Obežník

Obežník

                                   Obežník pre ZO .

TERMÍNY:

1.Všetky ZO pošlú výcvikárovi OZ do prvého preteku kontrolné odtlačky z konštatovacích hodín a protokoly o čipovaní holubov. Vycvikár  ZO skontroluje dátum vystavenia protokolu.

2.Presvietenú stranu s posledným očkovaním a stranu s menom z očkovacieho preukazu poslať  do prvého preteku OTOVI GAŇOVI, Slovenské Nové Mesto , Hlavná 84 , 076 33.

Ďalej k pretekovej sezóne:

-Uzatváranie hodín najmenej jednu hodinu pred plánovaným odchodom auta.

-Otváranie hodín podľa pokynov výcvikára OZ. Ak niektorá ZO chce otvoriť hodiny v inom otváracom čase musí požiadať výcvikára OZ a to najmenej 3 hodiny pred otváraním.

-Konštatujúci BENZING-LIVE  sa nemusia zúčastniť otvárania hodín ak v klube zostanú 5 chovatelia a 5 konšt. systémy.

-Dodatočné čipovanie holubov vložiť do obálky a priložiť k obálke s kontrolnými listami , protokolom  – o nasadzovaní  a na zadnú stranu napísať odkaz pre výcvikára OZ :posielam   obálku s protokolom     

                     – o čipovaní. Obálku  výcvikárovi odovzdá pri spätnej ceste sprievodca.

-Člen nasadzovacej komisie nemôže byť v rovnakom čase v dvoch komisiách .

-Za správnosť nasadzovania v klube zodpovedá  vedúci nasadzovacieho strediska. Zodpovedá aj za počty holubov v košoch. Počet na krátke a stredné trate je 35 ks.

-V každom nasadzovacom stredisku musí byť nástenka na ktorej je čas zrazu na košovanie ,odchod auta a čas uzatvárania hodín , evidenčný list ZO ,meno vedúceho NS a opatrenia SZCHPH – Manuál organizácie nácvikov a pretekov PH v tejto mimoriadnej situácií počas šírenia vírusu COVID-19 (viď. príloha)

– Ak sa zmení miesto vypustenia holubov , dohliadne sprievodca aby štartér zapísal nové súradnice

-Každý klub dá svoje holuby v aute na vopred určené miesto ,  za čo zodpovedá vedúci NS a sprievodca. Ak niektoré koše zostanú neobsadené , tiež musia ísť na miesto klubu ktoré nasadzuje ale ostanú nezaplombované.

-Plombujú sa všetky otváracie časti koša a z jedného NS do druhého NS sa plombujú páky na prepravnej klietke.

– konštatovací systém Tipes – profi, pri výpadku prúdu treba kontrolovať poradové číslo holubov

Pre viac informácií klik: www.postoveholuby.sk/pretekový poriadok

Peter Kmec, tajomník OZ

Príloha:

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra

szchph@agroinstitut.sk

www.postoveholuby.sk

telefax. 004210376537503Organizátori pretekov poštových holubov Funkcionári OZ a ZO CHPH

VEC

Povolenie organizovať spoločné nácviky a preteky poštových holubov

Prezídium Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov na základe Usmernenia k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport a na základe posledných usmernení Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR rozhodlo:

Od 1. mája 2020 Prezídium SZ CHPH povoľuje organizovanie nácvikov PH, od 7. mája 2020

Preteky poštových holubov za predpokladu, že vstúpi do platnosti 2. Fáza uvoľňovania

opatrení štátu proti šíreniu koronavírusu.

V súvislosti s tým je potrebné, aby všetci organizátori nácvikov a pretekov poštových holubov prijali záväzné opatrenia, na základe ktorých by organizácia nasadzovania holubov na nácviky a preteky poštových zodpovedala požiadavkám bezkontaktného športu.

Na zjednotenie postupu organizátorov nácvikov a pretekov poštových holubov Prezídium SZ CHPH vydáva Manuál organizácie nácvikov a pretekov poštových holubov v tejto mimoriadnej situácii.

I. Úvodný postup organizátora pretekov

1/ Organizátor preverí u svojich členov záujem zúčastňovať sa pretekov a nácvikov poštových holubov. Nemožno vyvíjať na členov nátlak, aby sa pretekov za tejto situácie zúčastnili. V prípade, že ZO/OZ už vyzbierali vklady k pretekovej sezóne (tzv. letové), dovoľujeme si odporučiť, aby tým, ktorí v pretekovej sezóne 2020 nemajú záujem sa pretekov zúčastniť, tieto vklady boli vrátené.

2/ Pripraviť podmienky nácvikov a pretekov tak, aby aj chovatelia, ktorí sa z rôznych dôvodov nezapoja od začiatku

do nácvikov a pretekov (napr. karanténa), sa mohli postupne do tejto činnosti zapojiť.

