KDTVR Šariš s tým, že región TATRY si zabezpečí vlastné výstavné klietky a podstavce a holuby regiónu TATRY nebudú vyhodnotené a ocenené v rámci výstavy regiónu KDTVR Šariš.
za: 29 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 1

Ad. 7. Zvolanie oblastnej konferencie na november 2019
Návrh Michala Kopasa na zvolanie riadnej oblastnej konferencie OZ na november 2019 nebol schválený.
za: 1 proti: 21 zdržal sa: 1 nehlasoval: 7

Ad. 8. Rôzne
Tento bod bol do programu zaradený pre prípad, že by bolo potrebné prerokovať vopred nepredvídateľné záležitosti. Keďže táto situácia nenastala, pokračovalo sa v rokovaní ďalším bodom.

Ad. 9. Uznesenie
Na základe vyššie uvedeného návrhová komisia predniesla nasledovné

UZNESENIE
zo zasadania mimoriadnej oblastnej konferencie OZ,
konaného 21. 06. 2019 v Hencovciach

Mimoriadna oblastná konferencia OZ:

schvaľuje:
Program a doplnenie programu zasadnutia mimoriadnej oblastnej konferencie
Návrhovú komisiu a mandátovú komisiu v rovnakom zložení:
Peter Kmec
Ján Humeník
Jozef Kalanin
Volebnú komisiu v zložení:
Ing. Ján Potoma
Milan Haňov
Július Frič
Zapisovateľa:
Ing. Richard Baško
Overovateľov zápisnice:
Michal Kopas
Miroslav Kmeť
Tajomníka OZ:
Peter Kmec
Predsedu OZ:
Miroslav Vavrek st.
Účasť regiónu TATRY na regionálnej výstave KDTVR Šariš s tým, že región TATRY si zabezpečí vlastné výstavné klietky a podstavce a holuby regiónu TATRY nebudú vyhodnotené a ocenené v rámci výstavy regiónu KDTVR Šariš

neschvaľuje:
Zmenu pretekového plánu mladých holubov ročníka 2019
Konanie riadnej oblastnej konferencie OZ v novembri 2019

vyhlasuje:
Prvé hlasovanie o pôvodnom pretekovom pláne mladých holubov ročníka 2019 za zmätočné

Hlasovanie za uznesenie:
za: 26 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 3

Ad. 10. Záver
Na záver predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Ing. Richard Baško

Overovatelia: Michal Kopas
Miroslav Kmeť

Volebná komisia: Ing. Ján Potoma
Milan Haňov
Július Frič

Predseda OZ: Miroslav Vavrek st.
V Hencovciach 21. 06. 2019