Hlasenie holubov z Neubrandenburgu

Holuby hlasit na mypigeons-hlasenie doletov alebo Novak Edo tel.