Guľaš

Akcia ,ktorá sa mala konať 8.8.2020 v Novom Ruskove sa pre nezáujem chovateĺov ruší.