Mesačné archívy: marec 2018

Zápisnica z oblastnej konferencie,

 

Zápisnica z oblastnej konferencie OZ  CHPH  Michalovce

konanej dňa 24. februára  2018 v Hencovciach

 

 

 

Prítomní:       predseda OZ – Róbert Kopáč

členovia výboru OZ  a členovia RK OZ CHPH Michalovce

delegáti oblastnej konferencie

hostia  – jubilanti

 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

 

 

Program rokovania:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení oblastnou konferenciou 2017
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH za rok 2017
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2017
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Informácia o preprave holubov
 10. Informácia z VZ SZCHPH /účtovná uzávierka SZCHPH, MS, IM/
 11. Preteková sezóna 2018
 12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2018
 13. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2017
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

 

Priebeh rokovania :

 

K bodu 1. Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal tajomník OZ  Peter Kristiňak,

ktorý  celú schôdzu viedol. Na úvod si všetci prítomní uctili minútkou ticha chovateľov, ktorí v minulom roku opustili naše rady.

 

K bodu 2. Tajomník OZ prítomných  oboznámil s programom konferencie a dal o ňom           hlasovať. Program bol  bez pripomienok schválený.             .

 

K bodu 3. Nominácie do volených orgánov konferencie predniesol Peter Kristiňak .

 

Návrhová komisia : Iľčišin František , Turcmanovič Pavol , Hirjak Michal

Mandátová komisia : Kmec Peter, Maťaš Michal, Humenik Ján

Zapisovateľ : Bašista Marián

Overovatelia zápisnice : Petruš Marián, Dudáš Gabriel

 

Predložené návrhy boli bez pripomienok jednohlasne schválené.

 

K bodu 4. Predsedajúci skonštatoval, že všetky opatrenia prijaté  predchádzajúcou oblastnou konferenciou boli až na jedno opatrenie splnené.  Opatrenie v bode 3. v časti ukladá bolo splnené len čiastočne.

 

K bodu 5.  Správu o hospodárení predniesol pokladník OZ CHPH Ľubomír Poľacký. Informoval v nej podrobne o stave  pokladne a pohyboch počas celého roka a apeloval hlavne na dodržiavanie platobných termínov a požiadal jednotlivé ZO o úplné údaje pri uskutočňovaných platbách. Správa tvorí prílohu č. 1. k tejto zápisnici .

 

 

K bodu 6. Správu o činnosti OZ za rok 2017 predniesol výcvikár OZ Eduard Novák,

ktorý  zhodnotil priebeh celej pretekovej sezóny  2017. Ocenil v nej výsledky chovateľov vo všetkých nadoblastných súťažiach a konštatoval, že táto sezóna nebola ľahká. Vyzdvihol niektorých  chovateľov a ich umiestnenia  v kategóriách MS ako aj vo výstavných kategóriách, a to Jozefa Titka,  Gabriel Dudáša a Jána Humeníka  a následne aj ich účasť na Stredoeurópskej výstave. Preteky mladých holubov označil  z roka na rok ťažšie. Poďakoval sa všetkým za spoluprácu, vyzdvihol prácu nášho posudzovateľa Mariána Petruša, a Mareka Gajdoša pri vydávaní výsledkov v knižnej podobe. Nakoniec poprial do nasledujúcej sezóny ešte lepšie výsledky

Správa tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

 

K bodu 7. Správu revíznej komisie predniesol  Bašista Marián. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami a pretekovú činnosť .RK konštatuje ,že evidencia dokladov je vedená zodpovedne a finančné prostriedky boli čerpané v súlade s pravidlami hospodárenia OZCHPH Michalovce.

Prednesená správa tvorí prílohu č.3. tejto zápisnice.

 

 

K bodu 8.  V správe mandátovej komisie bolo konštatované, že z 29 nominovaných delegátov sú prítomní všetci , teda konferencia je uznášania schopná.

 

K bodu 9.Informaciu predniesol podpredseda p. Gaňo. Informoval delegátov o vzniku občianskeho združenia v Trebišove. Občianske združenie ma záujem o zakúpenie prepravného auta a zabezpečovať dopravu  OZ  CHPH Michalovce.

