Pozvánka na konferenciu OZ.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 5.2.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v Penzióne Kondor v Zamutove / u Stana Dudu /.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  oblastnou konferenciou 2016
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2016
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2016
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Doplnenie výboru o člena zo ZO Stropkov – mesto
 10. Preteková sezóna 2017
 11. Terminovník úloh na rok 2017
 12. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2016
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. X. Zjazd  SZCHPH ,návrhy zmien zväzových dokumentov, voľba delegáta OZ CHPH, prípadne nominácia do zväzových orgánov / Prezídium, KRK /
 16. Uznesenie
 17. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2016 dosiahli životné jubileum / 50, 60, 70, 80 rokov /.

 

17.1.2017                                                                                    Peter  Kristiňak