Archívy autora: peterk

Pozvánka na oblastnú konferenciu.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 24.2.2018 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  oblastnou konferenciou 2017
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2017
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2017
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Informácia o preprave holubov
 10. Informácia z VZ SZCHPH / účtovná uzávierka SZCHPH, MS, IM /
 11. Preteková sezóna 2018
 12. Návrh rozpočtu OZ na rok 2018
 13. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2017
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2017 dosiahli životné jubileum / 50, 60, 70, 80 rokov /.

 

6.2.2018                                                                                   Peter  Kristiňak

 

Obežník č.1/2018.

                                        Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce       

 

 

                                                                   OBEŽNÍK č. 1/2018

 

 

                                                        Termíny úloh pre rok 2018.

 

Vydáva výbor OZ CHPH  Michalovce na usmernenie základných organizácií v OZ.

 

I. Podávanie evidencie ZO CHPH                                                 

 

 Evidenčné listy ZO je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 20.februára 2018

tajomníkovi OZ na e-mail : peter.kristinak@gmail.com

 

II. Členské príspevky

 

      a/ Členské príspevky ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ najneskôr do 25.februára 2018 .

         

      b/ Členský príspevok na rok 2018 je nezmenený lietajúci člen 10,- €.,nelietajúci člen 5- €.

 

 III. Objednávky Informačného spravodaja SZ CHPH – Poštový holub

 

  Zoznam odberateľov spravodaja na rok 2018 za ZO CHPH  zaslať tajomníkovi OZ najneskôr do 20.februára 2018.

Ročné predplatné za jedného odberateľa je 6 eur. ZO CHPH tento poplatok za

odberateľov uhrádza do 25. februára 2018 pokladníkovi OZ.

 

IV.Objednávka materiálu

 

a/ Úplnú objednávku materiálu na rok 2019 je potrebné zaslať tajomníkovi OZ CHPH

do 20. februára 2018.

     

       b/ Objednávka rodových krúžkov sa akceptuje len na počet násobkov čísla 20

          ( 20 kusové balenia ).Príklad: 520, 540, 560, 580, 600 ks balenia, pre jednotlivé

ZO CHPH.

      

V. Konferencia OZ CHPH.

 

       Konferencia OZ CHPH sa uskutoční  24.februára 2018 so začiatkom o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Hencovciach. Právo zúčastniť sa s hlasom rozhodujúcim má 28 delegátov / Čaklov -3, Hencovce -5, Humenné – 3, Michalovce – 3,Vranov – 2, Strážske – 3, Trebišov – 5, Stropkov-mesto – 4 /. Mená delegátov za jednotlivé ZO je treba nahlásiť alebo zaslať tajomníkovi OZ do 17.februára 2018 . Program konferencie bude zverejnený na web stránke OZ CHPH Michalovce.

 

VI. Nedoplatky voči OZ.

 

Všetky ZO, ktoré majú ešte nejaké neuhradené veci za rok 2017, tieto uhradia do 15.februára 2018 pokladníkovi OZ.

 

 

 

 

.

 

V Humennom dňa 3. februára 2018                                  Peter Kristiňak

 

 

Ukončenie spolupráce s prepravcom.

Výbor OZ oznamuje, že  prepravca,ktorý nám doteraz zabezpečoval prepravu ,ukončil s nami spoluprácu. Kto by mal záujem organizovať prepravu na nasledujúce obdobie, môže sa kontaktovať s podpredsedom p. Otom Gaňom a to buď telefonicky – 0907 900568 alebo e-mailom – otogano@gmail.com .

 

12.12.2017                                                Peter Kristiňak

Pokyny pre chovateľov nominovaných holubov.

Sústredenie všetkých nominovaných holubov za OZ MIchalovce sa bude konať u pána Humeníka, adresa Zimná ul. 409, Vranov – Čemerné. Prosíme doručiť holubov vo štvrtok 7.12.2017 do 20.00 hod.

Zoznam nominovaných holubov je v prílohe.

3.12.2017                                                                                                      Peter Kristiňak

 

Zoznam holubov na výstavu regiónu Šariš 2017 – OZ Michalovce

Výber štandardných holubov.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, že výber štandardných holubov na regionálnu výstavu sa uskutoční v Hencovciach dňa 26.11.2017 o 15.00 hod.. ,jedná sa o kategórie štandard H staré holuby, štandard HA staré holuby , štandard H mladé holuby a štandard HA mladé holuby,

Zároveň sa uskutoční schôdza výboru OZ rozšírená o predsedov  a výcvikárov všetkých ZO. Účasť zástupcov ZO je žiadúca.

