Mesačné archívy: február 2018

Pozvánka na oblastnú konferenciu.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 24.2.2018 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  oblastnou konferenciou 2017
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2017
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2017
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Informácia o preprave holubov
 10. Informácia z VZ SZCHPH / účtovná uzávierka SZCHPH, MS, IM /
 11. Preteková sezóna 2018
 12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2018
 13. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2017
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2017 dosiahli životné jubileum / 50, 60, 70, 80 rokov /.

 

6.2.2018                                                                                   Peter  Kristiňak

 

Obežník č.1/2018.

                                        Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce       

 

 

                                                                   OBEŽNÍK č. 1/2018

 

 

                                                        Termíny úloh pre rok 2018.

 

Vydáva výbor OZ CHPH  Michalovce na usmernenie základných organizácií v OZ.

 

I. Podávanie evidencie ZO CHPH                                                 

 

 Evidenčné listy ZO je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 20.februára 2018

tajomníkovi OZ na e-mail : peter.kristinak@gmail.com

 

II. Členské príspevky

 

      a/ Členské príspevky ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ najneskôr do 25.februára 2018 .

         

      b/ Členský príspevok na rok 2018 je nezmenený lietajúci člen 10,- €.,nelietajúci člen 5- €.

 

 III. Objednávky Informačného spravodaja SZ CHPH – Poštový holub

 

  Zoznam odberateľov spravodaja na rok 2018 za ZO CHPH  zaslať tajomníkovi OZ najneskôr do 20.februára 2018.

Ročné predplatné za jedného odberateľa je 6 eur. ZO CHPH tento poplatok za

odberateľov uhrádza do 25. februára 2018 pokladníkovi OZ.

 

IV.Objednávka materiálu

 

a/ Úplnú objednávku materiálu na rok 2019 je potrebné zaslať tajomníkovi OZ CHPH

do 20. februára 2018.

     

       b/ Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20

          ( 20 kusové balenia ).Príklad: 520, 540, 560, 580, 600 ks balenia, pre jednotlivé

ZO CHPH.

      

V. Konferencia OZ CHPH.

 

       Konferencia OZ CHPH sa uskutoční  24.februára 2018 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach. Právo zúčastniť sa s hlasom rozhodujúcim má 28 delegátov / Čaklov -3, Hencovce -5, Humenné – 3, Michalovce – 3,Vranov – 2, Strážske – 3, Trebišov – 5, Stropkov-mesto – 4 /. Mená delegátov za jednotlivé ZO je treba nahlásiť alebo zaslať tajomníkovi OZ do 17.februára 2018 . Program konferencie bude zverejnený na web stránke OZ CHPH Michalovce.

 

VI. Nedoplatky voči OZ.

 

Všetky ZO, ktoré majú ešte nejaké neuhradené veci za rok 2017, tieto uhradia do 15.februára 2018 pokladníkovi OZ.

 

 

 

 

.

 

V Humennom dňa 3. februára 2018                                  Peter Kristiňak