Nácvik 2 Ľubotín

Dňa 25.8.2019 sa uskutoční nácvik mladých holubov Ľubotín.

Harmonogram zberu:sobota 24.8.2019

Trebišov-18:30

Michalovce-19:15

Humenné-20:00

Strážske-20:30

Hencovce-21:00

Vranov-21:30

Čaklov-22:00

Stropkov m.-23:00

Cena za holuba:0.15€

Peniaze vložiť do obálky napísať sumu a počet kusov a odovzdať šoférovi.

Nácvik

Prosím výcvikarov ZO aby do štvrtka 22.8.2019 nahlásili počty holubov na nácvik ,ktorý by sa uskutočnil v nedeľu 25.8.2019.Holuby hlásiť Petrovi Kmecovi.

Možnosti:

1.Ľubotín

2.Gorlice

3.Nowy Žmigrod

Poraďte sa v kluboch a do štvrtka nahláste.

Nácvik-platba

Cena za holuba je 0,15€

Peniaze vložiť do obálky ,uzavrieť a na obálku napísať počet holubov ,sumu a odovzdať vodičovi.

Počet holubov do jedného koša 25.

Kompenzácia financií

Po dohode ZO sa peniaze za neodleteny pretek Limanowa2 odpočitaju na rezervny fond a holuby naviac za rok 2019.

Hencovce -/+21,6

Čaklov -/ -34,8

Michalovce -/ -35,2

Trebišov -/ -18,6

Stropkov -/ -110,2

Strážske -/ +10

Vranov -/ -40

Humenné -/ +34

Znamienka – zaplatiť do pokladne OZ

+ OZ vyplati ZO

Rezervný fond

Poprosím všetky ZO, aby do 25.8.2019 zaplatili do pokladne OZ schválené poplatky do rezervného fondu

Hencovce: 261€

Čaklov: 104€

Vranov: 110€

Michalovce: 114€

Trebišov: 140€

Stropkov mesto: 167€

Strážske: 60€

Humenné: 56€

ZO, ktoré si finančné podlžnosti nevyrovnajú do 25.8.2019 nebude im umožnené nasadiť mladé holuby na preteky.

Nácvik mladé holuby

Nácvik mladých holubov sa uskutoční dňa 18.8.2019 (nedeľa)

Miesto vypustenia KUROV ( pri Bardejove)

Harmonogram zberu:sobota 17.8.2019

Trebišov: 18:30

Michalovce: 19:15

Humenné: 20:00

Strážske: 20:30

Hencovce:21:00

Vranov: 21:30

Čaklov: 22:00

Stropkov mesto: 23:00

Počty holubov hlásiť do 14.8.2019. ( streda) do 18:00 hod.

Dezinfekcia košov

Poprosím všetky ZO, aby koše ktoré používali v pretekoch 2019 vyčistili a vydenzifikovali . To isté platí aj pre prepravcu, aby vyčistil prepravnú klietku.

Zmena pretekov mladých holubov

18.8.2019 nácvik ( Lipany)

1.9.2019 Limanowa

8.9.2019 Brzesko

15.9.2019 Krakow

22.9.2019 Miechow

29.9.2019 Czestochowa

6.10.2019 Wroclaw- komerčný (náhradný termín)

Poprosím jednotlivé ZO, aby do štvrtka 1.8.2019 nahlásili počty košov. Cena koša je 50€ na 5 pretekov. Nahlášky posielať na e-mail akmec@post.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0907 954 267

Schwerin

Pretek Schwerin, konaný 27.7.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 25.7.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.

Olawa 3

Pretek Olawa 3, konaný dňa 27.7.2019

Košovanie 26.7.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-15:30hod

Michalovce-16:15hod

Humenné-17:00hod

Strážske-17:30hod

Hencovce-18:00hod

Vranov-18:30hod

Čaklov-19:00hod

Stropkov m.-20:00hod

Olawa 2

Pretek Olawa 2, konaný 21.7.2019

Košovanie 20.7.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

Zápisnica z mimoriadnej konferencie

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov
Michalovce

Z á p i s n i c a 

z mimoriadnej oblastnej konferencie Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Michalovce (ďalej len „OZ“), konaného dňa 21. 06. 2019 v Hencovciach

P r í t o m n í :
viď. priložená prezenčná listina

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu mimoriadnej oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Voľba štatutárov OZ
 5. Pretekový plán mladých holubov
 6. Žiadosť Regiónu TATRY o účasti na Regionálnej výstave KDTVR Šariš
 7. Rôzne
 8. Uznesenie
 9. Záver

Ad. 1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol Miroslav Vavrek st., privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu schôdze, ktorý bol následne schválený.

