Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia regiónu KDTVR – Šariš konaného 16.04.2015

Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia regiónu KDTVR – Šariš konaného 16.04.2015

Miesto: Košice – Krásna

Prítomní:

Za: OZ Bardejov: Tibor Gornaľ,Jozef Jakubčák, Richard Baško
OZ Prešov: Ján Kmec, Radoslav Polák
OZ Michalovce: Michal kopas, Bašista
OZ Košice: Jaroslav Seliga, Dziak

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Preprava holubov na spoločné preteky
 4. Rôzne
 5. Uznesenie a záver

Priebeh rokovania:

 1. Otvorenie.
  Rokovanie otvoril a prítomných privítal predseda OZ CHPH Košice, Jaroslav Seliga.
 2. Kontrola uznesení.
  Kontrolu uznesení vykonal Tibor Gornaľ, kde skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.
 3. Preprava holubov na spoločné preteky
  Za OZ Košice padol návrh na prepravu holubov na Neubrandenburg 1 až 3 a za OZ Prešov padol návrh na prepravu holubov na preteky Sadki 1 až 4.
 4. Rôzne
  Platby na prepravu holubov, sprievodca na Neubrandenburg 1 až 3, štarty holubov na spoločných pretekoch.
 5. Uznesenie a záver

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA REGIÓNU KDTVR – Šariš
konaného 16.04.2015 v Košice – Krásna

 1. B e r i e n a   v e d o m i e :
  1. Termín ďalšieho zasadnutia regiónu KDTVR – Šariš, október 2015, Košice – Krásna.
 2. S c h v a ľ u j e :
  1. Zapisovateľa zápisnice Tibora Gornaľa.
  2. Prepravcu holubov na preteky Neubrandenburg 1 až 3 OZ Košice za cenu 0,91 €/ks podľa nahlášky, v prípade nasadenia väčšieho počtu holubov sa platí za väčší počet.
  3. Prepravcu holubov na preteky Sadki 1 až 4 OZ Prešov za cenu 0,435 €/ks podľa nahlášky, v prípade nasadenia väčšieho počtu holubov sa platí za väčší počet.
   Sprievodcov na:
   Neubrandenburg 1 z OZ Prešov
   Neubrandenburg 2 z OZ Michalovce
   Neubrandenburg 3 z OZ Bardejov
  4. Šartovaciu komisiu na jednotlivé preteky:
   • Kepna – OZ Michalovce 2 hlasy, OZ Prešov, Košice a Bardejov po 1 hlase
   • Sadki – OZ Prešov 2 hlasy, OZ Michalovce, Košice a Bardejov po 1 hlase
   • Neubrandenburgy – OZ Košice 2 hlasy, OZ Prešov, Michalovce a Bardejov po 1 hlase
   • Krakowy – (koeficientové) O Bardejov 2 hlasy, OZ Michalovce, Prešov a Košice po 1 hlase
  5. Predložené definitívne počty holubov na jednotlivé spoločné preteky.
  6. Zmenu preteku, napr. pre nepriaznivé počasie oznámiť zúčastneným OZ najneskôr do 20,00 hod. deň pred košovaním (každé OZ má jeden hlas pri rozhodovaní o presune termínu preteku, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas OZ, ktorá na daný pretek má nahlásených najväčší počet holubov.
 3. U k l a d á :
  1. Jednotlivým OZ nahlásiť meno a telefónne číslo osoby, ktorá bude dané OZ zastupovať pri štartoch.
   Zodp.: predsedovia OZ                                                                   Termín: do 20.05.2015
  2. Prepravcom jednotlivých pretekov zabezpečiť zvoz prázdnych boxov na dohodnuté miesta najneskôr 48 hodín pred košovaním.
   Zodpov.: ako v texte                                                                        Termín: stále
  3. Prepravcom jednotlivých OZ do troch dní od štartu preteku preposlať zúčastneným OZ elektronickou poštou kópiu protokolu o štarte a originál zaslať na SZ CHPH.
   Zodpov.: výcvikári OZ                                                                 Termín: ako v texte
  4. Zúčastneným OZ zaplatiť za uskutočnené preteky do 5 dní na účet prepravcu.
   Zodpov.: predsedovia OZ                                                       Termín: ako v texte
  5. OZ Bardejov zabezpečiť nové štartovacie miesto a premerať nové súradnice z preteku Kepno.
   Zodpov.: predseda OZ Bardejov                                       Termín: do 16.05.2015
  6. Prepravcovi holubov na preteky Sadki napájať holuby 2 x denne, prvý krát poobede, druhý krát po príjazde na miesto štartu.
   Zodpov.: ako v texte                                                          Termín: stále
  7. Všetkým OZ zaplatiť 0,01€/ks podľa nahlášky na spoločné preteky, v prípade nasadenia väčšieho počtu holubov sa platí za väčší počet. Platba ide na účet OZ Michalovce za účelom usporiadania výstavy KDTVR – Sariš a vyhodnotenie pretekovej sezóny 2015.
   Zodpov.: predsedovia OZ                                                   Termín: do 30.09.2015
  8. Aktualizovať stránku KDTVR – Šariš.
   Zodpov.: Ing. Richard Baško                                             Termín: stále, podľa potreby
  9. Hlásenia doletov holubov z pretekov Neubrandenburg 1 až 3 každé OZ nahlási prvé tri doletené holuby do jednej hodiny po dolete na stránku MY-PIGEONS.EU.
   Zodpov.: výcvikári OZ                                                      Termín: ako v texte
  10. Prepravcovi na Neubrandenburg 1 až 3 zabezpečiť rozdeľovník boxov tak, aby v prípade nepriaznivého počasia (dažďa) nedošlo k premoknutiu boxov a holubov v otvorenom vozíku.
   Zodpov.: prepravca  OZ Košice                                           Termín: stále

Zapisovateľ: Tibor Gornaľ

V Košice – Krásna 16.04.2015