Zápisnica z aktívu predsedov

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov
Michalovce

Z á p i s n i c a 

zo zasadania aktívu predsedov základných organizácií Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Michalovce (ďalej len „OZ“), konaného dňa 21. 06. 2019 v Hencovciach

P r í t o m n í :
viď. priložená prezenčná listina

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  3. Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ
  4. Uznesenie
  5. Záver

Ad. 1. Otvorenie
Rokovanie zasadania aktívu predsedov základných organizácií OZ otvoril a viedol Miroslav Vavrek st., privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu schôdze, ktorý bol následne schválený.

Ad. 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Richard Baško, za overovateľov zápisnice MVDr. Gabriel Dudáš a Michal Kopas, ktorí boli následne aj schválení.
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 1

Ad. 3. Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ
Vzhľadom na potrebu voľby štatutárov OZ predsedajúci podal návrh, aby bola mimoriadna oblastná konferencia zvolaná na 21. 06. 2019 o 18.10 hod. v Hencovciach, čo bolo prítomnými jednomyseľne schválené.
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 4. Uznesenie
Na základe vyššie uvedeného bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE
zo zasadania aktívu predsedov základných organizácií OZ,
konaného 21. 06. 2019 v Hencovciach

Aktív predsedov základných organizácií OZ schvaľuje:
Program zasadnutia
Zapisovateľa Ing. Richarda Baška a overovateľov zápisnice MVDr. Gabriela Dudáša a Michala Kopasa
Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ na 21. 06. 2019 o 18.10 hod. v Hencovciach
Hlasovanie za uznesenie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 5. Záver
Na záver predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Ing. Richard Baško

Overovatelia: MVDr. Gabriel Dudáš , Michal Kopas

    

V Hencovciach 21. 06. 2019