Archívy autora: peterk

Nahláška na pretek Miechow 1.

Týmto žiadame všetky ZO , aby nahlásili výcvikárovi OZ počty holubov na prvý koeficientový pretek Miechow 1, ktorý sa bude konať dňa 11.6.2017.

Termín : do nedele 4.6.2017 do 21.00 hod.

Ďakujeme.

 

1.6.2017                                                                                                          Peter Kristiňak

Pracovné stretnutie výcvikárov .

Na podnet výcvikára OZ zvoláva výbor OZ na zasadanie výcvikárov a predsedov všetkých ZO CHPH, ktoré sa bude konať v pondelok 15.5.2017 o 17.00 hod. v Hencovciach. Účasť je nutná. Dokumentáciu z vyhodnotenia doletu preteku Žilina 1 neposielať poštou ale doniesť so sebou.

 

13.5.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Zmeny dátumov pretekov.

V súvislosti s naďalej pretrvávajúcim nepriaznivým počasím sa úvod pretekovej sezóny uskutoční takto:

1.5.2017  nácvik Široké  s ranným zberom. Cena za holuba je 0,13.- EUR. Časy odchodov auta :

5.00  hod. Michalovce, 6.00 hod. Humenné, 6.30 hod. Strážske, 7.30 hod, Hencovce, 8.00 hod. Vranov , 8.30 hod. Čaklov, 9.30 hod. Stropkov – mesto.

 

6.5.2017 sobota – pretek L.Mikuláš 1. Zber bude v piatok 5.5.2017 o jednu hodinu posunutý neskôr oproti pôvodnému harmonogramu.

8.5.2017 pondelok – pretek L.Mikuláš 2. Zber v nedeľu 7.5.2017 podľa pôvodného harmonogramu.

 

V prípade nepriaznivej predpovede počasia sú možné zmeny, ktoré budú oznámené.

 

26.4.2017                                                                                           Peter Kristiňak

Školenie výcvikárov ZO.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje , že školenie výcvikárov  základných organizácií sa uskutoční dňa 20.4.2017 o 17.00 hod.  v  Hencovciach. Účasť je nutná.

 

13.4.2017                                                                              Peter Kristiňak

Výberové konanie na prepravcu v roku 2017.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o miesto prepravcu holubov v sezóne 2017,že sa môžu do 20.3.2017 prihlásiť do výberového konania  u podpredsedu OZ Ota Gaňa.

Kontaktné údaje :

č.t.  0907 900 568

adresa : Slovenské Nové Mesto 83,  PSČ 076 33

otogano@gmail.com

 

19.2.2017                                                                                                                         Peter Kristiňak

Pozvánka na konferenciu OZ.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 5.2.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v Penzióne Kondor v Zamutove / u Stana Dudu /.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  oblastnou konferenciou 2016
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2016
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2016
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Doplnenie výboru o člena zo ZO Stropkov – mesto
 10. Preteková sezóna 2017
 11. Terminovník úloh na rok 2017
 12. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2016
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. X. Zjazd  SZCHPH ,návrhy zmien zväzových dokumentov, voľba delegáta OZ CHPH, prípadne nominácia do zväzových orgánov / Prezídium, KRK /
 16. Uznesenie
 17. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2016 dosiahli životné jubileum / 50, 60, 70, 80 rokov /.

 

17.1.2017                                                                                    Peter  Kristiňak

Celoštátna výstava – sústredenie holubov.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, ktorých holuby boli nominované do kolekcie OZ na CV 2017, že holuby je potrebné doniesť vo štvrtok 5.1.2017 do 19.00 hod.  na adresu :

Jozef Tomáš , Hencovce 2111,

 

2.1.2017                                                                                                   Peter Kristiňak

Regionálna výstava – zber holubov.

Výbor OZ  oznamuje, že zberné miesto holubov nominovaných na regionálnu výstavu bude u pána Humeníka na adrese Vranov – Čemerné , Zimná ul. č. 409. Holuby je možné doručiť už vo štvrtok 1.12.2016 v popoludňajších a večerných hodinách. Najneskôr v piatok 2.12.2016 do 8.00 hod., kedy je plánovaný odchod do Svidníka.

