Zápisnica so zasadnutia výboru OZ Michalovce – 4. 10. 2015 v Zámutove

Prítomný:

predseda OZ – Róbert Kopač
členovia výboru OZ :
Kopas Michal, Tomáš Jozef, Kmec Peter, Novák Eduard, Frič Július a pozvaní členovia

– prítomnosť overená prezenčnou listinou

Program rokovania:

 1.  Otvorenie a schválenie programu
 2. Zmena smerovania krátke a stredné trate na rok 2016
 3. Prijatie ZO Stropkov mesto do OZ Michalovce
 4. Výcvikar p. Novák Eduard – disciplinárne riešenie člena ZO Hencovce p. Haňova
 5. 5. Rôzne

Priebeh rokovania:

 • k bodu 1. – rokovanie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZ Róbert Kopač, prítomných následne oboznámil s programom rokovania a dal o ňom hlasovať, program zasadania bol jednohladne schválený
 • k bodu 2. – predseda OZ informoval ostatných o tom, že je záujem v pretekovej sezóne 2016 lietať krátke a stredné trate zo SR a ČR.
  Slovo dostal p. Frič a ten informoval o tomto zámere, následne sa k celej veci postupne vyjadrili predsedovia každej ZO.
  Za zmenu pretekov boli: ZO Strážske, ZO Trebišov, ZO Michalovce, ZO Sobrance a ZO Vranov.
  Proti: ZO Čaklov a ZO Hencovce.
  O slovo sa prihlásil p. Kopas a navrhol, aby výbor OZ dal termín p. Fričovi do kedy má zostaviť pretekový plán a zabezpečiť ostatné veci okolo fungovania OZ a prepravy.
  Navrhol termín 12.12.2015, čo výbor schválil.
 • k bodu 3. – predseda OZ informoval o žiadosti ZO Stropkov mesto o prijatie do OZ Michalovce.
  Po krátkej diskusii sa dohodlo, že každý klub pošle vyjadrenie tajomníkovi OZ do 18.10.2015
 • k bodu 4. – p. Novák informoval, že po stiahnutí holubov z preteku Krakow, mu p. Haňov vulgárne nadával a tak navrhol, aby ho výbor OZ disciplinárne potrestal.
 • k bodu 5. – p. Čepke navrhol, aby sa dali urobiť nerezové nádrže na vodu pod stropom prepravnej klietky a aby sa holuby napájali samospádom.

Uznesenie zo zasadnutia výboru OZ Michalovce, konaného dňa 11.10.2015:

Výbor OZ schvaľuje:

 1. Program zasadnutia
 2. Ukladá p. Fričovi do 12.12.2015 zostaviť pretekový plán a ostatné náležitosti okolo fungovania OZ.
 3. Ukladá všetkým ZO zaslať do 18.10.2015 rozhodnutie o prijatí ZO Stropkov mesto do OZ Michalovce.
 4. Potrestanie p. Haňova na konferencii mu bude udelené verejné pokarhanie.
 5. Ukladá p. Čepkému, aby do výročnej konferencie pripravil rozpočet na nádrže do prepravnej klietky.

V Zámutove, dňa 04.10.2015

Zapísal: Peter Kmec