Nariadenie Prezídia SZCHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra

Vyjadrenie Prezídia Slovenského zväzu CHPH k začiatku pretekovej sezóny 2020 Vážení funkcionári organizačných zložiek SZ CHPH, vážení chovatelia poštových holubov,na Slovensku platia prísne opatrenia Ústredného krízového štábu SR a poznáme prognózu Inštitútu zdravotnej politiky, podľa ktorého dosiahne vrchol pandémie na Slovensku o 110 dní (v polovici júla 2020). Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Informácia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:„Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje.Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.“

Na základe vyššie citovaného rozhodnutia Ústredného krízového štábu Prezídium SZ CHPH vydáva rozhodnutie:

1/ Zakazujeme organizovať akékoľvek podujatia všetkých organizačných zložiek SZ CHPH, na ktorých by sa fyzicky zúčastňovali členovia.

2/ Zakazujeme do odvolania organizovať preteky poštových holubov všetkým organizačným zložkám SZ CHPH. Platí pre: ZO –ŠP –VS –OZ –regionálne združenia, športové kluby.

3/Zakazujeme do odvolania organizovať spoločné nácviky a tréningy poštových holubov všetkým organizačným zložkám SZ CHPH. Platí pre: ZO –ŠP –VS –OZ –regionálne združenia, športové kluby.

4/ Vyzývame zodpovedných funkcionárov organizačných zložiek (Funkcionári ZO a OZ CHPH, ste funkcionári právnických zložiek s plnou zodpovednosťou pred zákonom.), aby ste rozhodnutia Prezídia SZ CHPH uvedené v bodoch 1 –3 v plnom rozsahu rešpektovali.

Na základe týchto rozhodnutí si určite položíte otázku, kedy začne preteková sezóna poštových holubov. Nikto dopredu nevie predpovedať ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. V prípade prijatia nových opatrení Ústredného krízového štábu SR, Prezídium SZ CHPH bude reagovať na tieto rozhodnutia a vydá nové záväzné rozhodnutia.

V Nitre 31. marca 2020 RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH