Zápisnica z konferencie, konanej 3.2.2019

Zápisnica z oblastnej konferencie OZ CHPH Michalovce
konanej dňa 3. februára 2019 v Hencovciach

Prítomní: predseda OZ – Róbert Kopáč
členovia výboru OZ a členovia RK OZ CHPH Michalovce
delegáti oblastnej konferencie
hostia – jubilanti

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu oblastnej konferencie
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
4. Správa o hospodárení OZ CHPH za rok 2018
5. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2018
6. Správa revíznej komisie OZ CHPH
7. Správa mandátovej komisie
8. Informácia z Valného zhromaždenia (ďalej VZ) SZCHPH
9. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2018
10. Rôzne
11. Preteková sezóna 2019
12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2019
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

Priebeh rokovania :

K bodu 1. Rokovanie otvoril a všetkých prítomných privítal tajomník OZ Peter Kristiňak,
ktorý celú schôdzu viedol. Na úvod si všetci prítomní uctili minútkou ticha bývalého prezidenta SZCHPH Ing. Kureka, ktorí opustil naše rady.
Poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na tom, aby sezóna 2018 išla bez problémov. Osobitne poďakoval šoférovi prepravného auta a jeho manželke za súper prepravu holubov na preteky. Zároveň poďakoval aj ľudom, ktorý sa poskladali a zakúpili prepravné auto. Zároveň poďakoval aj p. Vavrekovi za účasť na VZ.

K bodu 2. Tajomník OZ prítomných oboznámil s programom konferencie a dal o ňom hlasovať. Program bol bez pripomienok schválený. .

K bodu 3. Nominácie do volených orgánov konferencie predniesol Peter Kristiňak .

Návrhová komisia : Iľčišin František , Turcmanovič Pavol , Hirjak Michal
Mandátová komisia : Kmec Peter, Maťaš Michal, Humenik Ján
Zapisovateľ : Bašista Marián
Overovatelia zápisnice : Richard Baško, Marek Luterán

Predložené návrhy boli bez pripomienok jednohlasne schválené.

K bodu 4. Správu o hospodárení predniesol pokladník OZ CHPH Ľubomír Poľacký. Informoval v nej podrobne o stave pokladne a pohyboch počas celého roka a apeloval hlavne na dodržiavanie platobných termínov a požiadal jednotlivé ZO o úplné údaje pri uskutočňovaných platbách. Správa tvorí prílohu č. 1. k tejto zápisnici.

K bodu 5. Správu o činnosti OZ za rok 2018 predniesol výcvikár OZ Eduard Novák,
ktorý zhodnotil priebeh celej pretekovej sezóny 2018. Ocenil v nej výsledky chovateľov vo všetkých nadoblastných súťažiach a konštatoval, že táto sezóna nebola ľahká. Vyzdvihol niektorých chovateľov a ich umiestnenia v kategóriách MS ako aj vo výstavných kategóriách, a to Jozefa Titka, Dr. Gabriel Dudáša, Gajdoša Ladislava, Ľudmili a Petra Liptaka, Erdelyho Zoltana a Milana Haňova. Preteky mladých holubov označil z roka na rok ťažšie. Poďakoval sa všetkým za spoluprácu, Marekovi Gajdošovi pri vydávaní výsledkov v knižnej podobe. Nakoniec poprial do nasledujúcej sezóny 2019 ešte lepšie výsledky

K bodu 6. Správu revíznej komisie predniesol Bašista Marián. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami a pretekovú činnosť. RK konštatuje ,že evidencia dokladov je vedená zodpovedne a finančné prostriedky boli čerpané v súlade s pravidlami hospodárenia OZCHPH Michalovce.
Prednesená správa tvorí prílohu č.2. tejto zápisnice.

K bodu 7. V správe mandátovej komisie bolo konštatované, že z 31 nominovaných delegátov chýbal iba jeden p. Frič Julius z ZO Michalovce, teda konferencia je uznášania schopná.

K bodu 8. Informácie z Valného zhromaždenia SZCHPH predniesol p. Vavrek. Informoval hlavne o nasledujúcich veciach a to:
– návrh od FCI letieť preteky nad 800km – návrh sa neprijal
– rozdelenie OZ Kežmarok
– otvorenie holubárskej miestnosti v Liptovskom Mikuláši

K bodu 9. V roku 2018 oslávili jubileum 60 rokov Duda Stanislav, Gašpar Bartolomej – ZO Čaklov, Erdelyi Jaroslav – ZO Hencovce, Danko Bartolomoej, Nazarej Jozef – ZO Vranov, Soták Zoltán, Jozefi Štefan – ZO Trebišov, 70 rokov Haššo Ladoslav – ZO Hencovce. Jubilantom odovzdali spomienkové poháre predseda OZ a výcvikár OZ.
Ocenenie pretekovej sezóny 2018 previedli predseda OZ Kopáč Róbert, výcvikár OZ Eduard Novák.

K bodu 10.
1. Abdikácia tajomníka OZ Michalovce. Zároveň sa vzdal aj členstva vo výbore OZ Michalovce. Kandidátom na tajomníka OZ bol p. Bašista zo ZO Trebišov. Keďže je členom revíznej komisie, prv prebehla voľba do výboru OZ a následné prebehlo hlasovanie kto je zato, aby p. Bašista sa stal tajomníkom OZ.
Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa : 29/1
2. Výstava regiónu Šariš: pre tento rok organizátor výstavy je OZ Michalovce. Za zorganizovanie výstavy v rámci OZ MI sa ponúkla ZO Stropkov mesto.
3. Prečítanie obežníka 01/2019 vydaného SZCHPH
4. Návrh financovania pretekov (cena za holuba)
1. Návrh ZO Stropkov mesto – urobiť súpisku holubov každého chovateľa na začiatku sezóny a následne na základe počtu holubov na súpiskách vypočítať cenu za holuba. Potom by mohol chovateľ holuby uvedené na súpiske cvičiť v rámci všetkých KT a ST, ktoré organizuje OZ Michalovce. Počet boxov pre jednotlivé ZO by sa rozdelil na začiatku sezóny podľa zaplatených holubov.
Návrh nebol schválený hlasovaním za / proti : 12/18
2. Návrh ZO Čaklov
– zriadenie rezervného fondu, každý chovateľ dá 1€ za každý pretek na ktorý nasadí holuby
Návrh bol schválený hlasovaním za / proti: 23/7
– Zvýšenie členského na 25€ pre lietajúceho a nelietajúceho člena
Návrh nebol schválený hlasovaním za / proti: 8/22
3. Návrh ZO Hencovce – zakúpenie košov do jednotlivých ZO
Návrh nebol schválený
4. Výpočet ceny za holuba na základe nahlášky na daný pretek.
Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa / proti: 24/4/2
5. Ak človek dá viac holubov ako nahlásil, tak cena za daného holuba bude: vypočítaná: cena za holuba (na základe nahlášky) + 20% z danej sumy. Návrh bol schválený hlasovaním za / proti: 22/8
– Preprava holubov na preteky v sezóne 2019 bude zabezpečená formou služieb, ako to bolo aj minulý rok 2018. Prepravné auto OZ nekupuje.
Návrh bol schválený hlasovaním za / proti: 21/9

K bodu 11. Vytvorenie novej kategórie FCI Sport I: jednoročná súťaž 3x nad 500km a súčet vzdialenosti 1800km.

Preteková sezóna 2019:
 nácvik 28.4.2019 Smilno
 26.5.2019 Kepno 1
 2.6.2019 Sadki

Návrh PP podali ZO Michalovce a ZO Stropkov mesto v 2 alternatívach (1. Poľsko a 2. Slovensko+Česko). ZO Stropkov mesto navrhuje pretekový plán 2020 zo západného smeru (SK a ČR) a vzhľadom na to letieť preteky mladých 2019 už zo Slovenska. P. Kristiňák v tejto súvislosti vyslovil názor, že takúto zmenu nie je dobré robiť uprostred olympijského cyklu, ale až po jeho ukončení.

Krátke trate pre staré holuby 2019: 1.5.2019 Limanowa 1, 5.5.2019 Limanowa 2, 8.5.2019 Brzeznica 1, 12.5.2019 Brzeznica 2, 19.5.2019 Krapkowice.
Preteky mláďat 2019: Limanowa 1,2, Brzeznica 1,2 a Krapkowice. Nácvik 2 týždne pred prvým pretekom (19.8.2019) a prvý pretek je plánovaný na 1.9.2019.
Návrh bol schválený hlasovaním za / proti: 24/6

Správa zo stretnutia regiónu Šariš. Návrh dlhých trati Neubrandenburg 1,2 a Gotha. Dlhšie stredné trate Sadki, Pila, Žary, Kwilcz. Návrh stredných trati Kepna a Brzegi.