 

8.11.2017                                                                                               Peter Kristiňak

Objednávka knihy výsledkov.

Knihu výsledkov si jednotlivé ZO objednali v týchto počtoch :

Hencovce – 14

Čaklov -5

Vranov – 7

Strážske – 7

Michalovce – 5

Humenné – 7

Stropkov – mesto – 8

Trebišov – 10

OZ – 2

Spolu : 65 ks

23.10.2017                                                                                         Peter Kristiňak

Úhrada objednávok za RK ,PG, KL 2018.

Žiadame všetky ZO ,aby do 25.11.2017 uhradili pokladníkovi OZ svoje objednávky rodových krúžkov, pretekových gumičiek a kontrolných listov na rok 2018. Ceny sú následovné :

RK – 0.25 Eur za kus

PG – 0.06 Eur za kus

KL – 4.- Eurá za 1 blok

Zároveň vyzývame ZO,ktoré majú podlžnosti z pretekovej sezóny 2017 , aby ich vyrovnali tak isto  do 25.112017,

 

22.10.2017                                                                                               Peter Kristinak

Posedenie po sezóne.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, že tradičné posedenie po sezóne sa uskutoční v nedeľu 15.10.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v reštaurácii Zlatý dukát, Štefánikova 12 , Michalovce.

Prosíme všetky ZO ,aby do stredy 11.10.2017 nahlásili počty zúčastnených predsedovi OZ, ktorý vám podá aj ďalšie informácie.

Tešíme sa na vašu  účasť.

 

4.10.2017                                                                                        Peter Kristiňak

Žilina – sobota 30.9.2017.

Pripomínam chovateľom OZ , že posledný pretek Žilina sa letí v sobotu 30.9.2017 presne podľa plánu. Zber sa uskutočni v piatok 29.9.2017, časy odchodov auta sú rovnaké ako minulý týždeň.

 

27.9.2017                                                                                         Peter Kristiňak

Namiesto Žiliny pretek Ružomberok 2.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa plánovaný pretek Žilina 1 skracuje na Ružomberok 2, so štartom v nedeľu 24.9.2017. Zber holubov sa uskutoční v sobotu 23.9.2017  v rovnakých časoch ako minulý týždeň.

 

22.9.2019                                                                                                                   Peter Kristiňak

Pretek Ružomberok – piatok 15.9.2017.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa pretek Ružomberok prekladá na piatok 15.9.2017. Zber sa uskutoční vo štvrtok 14.9.2017 v rovnakých časoch odchodov  auta ako minulý týždeň.

13.9.2017                                                                                  Peter Kristiňak

Pretek L.Mikuláš – sobota 9.9.2017

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa pretek L.Mikuláš 2 prekladá na sobotu 9.9.2017 so zberom v piatok 8.9.2017.Časy zberov sú rovnaké ako minulý týždeň.

 

6.9.2017                                                                                         Peter Kristińak

Smútočné oznámenie.

ZO CHPH Trebišov oznamuje chovateľskej verejnosti , že nás dňa 31.8.2017 navždy opustil náš dlhoročný člen Michal Korytko vo veku 59 rokov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 5.9.2017 o 13.00 hod. v Stankovciach.

Česť jeho pamiatke.

Oprava časov zberu – L.Mikuláš.

Týmto sa chcem ospravedlniť chovateľom OZ Michalovce, ale ja som to trošku poplietol. Zber holubov na pretek  L.Mikuláš 1 je posunutý o hodinu neskôr. Teda odchody auta sú :

17.00 – Trebišov

18.00 – Michalovce + Sobrance

19.00 – Humenné

19.30 – Strážske

20.30 – Hencovce

21.00 – Vranov

21.30 – Čaklov

22.30 – Stropkov – mesto

30.8.2017                                                                                       Peter Kristiňak

Pretek L.Mikuláš – piatok 1.9.2017.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na nasledujúci víkend sa prvý pretek mláďat L.Mikuláš prekladá z nedele na piatok 1.9.2017. Zber holubov sa uskutoční v štvrtok 31.8.2017 podľa stanoveného harmonogramu.