Následne od OZ žiada:

 • Zálohu vo výške 2000€ od OZ Michalovce – schválené
 • Prenájom klietky na prepravu holubov od OZ na 4 roky za 1€ na rok – schválené
 • Podpísanie zmluvy medzi Občianskym združením a OZ Michalovce o zabezpečení prepravy holubov pre OZ Michalovce na 4 roky – schválené

 

K bodu 10.  Informácie z Valného zhromaždenia SZCHPH predniesol p. Kristiňak.  Oboznámil prítomných s finančnou uzávierkou SZCHPH za rok 2016, so zmenami v novom schválenom návrhu MS na nasledujúce roky a s propozíciami Intermajstrovstva.

 

K bodu 11. V tomto bode programu predsedajúci oboznámil so skutočnosťami, ktoré sú dané a čo je potrebné na konferencii schváliť.

 

Na začiatok bolo potrebné rozhodnúť nasledujúce témy:

 • Je treba vyriešiť otázku krátkych tratí, ktoré by OZ letelo samo a organizáciu pretekov mláďat.
 • 5.2018 bude už OZ letieť pretek s regiónom? Za bolo 20 z 29 delegátov, schválené
 • Bude OZ letieť preteky aj počas štátnych sviatkov? Schválený koeficientový pretek 1.5.2018 , za hlasovalo 27 delegátov.
 • Vypúšťanie holubov spolu s OZ Sabinov v pretekoch nad 500km. Áno schválené
 • Uskutoční OZ nácvik holubov pred sezónou starých a mladých holubov? Áno schválené
 • Účasť OZ Michalovce v Intermajstrovstvo pre rok 2018. Áno schválené

 

Do termínu konferencie boli v písomnej alebo elektronickej podobe prijaté návrhy z 5 ZO: :

ZO Humenné – Mielec 1,2, Miechów 1,2, Czestochowa

ZO Čaklov – Miechów 1,2, Brzesko 1,2, Czestochowa

ZO Stropkov – mesto – Limanowa 1,2, Krakov1,2, Czestochowa

ZO Michalovce – Limanowa1, 2,Mielec 1,2, Czestochowa

Priamo na konferencii boli prijatý ďalší návrh :

ZO Trebišov – Mielec 1,2, Chmielnik, Czestochowa

 

Hlasovanie o konkrétnych miestach štartov. Hlasovaním boli prijaté tieto trate pre staré holuby : 29.4.2018 Brzesko, 1.5.2018 Miechów – koeficientový, 6.5.2018 Miechów 13.5.2018 Czestochowa.

Preteky mláďat 2018 boli prijaté hlasovaním za/proti:19/10 následovne : Brzesko 1,2, Miechów 1,2, Czestochowa

 

K bodu 12. Návrh rozpočtu bol schválený hlasovaním za/proti:29/0

 

K bodu 13.  V roku 2017 oslávili jubileum 50 rokov Jozef Huďo – ZO Hencovce, Ján Žipaj – ZO Hencovce, Lipták Peter – ZO Hencovce, Oto Gaňo ZO – Trebišov 60 rokov František Iľčišín – ZO Hencovce , 70 rokov Ondrej Molčan – ZO Humenné, Ján Titko – ZO Michalovce, Ján Hrabčak – ZO Vranov, Ladislav Bizub – ZO Trebišov, Štefan Gonos – ZO Stropkov mesto,  Jan Mačuga – ZO Stropkov. Jubilantom odovzdali spomienkové poháre predseda OZ, podpredseda OZ a výcvikár OZ.

Ocenenie pretekovej sezóny 2017  previedli predseda OZ Kopáč Róbert,  výcvikár OZ Eduard Novák a podpredseda  OZ Oto Gaňo.

 

K bodu 14.  Plnenie úloh pre rok 2018:

Termín odovzdania nahlášok + zaplatenie:

 • Staré holuby: 10.4.2018, platba do 17.4.2018
 • Mladé holuby: 31.7.2018 – náhlaška, 25.8.2018 – zaplatenie

Odovzdanie potvrdenie o očkovaní holubov proti paramyxoviróze: 20.4.2018

 

K bodu 15. Diskutované témy:

 

 1. Návrh paušálnych nákladov pre Ota Gaňa 150€. Hlasovanie ZA / Proti : 29/0.
 2. ZO Hencovce: Zmeniť kľúč nominácie počtu delegátov za jednotlivé ZO pre účasť na konferencii.

