Zápisnica z konferencie OZ 2017.

Zápisnica z oblastnej konferencie OZ  CHPH  Michalovce

konanej dňa 5. februára  2017 v Zamutove

 

 

Prítomní:       predseda OZ – Róbert Kopáč

členovia výboru OZ  a členovia RK OZ CHPH Michalovce

delegáti oblastnej konferencie

hostia  – jubilanti

 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

 

 

Program rokovania:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení oblastnou konferenciou 2016
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH za rok 2016
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2016
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Doplnenie výboru o člena zo ZO Stropkov – mesto
 10. Preteková sezóna 2017
 11. Terminovník úloh na rok 2017
 12. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2016
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Zjazd SZCHPH ,návrhy zmien zväzových dokumentov, voľba delegáta OZ CHPH, prípadne nominácia do zväzových orgánov / Prezídium, KRK /
 16. Uznesenie
 17. Záver

Priebeh rokovania :

 

K bodu 1. Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal tajomník OZ  Peter Kristiňak,

ktorý  celú schôdzu viedol. Na úvod si všetci prítomní uctili minútkou ticha chovateľov, ktorí v minulom roku opustili naše rady.

 

K bodu 2. Tajomník OZ prítomných  oboznámil s programom konferencie a dal o ňom           hlasovať. Program bol  bez pripomienok schválený.             .

 

 

K bodu 3. Nominácie do volených orgánov konferencie predniesol Peter Kristiňak .

 

Návrhová komisia : Iľčišin František , Gaňo Oto , Hirjak Michal

Mandátová komisia : Kmec Peter, Vavrek Miroslav, Libič Jozef

Zapisovateľ : Bašista Marián

Overovatelia zápisnice : Turcmanovič Pavol, Kristiňak Peter

 

Predložené návrhy boli bez pripomienok jednohlasne schválené.

 

K bodu 4. Predsedajúci skonštatoval, že všetky opatrenia prijaté  predchádzajúcou oblastnou konferenciou boli až na jedno opatrenie splnené. OZ sa nepodarilo zúčastniť sa NP v roku 2016. Uviedol zároveň, že to nebolo spôsobené naším zavinením.

 

 

K bodu 5.  Správu o hospodárení predniesol pokladník OZ CHPH Ľubomír Poľacký. Informoval v nej podrobne o stave  pokladne a pohyboch počas celého roka a apeloval hlavne na dodržiavanie platobných termínov a požiadal jednotlivé ZO o úplné údaje pri uskutočňovaných platbách. Za vzor vyzdvihol v tomto bode  ZO Hencovce.

Správa tvorí prílohu č. 1. k tejto zápisnici .

 

 

K bodu 6. Správu o činnosti OZ za rok 2016 predniesol výcvikár OZ Eduard Novák,

ktorý  zhodnotil priebeh celej pretekovej sezóny  2016. Ocenil v nej výsledky chovateľov vo všetkých nadoblastných súťažiach a konštatoval, že táto sezóna bola mimoriadne úspešná v umiestnení našich  chovateľov v kategóriách MS ako aj vo výstavných kategóriách, najmä víťazstvo holuba Jozefa Titka v kategórii eso ročiak a následne aj jeho účasť na Olympiáde. Preteky mladých holubov označil  z roka na rok ťažšie a navrhol ,aby aj na tieto preteky sa podávali  nahlášky   v predstihu. Poďakoval sa všetkým za spoluprácu, vyzdvihol prácu nášho posudzovateľa Mariána Petruša  a poprial do nasledujúcej sezóny ešte lepšie výsledky

Správa tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

 

K bodu 7. Správu revíznej komisie predniesol  Bašista Marián. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami a pretekovú činnosť .RK konštatuje ,že evidencia dokladov je vedená zodpovedne a finančné prostriedky boli čerpané v súlade s pravidlami hospodárenia OZCHPH Michalovce. Zároveň podali delegátom návrh na zavedenie pokuty vo výške 5.- Eur za každý neúplný popis platby od základných organizácií.

Prednesená správa tvorí prílohu č.3. tejto zápisnice.

 

 

K bodu 8.  V správe mandátovej komisie bolo konštatované, že z 31 nominovaných delegátov sú prítomní všetci , teda konferencia je uznášania schopná.

 

K bodu 9. ZO Stropkov-  mesto navrhlo do výboru OZ Miroslava Vavreka st. ako člena., ktorý bol jednohlasne schválený.

 

K bodu 10. V tomto bode programu predsedajúci oboznámil so skutočnosťami, ktoré sú dané a čo je potrebné na konferencii schváliť.

 • MS 2017 ostáva v nezmenenej podobe aj v roku 2017
 • Kategória šport E – ostáva min.700 km, zmena je v počte chovateľov, kde je min. počet 20.
 • V regióne Šariš sa poletí 12 spoločných pretekov

Je treba vyriešiť otázku krátkych tratí, ktoré by OZ  letelo samo a organizáciu pretekov mláďat.

Do termínu konferencie boli v písomnej alebo elektronickej podobe prijaté návrhy z 3 ZO: :

ZO Humenné – Svit, Lipt.Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Mosty u Jablunkova

ZO Strážske – Lipt.Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Czestochowa, Kepno

ZO Stropkov – mesto – smer Krakow alebo ďalej na SZ

Priamo na konferencii boli prijaté ďalšie 3 návrhy :

ZO Sobrance – Lipt.Mikuláš, Ružomberok , Sučany, Mosty u Jablunkova, Opava

ZO Trebišov – Lipt.Mikuláš, Žilina, Valaš.Meziříčí, Hranice na Morave, Šternberk

ZO Hencovce – Mielec, Chmielnik,Krakow, 2 x Czestochowa,

 

Pre rôznorodosť návrhov sa hlasovalo najprv o smere pretekov.

Prvý návrh bol smer Slovensko-  hlasovanie  za/proti  : 19/12 .Tento návrh bol prijatý, o ďalších smeroch sa už nehlasovalo.

Potom sa hlasovalo o konkrétnych miestach štartov . Hlasovaním za / proti : 19/12 boli prijaté tieto trate pre staré holuby : Lipt.Mikuláš 1,2,  Žilina 1,2  a Opava.

Preteky mláďat 2017 boli prijaté hlasovaním za/proti . 19/12 následovne : Lipt.Mikuláš 1,2, Ružomberok, Žilina 1,2.

Ďalej sa hlasovalo o termíne podania nahlášok mladých holubov a termíne zaplatenia týchto nahlášok. Hlasovaním za / proti : 21/10 boli prijaté následovné termíny :

Do 31.7.2017 podať nahlášky mladých holubov.

Do 25.8.2017 zaplatenie podaných prihlášok.

 

K bodu 11. S termínmi úloh pre  rok 2017 , tak aby korenšpondovali s termínmi v obežníku č. 1/2017 , ktorý vydal sekretariát SZCHPH,  oboznámil prítomných tajomník OZ. Navrhnuté termíny boli schválené.

 

K bodu 12.  V roku 2016 oslávili jubileum 50 rokov Jozef Gajdoš – ZO Hencovce, 60 rokov Miroslav Kmeť – ZO Čaklov, Roch Peter ZO Michalovce, Ščecina Alojz – ZO Michalovce, Poľacký Ľubomír – ZO Trebišov a Juhás František – ZO Stropkov mesto, 70 rokov Frič Július – ZO Sobrance, 80 rokov Malacina Imrich – ZO Stropkov mesto . Jubilantom odovzdali spomienkové poháre predseda OZ, podpredseda OZ a výcvikár OZ.

Ocenenie pretekovej sezóny 2016  previedli predseda OZ Kopáč Róbert,  výcvikár OZ Eduard Novák a podpredseda  OZ Oto Gaňo.

 

K bodu 13.  V tomto bode boli postupne prejednané tieto témy :

 

a./  Tajomník OZ  informoval prítomných so Zápisnicou prezídia zo 6.1.2017 a v nej hlavne o situácii v súvislosti s chybnou výrobou rodových krúžkov pre rok 2017 a s možnosťou účasti chovateľov v preteku Brusel.

 

b./  Dokladovanie vakcinácie holubov všetkých lietajúcich členov. Bol schválený termín doručenia potvrdení o vakcinácii podpredsedovi OZ  a to 15.4.2017. Za hlasovalo všetkých 31 delegátov.

 

c./  Odsúhlasilo sa zvýšenie odmien pre sprievodcov na KT – 20.- Eur , ST – 35.- Eur, Hlasovanie ZA / Proti : 30/1.

 

d./   ZO Čaklov podala návrh na aktiváciu Pretekového poriadku v Hlave VII. Výpočet a zostavovanie výsledkov odst . 2 .

Hlasovanie za/zdržal sa/proti : 14/4/13  Tento návrh prijatý nebol.

 

e./ ZO Stropkov – mesto podala žiadosť o zriadenie NS na DT 500 – 700 km.

Tento návrh bol prijatý hlasovaním za/ zdržal sa/proti : 22/7/2.

 

f./ Návrh na kúpenie kamery do auta.  Na tento účel bola schválená suma 100.- Eur. Za návrh hlasovalo všetkých 31 delegátov.

 

g./Návrh ZO Čaklov na schválenie výpočtára pre ZO s prístupovým heslom do programu MyPigeons – Jána Trebuňáka.

Návrh bol schválený hlasovaním –  za/proti : 20/11.

 

h./ Návrh revíznej komisie na pokutu vo výške 5.- Eur za každý  neúplný popis platby.

Návrh bol schválený hlasovaním – za/proti : 20/11

 

K bodu 14. V diskusii postupne vystúpili :

 

Vavrek Miroslav vyslovil návrh ,aby OZ Michalovce prepravovalo Regiónu Šariš aspoň 2 preteky DT, spýtal sa ,či by sa nemohol niektorý pretek v Regióne zmeniť a prečo neletíme NP?

Vysvetlenie podal predseda OZ – Zasadanie Regiónu Šariš sa uskutoční do 2-3 týždňov a všetky nastolené otázky sa budú riešiť tam.