 

28.11.2016                                                                                                    Peter Kristiňak

Výber štandardných holubov.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje chovateľom, že dňa 19.11.2016 o 14.00 hod. sa uskutoční výber štandardných holubov, ktoré nás budú reprezentovať na regionálnej výstave vo Svidníku. Výber sa bude konať v NS Hencovce.

Podmienkou účasti holuba na regionálnej výstave v štandardných kategóriách je účasť na tomto výbere.

Vyberať sa bude v kategóriách : štandard H, štandard HA, štandard mláďa H a štandard mláďa HA.

9.11,2016                                                                                    Peter Kristiňak

Obežník č. 2/2016.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                               Obežník  č. 2/2016.

 

Na základe zápisnice zo zasadnutia prezídia a ÚKK SZCHPH konaného v dňoch 15. a  16.10.2016  vydáva výbor OZCHPH Michalovce tento obežník k harmonogramu prípravy  zjazdu v organizačných zložkách SZCHPH.

 

 1. Výročné členské schôdze / VČS/ vo všetkých základných organizáciách OZCHPH Michalovce sa majú konať do 31.12.2016.

 

 1. Oblastná konferencia OZCHPH Michalovce sa má konať do 5.2.2017. Presný dátum konania oblastnej konferencie ako aj jej program budú včas zverejnené na webovej stránke OZCHPH Michalovce.

 

 1. Kľúč na nomináciu delegátov na oblastnú konferenciu sa nemení a teda na každých začatých 5 členov v ZO jeden delegát , počty delegátov sú následovné : Čaklov 3, Hencovce 5, Humenné 3, Michalovce 3, Sobrance 2, Vranov 3, Strážske 3, Trebišov 5, Stropkov – mesto 4. Spolu je to 31 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Žiadame všetky ZO , aby mená zvolených delegátov nahlásili tajomníkovi OZ , stačí aj telefonicky, ale najlepšie by bolo e – mailom /peter. kristinak@gmail.com /. V prípade , že ZO navrhne niektorého zo svojich delegátov do vrcholných orgánov SZCHPH / prezídium alebo ÚKK /, žiadame zaslať jeho funkcionársky životopis na e – mailovú adresu tajomníka OZ.

 

 

 

Dňa 3.11.2016                                              Peter Kristiňak

                                                                        Tajomník OZCHPH

 

Obežník č.1/2016.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                       Obežník  č. 1/2016.

Na základe doručených podkladov zo SZCHPH a KDTVR Šariš vydáva výbor OZCHPH Michalovce tento obežník.

 

 1. Výbor OZCHPH žiada všetky základné organizácie ,aby pokladníkovi OZ uhradili poplatky za rodové krúžky a pretekové gumičky, ktoré si objednali na rok 2017. Cena za 1 kus u rodových krúžkov je 0,25.- EUR a cena za 1 ks pretekovej gumičky  je 0,06,- EUR.

Termín úhrady :  do 30.11.2016                                                  

 1. Organizátor tohtoročnej výstavy poštových holubov KDTVR Šariš / OZ CHPH Bardejov / oznamuje ,že výstava sa bude konať 3.12.2016 v Mestskom kultúrnom stredisku vo Svidníku  / je to v centre mesta pri kruháči/.

 

V Humennom  9.10.2016                                                                          Peter  Kristiňak

 

Obrovský úspech dua Titko + Surový.

Výbor OZ  gratuluje chovateľom Titko + Surový k úspechu ,ktorý dosiahli vo finálovom preteku v testovacej stanici TATRY – DERBY na vzdialenosti 520 km , ich holub obsadil druhé miesto iba 2 sekundy za víťazom preteku. tento úspech zvýrazňuje ešte to,že zo 412 nasadených holubov , prvý deň doletelo iba 7 holubov a zo  Slovenska to boli iba 2 účastníci preteku.

