Pozvánka na oblastnú konferenciu.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 24.2.2018 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  oblastnou konferenciou 2017
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2017
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2017
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Informácia o preprave holubov
 10. Informácia z VZ SZCHPH / účtovná uzávierka SZCHPH, MS, IM /
 11. Preteková sezóna 2018
 12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2018
 13. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2017
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2017 dosiahli životné jubileum / 50, 60, 70, 80 rokov /.

 

6.2.2018                                                                                   Peter  Kristiňak

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.