Zápisnica

Zápisnica zo školenia výcvikárov  konaného 20.4.2019 v Hencovciach

Program schôdze:

1. Privítanie zúčastnených

2. Správa P. Kmeca zo školenia výcvikárov

3. Školenie výcvikárov OZ

4. Vyrovnanie financií

5. Diskusia

6. Záver

  Prítomní : Vavrek Miroslav, Maťaš Michal –Stropkov ,Ilčišin František – Hencovce ,                        Novák Eduard – Vranov, MVDr.  Luteran Marek- Michalovce, Kmec Peter- Čaklov,                                Ing. Bašista Marián, Oto Gaňo, Kopas Michal – Trebišov , Michal Uhrín – vodič ,                                       p. Uhrínová – sprievodca.

Prítomnosť overená prezenčnou listinou zo schôdze.

1.Privítanie prítomných

K bodu č.2

P. Kmec v krátkosti oboznámil prítomných s priebehom školenia v Žiline

K bodu č.3

Výcvikár OZ p. Novák oboznámil prítomných s požiadavkami na konštatovacie hodiny  ,pretekovú dokumentáciu, nasadzovanie holubov na preteky, vyhodnocovanie konštatovacích hodín. Ďalej zadelil pokyny pre vodiča a sprievodkyňu. P. Novák upozornil , že ak pretekové pásky prídu rozmazané odtlačky budú neúplné alebo ak dierky budú nevýrazné ,bude páska vyradená.

K bodu č.4

Vyrovnanie financií

5.Diskusia

6.Záver

PK