Gratulujeme!

Czestochowa – zmena dátumu štartu.

Výbor OZ  CHPH oznamuje chovateľom, že vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia na celý víkend 17. a 18.9.2016, sa    plánovaný pretek Czestochowa prekladá na piatok 16.9.2016 so zberom štvrtok 15.9.2016. Harmonogram zberu je rovnaký ako pri preteku Chmielnik.

 

Cena za jedného holuba je 0,40.- EUR.

 

14.9.2016                                                                                                   Peter Kristiňak

Zmena preteku.

Výbor OZ oznamuje ,že plánovaný pretek mláďat Czestochowa ,sa z finančných dôvodov skracule na pretek Chmielnik 2, ktorý sa odletí v nedeľu 11.9.2016.

Cena za nasadeného holuba je 0,30.- Eur.

Pretek Chmielnik 2 bude posledným pretekom v tejto sezóne.

 

7.9.2016                                                                                                                      Peter Kristiňak

Czestochowa – pretek mladých.

Výbor OZ oznamuje, že štvrtý pretek mláďat sa odletí podľa pretekového plánu   a to Czestochowa  so štartom 11.9.2016.

Žiadame všetky ZO nahlásiť holuby na tento pretek výcvikárovi OZ do stredy 7.9.2016 do 19.00 hod..

Cena za jedného holuba bude vypočítaná podľa nahlášky a zverejnená v stredu najneskôr štvrtok 8.9.2016.

 

5.9.2016                                                                                                    Peter Kristiňak

Chmielnik – pretek mladých.

Výbor OZ oznamuje,že pretek mladých holubov Chmielnik sa uskutoční podľa pretekového plánu dňa 4.9.2016 so zberom 3.9.2016. Cena za jedného holuba je 0,25.- EUR.

Žiadame všetky ZO ,aby do stredy 31.8.2016 do 19.00 hod. nahlásili počty holubov výcvikárovi OZ.

 

29.8.2016                                                                                           Peter Kristiňak

Mielec 2 – pretek mladých.

Výbor OZ oznamuje ,že pretek mláďat Mielec 2  sa uskutoční v plánovanom termíne t.j. 28.8.2016 so zberom 27.8.2016.Harmonogram zberu sa nemení. Z nahlásených holubov na tento pretek sa stanovuje cena za jedného holuba 0,35.- EUR. Pri nasadení menšieho počtu holubov ako bola nahláška, je každá ZO povinná uhradiť sumu za nahlásené holuby.

Nahláška ZO:

Stropkov mesto – 220 ks

Trebišov – 251 ks

Hencovce – 85 ks

Humenné – 190 ks

Strážske – 115 ks

Čaklov – 95 ks

Vranov – 50 ks

Sobrance – 85 ks

Michalovce – 90 ks

 

 

24.8.2016                                                                                                                 Peter Kristiňak

Smútočné oznámenie.

Oznamujeme chovateľskej verejnosti ,že dňa 14.8.2016 nás vo veku 70 rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen ZO Sobrance Juraj Miľko.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 17.8.2016 o 14.00 hod. v dome smútku v obci Ostrov.

                                                                                Česť jeho pamiatke.

Pokyny k nácviku Smilno.

K bezproblémovému zberu mláďat na nácvik Smilno je potrebné ,aby každá základná organizácia nahlásila počty nasadených holubov výcvikárovi OZ p.Edovi Novákovi do piatka 12.8.2016 do 19.00 hod.. V prípade,že sa tak nestane,bude rozdelenie boxov na jednotlivé NS presne podľa rozpisu z preteku starých holubov Mielec 1 a do jedného koša nepôjde menej ako 40 kusov.

 

10.8.2016                                                                                                     Peter Kristiňak

14.8.2016 nácvik mladých – Smilno.

Dňa 14.8.2016 sa uskutoční nácvik mladých holubov Smilno s ranným zberom .