Tento návrh prijatý nebol.

 1. p. Molčan: pripomenul výročie vzniku OZ Michalovce, poďakoval za jubilantov
 2. p. Maťaš:
 • návrhoval tlačiť výsledky (knihu) v Stropkove za 6€. Tento návrh prijatý nebol.
  • Prepravné auto OZ Prešov, aby malo nainštalovanú filtráciu napájacej vody pre holuby
 1. p. Dudáš:
 • zber holubov v každej ZO vrámci OZ
 • urobiť jeden koeficientový pretek pre ZO MI a ZO TV z juhu
 • prednáška o chorobe mladých holubov
 • poukázal tiež na nutnosť očkovania paramyxoviróze u holubov

 

 1. p. Petruš:
 • výročné schôdze a posedenie po sezóne robiť iba v Hencovciach
 • papier do prepravných košov pre účely pretekov nad 500km košovaných v Hencovciach potreba 2 kotúčov. Tento návrh bol prijatý.
 1. p. Kopas: požadoval schválenie, koľko holubov bude v jednom prepravnom koši.

 

 

 

K bodu 16. Bol prečítaný návrh na uznesenie a predsedajúci dal o jeho prijatí hlasovať. Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa : 29/0

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu 17. Tajomník OZ poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial do nového roku veľa šťastia, zdravia ,veľa chovateľských úspechov a oblastnú konferenciu ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE

OZ CHPH MICHALOVCE

konanej dňa 24. februára 2018

 

 

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH berie na vedomie:
 2. Správu o činnosti OZ CHPH za rok 2017.
 3. Správu o hospodárení a stave pokladne za rok 2017.
 4. Správu revíznej komisie OZ CHPH za rok 2017.
 5. Správu mandátovej komisie.
 6. Informáciu o preprave holubov

.   6. Informáciu z VZ SZCHPH.

 

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH schvaľuje:
 1. Program konferencie.
 2. Mandátovú komisiu  v zložení : Iľčišin František, Turcmanovič Pavol, Hirjak Michal
 3. Návrhovú komisiu v zložení :  Humenik Ján, Kmec Peter, Maťaš Michal
 4. Overovateľov zápisnice : Petruš Marián, Dudáš Gabriel
 5. Zapisovateľa : Bašista Marián
 6. Krátke trate pre rok 2018 – Brzesko,Miechow – koef.,Miechow,Czestochowa
 1. Preteky mláďat 2018 : 2x Brzesko, 2x Miechow, Czestochowa
 2. Rozpočet na rok 2018
 3. Paušálnu odmenu pre podpredsedu Ota Gaňa
 4. Účasť OZ v regióne  Šariš od 20.5.2018
 5. Spoločné štarty s OZ Sabinov na tratiach nad 500 km
 6. Účasť OZ v súťaži Intermajstrovstvo
 7. Prenájom prepravnej kabíny na 4 roky/ 1.- Euro za rok / Občianskemu združeniu Pigeons Trebišov.
 8. Zálohu vo výške 2000.- Eur pre Občianske združenie Pigeons Trebišov

 

 

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 

 

 1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ :

a./  nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2018      Termín : do 17.4.2018

b./  platby za holuby naviac                                       Termín : do 10.8.2018

c./ nahlášky holubov na preteky mladých holubov   Termín : do 25.8.2018

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe :

a./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu starých holubov 2018  Termín : do 10.4.2018

d./ nahlášky mladých holubov na sezónu 2018                               Termín : do 31.7.2018

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať na adresu podpredsedu OZ Ota Gaňa ,/ adresa Slovenské Nové Mesto 83, 076 33 / potvrdenie o vakcinácii  holubov každého svojho lietajúceho člena.

 

Termín :   do  20.4.2018

 

 1. Štatutárom OZ CHPH podpísať zmluvu o zabezpečení prepravy holubov s Občianskym združením Pigeons Trebišov./ ceny za holuba by sa mali pohybovať na úrovni predchádzajúceho roka, prípadne sa môžu meniť iba v prípade pohybu cien pohonných látok.

Termín : do 10.4.2018

 

 

V Hencovciach  24. 02. 2018                                                      Zapísal: Marián Bašista

 

 

Správnosť zápisnice overili:   Petruš Marián   a Dudá