Na druhej strane má každý právo cvičenie holubov kedykoľvek ukončiť.

3/ Na základe záujmu vypracovať upravený plán nácvikov a pretekov a zaslať ho na sekretariát SZ CHPH pred konaním prvého preteku.

4/ Na základe vyššie uvedených rozhodnutí prijať opatrenia na nasadzovanie poštových holubov na nácviky a preteky

vo všetkých nasadzovacích strediskách (ďalej len NS), ktoré organizátor preteku zriadil:

a/ NS môže fungovať iba v exteriéri (nie uzavreté priestory NS)

b/ minimalizácia sociálnych kontaktov

c/ dodržiavanie minimálnych vzdialenosti medzi chovateľmi (2 metre)

d/ bez podmienečné používanie rúšok, gumených rukavíc a vlastných pier

e/zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov

f/ do uzatvoreného priestoru NS môže mať prístup iba jeden člen NS

g/ úplný zákaz pitia, jedenia a fajčenia v exteriéri NS

h/ ak má NS sociálne zariadenia musia sa uzatvoriť. Počas nasadzovania holubov sa nesmú používať.

5/ Vzhľadom na nejasný vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu Prezídium SZ CHPH odporúča organizátorom pretekov postupovať pri príprave pretekov systémom „od preteku ku preteku“.

II. Predpreteková dokumentácia organizátora pretekov

Organizátor preteku do termínu konania prvého preteku zašle v elektronickej podobe predpretekovú

dokumentáciu. Predpreteková dokumentácia bude vypracovaná na základe doposiaľ platných požiadaviek a tiež budú v

nej zakotvené ustanovenia uvedené v bode I. tohto dokumentu.

Pretekovú dokumentáciu vypracuje výcvikár OZ CHPH bez toho, aby sa stretávali vedúci NS. Schvália ju bezkontaktne štatutári OZ CHPH.

III. Čestné prehlásenie organizátora pretekov

Organizátor pretekov do konania prvého preteku zašle na sekretariát SZ CHPH čestné prehlásenie, že pri organizácii nácvikov a pretekov poštových holubov bude vplnom rozsahu dodržiavať nariadenia Ústredného krízového štábu SR, Hlavného hygienika SR a Prezídia SZ CHPH. Pričom sa zaväzuje niesť plnú zodpovednosť za porušenie nariadení uvedených inštitúcií pri pretekoch, ktoré bude organizovať. Čestné prehlásenie bude zaslané ako scann vo formáte JPG a podpísané obidvomi štatutármi organizačnej jednotky SZ CHPH.

Odporúčame dať podpísať podobné prehlásenia všetkým chovateľom, ktorí sa pretekov budú zúčastňovať. Prehlásenia by sa mali archivovať u tajomníka OZ CHPH.

IV. Doprava holubov do Českej republiky

Prepravcovia poštových holubov si na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vybavia povolenie (logo) na prepravu poštových holubov do Českej republiky. Logo bude musieť mať dopravca nalepené na čelnom skle

prepravného auta. Zároveň si je potrebné preveriť, či okrem vodiča v aute bude môcť byť sprievodca.

V. Bezkontaktné nasadzovanie holubov–rozpory s Pretekovým poriadkom SZ CHPH

Ak má byť nasadzovanie holubov bezkontaktným, tak sa na obdobie opatrení v súvislosti s bojom proti koronavírusu musia prijať opatrenia, ktoré sú v rozpore s Pretekovým poriadkom SZ CHPH.

1/ Do donáškového koša chovateľa nesmie okrem majiteľa holubov nikto siahať.

2/ Počas nasadzovania holuba až po vloženie do prepravného boxu, musí držať holuba iba majiteľ.

3/ Na základe bodov 1 a 2 je nutné sprísniť kontrolu nasadzovaných holubov. ( Viď. nasadzovanie

holubov na preteky.)

4/ Uvedené opatrenie by platilo do spustenia IV. fázy uvoľňovania opatrení.

VI. Zmeny pretekových plánov

Organizátor pretekov zašle pretekový plán pred prvým pretekom na sekretariát SZ CHPH. Doteraz

platné podmienky na zmeny pretekov ostávajú v platnosti. Mimoriadna a meniaca sa situácia bude sťažovať situáciu organizátorom pretekov. Z toho dôvodu až do odvolania majú právo si preteky oproti pôvodnému plánu aj predĺžiť či vymeniť jeden pretek za druhý. Oznamovací systém sa nemení. Navrhujem zaoberať sa myšlienkou možnosti predĺženia pretekovej sezóny o počet dní, o ktoré bola skrátená.