 

Frič Július  navrhol ,aby OZ dalo vyrobiť vlastnú nadstavbu na auto a tým by sa znížila cena za jeden km.

OZ zatiaľ nedisponuje takým fondom, aby mohlo túto myšlienku realizovať

 

Gajdoš Ladislav  – vyjadril názor ,aby sme vozili preteky nad 500 km svojím autom, navrhol ,aby sme celý program leteli s OZ Bardejov.   Vyjadril nespokojnosť s organizáciou výborových zasadaní.

Jeho pripomienky zobral výbor na vedomie.

 

Libič Jozef poďakoval výboru za jeho prácu, poďakoval NS Hencovce za vzornú prípravu a organizáciu  pri nasadzovaní na DT a SDT. Navrhol oceniť aj chovateľov ,ktorí sa postarali o rozvoj OZ Michalovce .Tento návrh zobral výbor OZ na vedomie a bude sa ním zaoberať na najbližšom zasadnutí.

 

Potoma Ján  –  poďakoval výboru OZ za jeho prácu a vyzdvihol najmä pokladníka OZ.

 

.

K bodu 15. Tajomník OZ informoval prítomných o Organizačnom zabezpečení X.zjazdu SZCHPH. Oznámil ,že podľa stanoveného kľúča má  OZ Michalovce právo delegovať jedného delegáta.

Na miesto delegáta a zároveň aj kandidatúru za člena nového Prezídia SZCHPH boli podané dva návrhy.

ZO Stropkov – mesto navrhla Miroslava Vavreka

Výbor OZ l navrhol Petra Kristiňaka.

 

Všetkých 31 delegátov hlasovalo za Petra Kristiňaka.

 

K bodu 16. Bol prečitaný návrh na uznesenie a predsedajúci dal o jeho prijatí hlasovať.Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa : 30/1

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu 17. Tajomník OZ poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial do nového roku veľa šťastia, zdravia ,veľa chovateľských úspechov a oblastnú konferenciu ukončil..

 

 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE

OZ CHPH MICHALOVCE

konanej dňa 5. februára 2017

 

 

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH berie na vedomie:
 2. Správu o činnosti OZ CHPH za rok 2016.
 3. Správu o hospodárení a stave pokladne za rok 2016.
 4. Správu revíznej komisie OZ CHPH za rok 2016.
 5. Správu mandátovej komisie.
 6. Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Prezídia SZCHPH konaného dňa 6.1.2017.

 

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH schvaľuje:
 1. Program konferencie.
 2. Mandátovú komisiu  v zložení : Kmec Peter, Vavrek Miroslav, Libič Jozef
 3. Návrhovú komisiu v zložení :   Gaňo Oto, Iľčišin František,, Hirjak Michal
 4. Overovateľov zápisnice : Turcmanovič Pavol, Kristiňak Peter  .
 5. Zapisovateľa : Bašista Marián
 1. Pokutu vo výške 5.- EUR za neúplné údaje pri uskutočňovaných platbách.
 1. Krátke trate pre rok 2017 – Lipt.Mikuláš 1,2, Žilina 1,2, Opava  a preteky mláďat 2017 : Lipt.Mikuláš 1,2, Ružomberok, Žilina 1,2,
 2. Doplnenie výboru OZ o Miroslava Vavreka st. zo ZO Stropkov – mesto
 3. Delegáta na X. zjazd SZCHPH v Nitre –  Petra Kristiňaka
 4. Kandidatúru Petra Kristiňaka  na člena prezídia SZCHPH.
 5. Navýšenie odmeny pre sprievodcov na  20.- Eur  na KT a 35.- Eur na ST
 6. Nasadzovacie stredisko  Stropkov – mesto na preteky  500 – 700 km t.j. na DT
 7.  Sumu 100 .– EUR na zakúpenie kamery do auta
 8. Trebuňaka Jána za výpočtára ZO Čaklov s prístupovým heslom do Programu MyPigeons

 

 

 

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 

 

 1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ :

a./  členské príspevky                                                Termín :  do 20.2.2017

b./  nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2017      Termín : do 10.4.2017

c./  platby za holuby naviac                                       Termín : do 10.8.2017

d./ predplatné za časopis Poštový holub                    Termín : do 20.2.2017

e./  nahlášky holubov na preteky mladých holubov   Termín : do 25.8.2017

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe :

a./ evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub          Termín : do 15.2.2017

b./ objednávky RK,PG,KL na rok 2018                                         Termín : do 15.2.2017

c./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu starých holubov 2017  Termín : do 10.4.2017

d./ nahlášky mladých holubov na sezónu 2017                               Termín : do 31.7.2017

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať na adresu podpredsedu OZ Ota Gaňa ,/ adresa Slovenské Nové Mesto 83, 076 33 / potvrdenie o vakcinácii  holubov každého svojho lietajúceho člena.

 

Termín :   do  20.4.2017

 

 

 

 

.

 

 

 

V Zamutove  5. 02. 2017                                                      Zapísal: Marián Bašista

 

 

 

 

 

Správnosť zápisnice overili:   Turcmanovič Pavol   a   Kristiňak Peter