Pozvánka na oblastnú konferenciu.

            Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 3.2.2019 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2018
 5. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2018
 6. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Informácia z VZ SZCHPH
 9. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2018
 10. Preteková sezóna 2019
 11. Rôzne
 12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2019
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2018 dosiahli životné jubileum /  60, 70, 80 rokov /.

 

23.1. 2019                                                                                   Peter  Kristiňak