VII. Nasadzovanie holubov na cvičné lety (nácviky)-postup

1. Vopred stanovený chovateľ (napr. vedúci nasadzovacieho strediska) príde do nasadzovacieho strediska a pred

samotným procesom nasadzovania vyloží koše do voľného, otvoreného priestoru tak, aby boli dostupné pre ostatných chovateľov. Pripraví a nareže zodpovedajúci počet kusov vlnitého papiera do boxov.

2. K pripraveným prepravným košom postupne prichádzajú jednotliví chovatelia za dodržania

platných hygienických nariadení (rúška, rukavice) po jednom –podľa vopred pripraveného časového harmonogramu –

a preložia svoje holuby zo svojich prepraviek do prepravných košov. Prichádzajúci ďalší chovateľ by v prípade, že v intervale pred ním košujúci chovateľ svoje holuby ešte do košov nepremiestnil, by čakal vo svojom aute tak, že vystúpi z auta až vtedy keď predchádzajúci chovateľ opustil miesto košovania, príp. sedí už vo svojom aute –t.j. tak, aby nedošlo k ich kontaktu. Následne aj tento chovateľ premiestni svoje holuby do prepravných košov, atď..

3. Všetky činnosti, ktoré sa budú pri košovaní realizovať, budú za prísneho dodržiavania platných hygienických nariadení -použitie rúšok, gumených rukavíc, použitia dezifenkčných prostriedkov a udržiavania min. sociálnej

vzdialenosti 2 metre.

4.Po nasadení holubov posledného chovateľa príde do nasadzovacieho strediska prepravné auto (profesionálny

dopravca) a dvaja chovatelia naložia koše s holubmi. Auto sa uzatvorí a odchádza do ďalšieho nasadzovacieho

strediska, kde je postup rovnaký.

5. Dezinfekcia prepravných košov bude realizovaná po každom nácviku/preteku povereným členom

NS.

6. Vstup do vnútorných priestorov nasadzovacieho strediska má len vedúci nasadzovacieho strediska, alebo ním poverený člen.

7. Ak sú v NS toalety, šatne je ich používanie počas nasadzovania holubov vylúčené.

8. Na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste musí byť zverejnený časový harmonogram nasadzovania holubov jednotlivými chovateľmi.

9. Povinnosťou vedúceho NS je viesť presnú evidenciu členov, ktorí sa každého košovania (nasadzovania)

zúčastnia v znení: meno, priezvisko, dátum a čas.

10.Vedúci nasadzovacieho strediska garantuje, že dokument „Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport“ (dostupný na linku:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdfbude vytlačený a zverejnený na viditeľnom mieste v nasadzovacom stredisku, tak, aby sa každý účastník mohol s ním oboznámiť.

VII. Nasadzovanie holubov na preteky –postup

1.Nasadzovanie holubov musí prebiehať v exteriéri.

2. Vedúci NS vopred vypracuje časový harmonogram nasadzovania. V harmonograme zohľadní nasadzovanie podľa typov EKS a nasadzovania na gumičky. Časový harmonogram musí byť vopred zverejnený.

3. Vopred stanovený chovateľ príde do nasadzovacieho strediska a vyloží koše do voľného, otvoreného priestoru tak, aby boli dostupné pre ostatných chovateľov. Pripraví a nareže zodpovedajúci počet kusov vlnitého papiera a vloží ho do boxov.

4. Nasadzovanie holubov sa začne podľa vypracovaného časového harmonogramu. Na začiatku musia byť prítomní piati chovatelia.V NS môže pracovať iba jedna nasadzovacia komisia.

5. Nasadzovacia komisia EKS. Tvoria ju traja chovatelia. Majiteľ holubov, člen obsluhujúci EKS, člen kontrolujúci číslo holubov pri vkladaní holubov do prepravného boxu (koša). Postup majiteľ holuba:

čipom priloží holuba k nasadzovacej jednotke, majiteľ následne (cca 2 m) pristúpi k prepravnému košu a tam mu číslo holuba skontroluje tretí člen komisie, nahlási číslo chovateľovi obsluhujúcemu EKS. Majiteľ pod dohľadom kontrolujúceho chovateľa vloží holuba do prepravného koša a pokračuje v nasadzovaní holubov.Ďalší dvaja účastníci preteku kontrolujú celú činnosť zo vzdialenosti 5 metrov pri dvojmetrovom odstupe.