K bodu 12. Návrh rozpočtu bol schválený hlasovaním za/proti:29/1

K bodu 13. Diskutované témy:

1. ZO Hencovce: vyber holubov Štandard pre výstavne účely ma prevádzať len osoba na to určená – posudzovateľ (držiteľ oprávnenia).
2. p. Baško: rozšírenie kolekcie štandard pre výstavne účely po 7 kusov
3. p. Čepke: posunúť košovanie holubov o jednu hodinu neskôr,
zmeniť trasu zberu holubov raz so začiatkom v Trebišove a raz v Čaklove
zriadiť prístup do programu Mypigeons pre každý klub, aby bolo možné robiť predbežne výsledky z preteku
4. p. Gaňo: zmeniť pásma VS1 (Hencovce, Stropkov mesto, Čaklov) a VS2 (Trebišov, Vranov, Humenne, Strážske a Michalovce)
5. p. Baško: navrhol VS1: Hencovce + Trebišov, VS2: zvyšok OZ
6. p. Bašista: návrh zvýšenia členského lietajúci 20€ a 10€ nelietajúci
7. p. Kopas: zrušiť navyšovanie ceny za rodové obrúčky a pretekové gumičky.
8. Ak chovateľ vystavuje holuba na výstave, nech poplatky s tým súvisiace znáša chovateľ a nie OZ.
9. p. Vavrek: presunúť košovanie na preteky Sadki zo skorých ranných hodín na neskoršie a aby bol čas zberu holubov oznámený ešte pred podaním nahlášky.

K bodu 14. Bol prečítaný návrh na uznesenie a predsedajúci dal o jeho prijatí hlasovať. Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa : 30/0
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 15. Tajomník OZ poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial do nového roku veľa šťastia, zdravia ,veľa chovateľských úspechov a oblastnú konferenciu ukončil.

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE
OZ CHPH MICHALOVCE
konanej dňa 3. februára 2019

I. Oblastná konferencia OZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu o činnosti OZ CHPH za rok 2018.
2. Správu o hospodárení a stave pokladne za rok 2018.
3. Správu revíznej komisie OZ CHPH za rok 2018.
4. Správu mandátovej komisie.
5. Abdikácia tajomníka OZ Petra Kristiňaka.
6. Informáciu z VZ SZCHPH.
7. Informáciu o organizáciu regionálnej výstavy.
8. Obežník č.1/2019 vzdaný SZCHPH.

II. Oblastná konferencia OZ CHPH schvaľuje:
1. Program konferencie.
2. Mandátovú komisiu v zložení : Iľčišin František, Turcmanovič Pavol, Hirjak Michal
3. Návrhovú komisiu v zložení : Humenik Ján, Kmec Peter, Maťaš Michal
4. Overovateľov zápisnice : Richard Baško, Marek Luterán
5. Zapisovateľa : Bašista Marián
6. Krátke trate pre rok 2019 – Limanowa 1, 2, Brzenica1, 2, Krapkowice
7. Preteky mláďat 2019 : Limanowa 1, 2, Brzeznica 1, 2, Krapkowice
8. Rozpočet na rok 2019
9. Voľba nového člena výboru OZ p. Bašistu Mariána a nahradenie p. Turcmanoviča pánom Mydlom
10. Zriadenie rezervného fondu 1€ za chovateľa, ktorý nasadí holuby na pretek
11. Revíznu komisiu v zložení: Richard Baško, Peter Lipták a Marek Luterán

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ :
a./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2019 Termín : do 17.4.2019
b./ platby za holuby naviac Termín : do 10.8.2019
c./ nahlášky holubov na preteky mladých holubov Termín : do 25.8.2019

2. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe :
a./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu starých holubov 2019 Termín : do 1.4.2019
b./ nahlášky mladých holubov na sezónu 2019 Termín : do 31.7.2019

4. Štatutárom OZ CHPH podpísať zmluvu o zabezpečení prepravy holubov s Občianskym združením Pigeons Trebišov./ ceny za holuba by sa mali pohybovať na úrovni predchádzajúceho roka, prípadne sa môžu meniť iba v prípade pohybu cien pohonných látok.
Termín : do 10.4.2019

V Hencovciach 03. 02. 2019 Zapísal: Marián Bašista

Správnosť zápisnice overili: Marek Luterán a Richard Baško