 

29.8.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Dátumový posun v pretekoch mláďat.

Vzhľadom na zvýšený výskyt choroby mláďat sa posúva celý pretekový plán  mláďat o týždeň neskôr. Za tento návrh hlasovalo 7 ZO jedna ZO bola proti / Stropkov- mesto/, ZO Sobrance sa nevyjadrila.

Posledný piaty pretek je plánovaný na sobotu 30.9.2017, ostatné preteky vždy na nedeľu.   Celý pretekový plán je v prílohe.

25.8.2017                                                                                                           Peter Kristiňak

PP 2017 mladých OZ CHPH MI- oprava

Nácvik mladých – sobota 19.8.2017.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa presúva nácvik mladých Široké na sobotu 19.8.2017 s ranným štartom a zberom v piatok 18.8.2017  večer. Odchody auta z jednotlivých ZO sú následovné :

18.00 – Trebišov

19.00 – Michalovce,Sobrance

20.00 – Humenné

20.30 – Strážske

21.30 – Hencovce

22.00 – Vranov

22.30 – Čaklov

23.30 – Stropkov

Cena za holuba sa z nahlášky vypočítala na 12 centov za holuba.

 

17.8.2017                                                                                                         Peter Kristiňak

Preteky mladých holubov 2017 .

Podľa nahlášiek jednotlivých ZO boli stanovené ceny za jedného holuba na preteky takto:

Liptovský Mikuláš 1,2 – 20 centov

Ružomberok – 23 centov

Žilina 1,2 – 30 centov

Termín zaplatenia nahlášok všetkých ZO je do 25.8.2017. Odchody auta sú totožné s pretekmi starých holubov. Pre Ružomberok platia odchody auta podľa Lipt .Mikuláša,

6.8.2017                                                                    Peter Kristiňak

Nácvik mladých holubov.

Výbor OZ Michalovce oznamuje, že nácvik mladých holubov – Široké – sa uskutoční  s ranným štartom dňa 13.8.2017 – nedeľa . Zber holubov bude v sobotu 12.8.2017. Odchod auta s jednotlivých ZO je následovný :

17.00 – Trebišov

18.00 – Michalovce , Sobrance

19.00 – Humenné

19,30 – Strážske

20.30 – Hencovce

21.00 – Vranov

21.30 – Čaklov

22.30 – Stropkov – mesto

Cena za holuba je 10 centov. Žiadame jednotlivé ZO, aby výcvikárovi OZ nahlásili počty holubov do stredy 9.8.2017 do 20.00 hod.

 

6.8.2017                                                                                         Peter Kristiňak

Memoriál Jána Bojka – vyhodnotenie.

Organizátori memoriálu sa týmto chcú poďakovať všetkým chovateľom, ktorí si svojou účasťou uctili pamiatku Jána Bojka a gratulujú víťazom. Termín vyhodnotenia bude včas zverejnený.

1.M. Vavrek
2. J Kalanin
3.J Džalaj
4.M Haňov
5.P Kmec
6.L Gajdoš
7.M Maťaš
8. J Skička
9.G Dudaš
10.R Baško
11.Š Gonos

Memoriál Jána Bojka – Brzeg 2.

Organizátori Memoriálu Jána Bojka oznamujú , že tento sa uskutoční 25.6.2017 so štartom v Brzegu. Propozície memoriálu ostávajú rovnaké ako v minulých rokoch.

 

19.6.2017                                                                                              Peter Kristiňak

Miechow 1, Žary 1.

 1. Miechow . Na pretek bolo nahlásených 1043 holubov,cena za jedného holuba vyšla na 0.40 EUR. Žiadam všetky ZO ,ktoré prihlásili holubov, aby sa do stredy 7.6.2017 vyjadrili výcvikárovi OZ, či je cena pre nich prijateľná, alebo pretek zrušíme,prípadne zvolíme   iný postup.
 2. Žary . NS Hencovce – sobota 10.6.2017  začiatok nasadzovania o 7.00 hod. – ZO Humenné, Strážske, Vranov, Hencovce. O 9.00 hod. – ZO Trebišov, Michalovce,Sobrance, Čaklov

ZO Stropkov – mesto nasadzuje doma, čas nasadzovania a odchodu auta si dohodnú s dopravcom.

 

4.6.2017                                                                                     Peter Kristiňak