Odchod auta z jednotlivých NS :

5.00 hod. – Trebišov

6.00 hod. – Michalovce + Sobrance

7.00 hod.- Humenné

7.30 hod. – Strážske

8.30 hod. – Hencovce

9.00 hod. – Vranov

9.30 hod. – Čaklov

 

7.8.2016                                                                                                                         Peter Kristiňak

 

Posedenie v Zamutove.

Výbor OZ CHPH Michalovce pozýva všetkých chovateľov OZ CHPH Michalovce na tradičné posezónne posedenie ,ktoré sa uskutoční v sobotu 6.8.2016 v penzióne Kondor v Zamutove so začiatkom o 15.00 hod..

Prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť nahlásili do stredy 3.8.2016  na tel.čísle – OTO  GAŇO  – 0907 900 568. manželky a priateľky sú vítané.

 

31.7.2016                                                                                         Peter Kristiňak

Sadki 3 – preložené, Krakow – zrušený.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia na nedeľu 17.7.2016 sa pretek Krakow ruší a pretek Sadki 3 prekladá na pondelok 18.7.2016 so zberom v nedeľu 17.7.2016.
    Prepravu na Sadki 3 zabezpečuje pre OZ Michalovce OZ Bardejov so svojím prívesným vozíkom.
Čas odchodu auta z NS Hencovce 10.45 hod.
Počet pridelených košov pre OZ Michalovce je 30 ks. Tie budú privezené v sobotu poobede.
16.7.2016                                                                                    Peter Kristiňak

Krakow 17.7.2016

Odchody auta, počet košov a počet holubov v jednotlivých NS:

1 Bardejov: 215 holubov / 9 košov / 17:00 odchod auta

2. DE + VŠ: 140 holubov / 6 košov / 17:35

3. Giraltovce: 70 holubov / 4 koše / 18:10

4. Čaklov:     160 holubov / 7 koše / 19:20

5. Hencovce. 386 holubov / 16 košov / 20:30

6. Stropkov: 200 holubov / 8 košov / 21:30

7. Svidník :   310 holubov / 13 košov / 22:00

Platba za holuba 0,25 eur. V aute je ešte 7 voľných košov, ktoré v prípade potreby a záujmu je možné použiť.

Platba za nahlásené holuby je definitívna. V prípade väčšieho počtu nasadených holubov ako je nahláška za jednotlivé NS, platba za väčší počet.

Memoriál Jána Bojka.

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Trebišov

 

 

 

VEC: Propozície preteku  Memoriál Jána Bojka   / ôsmy ročník/

 

 

1/ Zriaďovateľ ZO-CHPH Trebišov

 

2/ Podmienky preteku.

 

a/ Zúčastniť preteku sa môže len člen OZ-CHPH Košice, OZ-CHPH Michalovce

 

b/ Každý účastník preteku o Memoriál Jána Bojka uvedie na KL. 2 holuby v poradí 1, 2 , ktoré  budú súťažiť o putovný pohár Jána Bojka.

Najnižší koeficient prvých dvoch zapísaných na KL vyhrá putovný pohár.

Putovný pohár nastálo vyhrá ten chovateľ, ktorý vyhrá 3 krát po sebe, alebo 5 krát celkove.

 

1.cena – putovný pohár + pohár ,diplom

2.cena – pohár,diplom

3.cena – pohár,diplom

 

 

 

3/ Pretek  Kepno – 09.07.2016.

 

Prepravca OZ-CHPH – KE a MI zodpovedá za cely priebeh prepravy PH.

 

Poradie chovateľov o Memoriál J:Bojka sa vyhodnotí zo spoločných výsledkov

OZ-KE a OZ-MI.

 

4/ Košovanie holubov

 

Pri košovani holubov na pretek budú dodržané  všetky podmienky určené SZ-CHPH.

 

 

 

Ostatné  mimoriadne ustanovenia.

V prípade zlého počasia sa pretek preloží na novo určený termín.

Včas oboznámime chovateľov.

 

 

Kontakt na organizátorov:

Ing. Seliga Jaroslav 0918871047

 

Kopas Michal 0948 110 554