6. Nasadzovacia komisia -gumičky.

Tvoria ju traja chovatelia. Majiteľ holubov, člen –zapisujúci údaje na KL, člen nasadzujúci gumičky (strojčekom). Majiteľ holuba nahlási počet nasadzovaných holubov. Zapisovateľ do KL napíše čísla príslušného počtu gumičiek na KL a

odovzdá ich nasadzovateľovi gumičiek (gumičkárovi). Majiteľ holuba zo vzdialenosti

minimálne dva metre hlási číslo holuba. Zapisovateľ ho zapíše do KL. Zapisovateľ gumičkárovi zahlási číslo gumičky a

ten ju nasadí holubovi na krúžok. Majiteľ pod dohľadom gumičkára vloží holuba do prepravného koša a pokračuje

v nasadzovaní holubov.

Členovia komisie pri práci udržiavajú minimálne dvojmetrový odstup.

7. Všetky činnosti, ktoré sa budú pri košovaní realizovať, budú za prísneho dodržiavania platných

hygienických nariadení -použitie rúšok, gumenných rukavíc, použitia dezifenkčných prostriedkov a udržiavania min. sociálnej vzdialenosti 2 metre.

8.Po nasadení holubov posledného chovateľa príde do nasadzovacieho strediska prepravné auto a dvaja chovatelia naložia koše s holubmi. Auto sa uzatvorí a odchádza do ďalšieho nasadzovacieho strediska, kde je postup rovnaký.

9. Dezinfekcia prepravných košov, EKS a príslušenstva, plombovacích zariadení a ďalšieho príslušenstva bude realizovaná po každom nácviku/preteku povereným členom NS.

10. Vstup do vnútorných priestorov nasadzovacieho strediska má len vedúci nasadzovacieho strediska, alebo nim

poverený člen.

11. Ak sú v NS toalety, šatne je ich používanie počas nasadzovania holubov vylúčené.

VII. Otváranie konštatovacích hodín–postup

1.Otváranie konštatovacích hodín musí prebiehať v exteriéri. Voľný priestor 30 x 30 m. V prípade nepriaznivého počasia využiť celtový prístrešok.

2. Vopred stanovený chovateľ (napr. vedúci nasadzovacieho strediska) príde do nasadzovacieho strediska a

preloží do exteriéru potrebné veci na otváranie konštatovacích hodín (stoly, stoličky, tlačiarne, papiere atď.)

Pracovať v NS môže iba jedna otváracia komisia.

3.Otváracia komisia EKS. Tvoria ju tlačiar a dvaja kontrolujúci. Minimálne vzdialenosti medzi nimi sú dva metre. Tlačiar vytláča doletové listy a kontrolujúci zo vzdialenosti dva metre kontrolujú jeho činnosť. Po vytlačení doletových listov ich všetci traja podpíšu (aj pri podpisovaní udržať odstup apoužívať vlastné perá).

4. Otváracia komisia gumičky. Tvoria ju zapisovateľ na KL, zapisovateľ na pásku, a vyberač gumičiek.Postupujú podľa platného Pretekového poriadku SZ CHPH, ale musia zachovávať medzi sebou odstup minimálne dvaja metre.

5. Ostatní účastníci otvárania hodín sledujú prácu komisie zo vzdialenosti 5 metrov. Ideálne zo svojich áut.

6. Platí úplný zákaz pitia, jedenia a fajčenia v exteriéri NS počas otvárania konštatovacích hodín.

VIII. Podpisovanie kontrolných, nasadzovacích a doletových listov

Uvedené dokumenty podpisujú: a/ chovateľ (nasadzoval si holuby), dvaja členovia komisie a jeden z pozorovateľov (uvedené v bode VII./5).Ustanovenia Pretekového poriadku SZ CHPH, ktoré sa v

tomto dokumente nespomínajú platia v plnom rozsahu a za ich dodržiavanie sú v plnom rozsahu zodpovední organizátori pretekov poštových holubov a účastníci pretekov.

Vážení funkcionári organizačných zložiek SZ CHPH, vážení členovia Zväzu, žijeme hektickú dobu, ktorá je spôsobená šírením ochorenia Covid 19. Ťažko v tejto chvíli predpovedať ako sa ďalej bude situácia vyvíjať. Všetkým nám však musí záležať na tom, aby sme toto obdobie prekonali. Ak to chceme dosiahnuť, všetci sa musíme snažiť, aby sa

ochorenie spôsobované koronavírusom ďalej nešírilo a v konečnom dôsledku sa zastavilo. Vyzývam vás preto všetkých, aby sme pri organizácii nácvikov a pretekov poštových holubov dôsledne dodržiavali pokyny a nariadenia Ústredného

krízového štábu SR a Hlavného hygienika SR.

V prípade prijatia nových opatrení Ústredného krízového štábu SR, ktoré sa bude týkať prepravy zvierat a združovania občanov Slovenska, Prezídium SZ CHPH bude reagovať na tieto rozhodnutia a vydá nové záväzné rozhodnutia.

V Nitre 27. apríla2020

RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

PK