Pozvánka na oblastnú konferenciu

Výbor OZCHPH pozýva zvolených delegátov na oblastnú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 23.2.2020 zo začiatkom o 14:00 hod. v starom Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa o činnosti OZCHPH za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019
 6. Správa revíznej komisie
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2019
 9. Voľba výboru OZCHPH
 10. Pretekový plán 2020
 11. Rôzne
 12. Návrh rozpočtu na rok 2020
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2019 dosiahli životné jubileum ( 50,60,70)

Jubilanti: Marko, Gajdoš L., Gešper, Sklenár, Puškáš, Babjak, Valiga, Hirjak, Mičko, Antolík, Vavrek, Schlenc, Cehula

Počet delegátov : Čaklov 3, Hencovce 6, Vranov 2, Humenné 3, Strážske 3, Michalovce 4, Trebišov 5, Stropkov 4

Peter Kmec