Ad. 2. Schválenie programu mimoriadnej oblastnej konferencie
Predsedajúci predniesol program zasadnutia, ktorý bol následne na návrh Michala Kopasa doplnený o bod 7. Zvolanie oblastnej konferencie na november 2019. Tento program bol následne jednomyseľne schválený s tým, že ďalšie body v poradí sa posunú.
za: 30 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na zloženie návrhovej komisie a mandátovej komisie, ktoré by mali pracovať v rovnakom zložení:
Peter Kmec
Ján Humeník
Jozef Kalanin
Zloženie návrhovej a mandátovej komisie bolo schválené.
za: 28 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0

Návrh na zloženie volebnej komisie:
Ing. Ján Potoma
Milan Haňov
Július Frič
Zloženie volebnej komisie bolo schválené.
za: 29 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0

Návrh na zapisovateľa:
Ing. Richard Baško
Zapisovateľ bol schválený.
za: 28 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0

Návrh na overovateľov zápisnice:
Michal Kopas
Miroslav Kmeť
Overovatelia zápisnice boli schválení.
za: 30 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Mandátová komisia konštatovala, že na zasadnutí mimoriadnej oblastnej konferencie OZ je prítomných 30 delegátov a zasadnutie je teda uznášania schopné.

Ad. 4. Voľba štatutárov OZ
Vzhľadom na potrebu voľby štatutárov bol predložený návrh na tajomníka OZ a predsedu OZ s tým, že túto funkciu budú vykonávať iba do najbližšej riadnej oblastnej konferencie.

Návrh na tajomníka OZ:
Peter Kmec
Tajomník OZ bol schválený.
za: 28 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0

Návrh na predsedu OZ:
Miroslav Vavrek st.
Predseda OZ bol schválený.
za: 29 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0

Ad. 5. Pretekový plán mladých holubov
V tomto bode viaceré ZO vyslovili požiadavku, aby sa zmenil pretekový plán mladých holubov ročníka 2019. Návrhy na nový pretekový plán predložili ZO Hencovce, ZO Trebišov a ZO Michalovce. Najprv sa hlasovalo o potvrdení pôvodného pretekového plánu:
Limanowa
Limanowa
Brzeznica
Brzeznica
Olawa
Tento pretekový plán nebol potvrdený, za hlasovalo 7 delegátov.

Návrh ZO Hencovce:
Limanowa
Limanowa
Krakow
Krakow
Czestochowa
Tento návrh na zmenu pretekového plánu nebol schválený, za hlasovalo 7 delegátov.
Návrh ZO Trebišov:
Limanowa
Brzesko
Krakow
Michow
Czestochowa
Tento návrh na zmenu pretekového plánu nebol schválený, za hlasoval 1 delegát.

Návrh ZO Michalovce:
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Ružomberok
Bytča
Tento návrh na zmenu pretekového plánu nebol schválený, za hlasovalo 12 delegátov.

Po viacerých pripomienkach delegátov Ing. Ján Potoma uviedol, že v hlasovaní o zmene pretekového plánu sa nemalo hlasovať o pôvodnom pretekovom pláne, ale iba o navrhnutých zmenách a podal návrh, aby sa hlasovalo o tom, aby bolo prvé hlasovanie o pôvodnom pretekovom pláne vyhlásené za zmätočné. Tento návrh bol následne schválený.
za: 27 proti: 0 zdržal sa: 2 nehlasoval: 1

V platnosti teda ostáva pôvodný pretekový plán mladých holubov ročníka 2019.

Ad. 6. Žiadosť Regiónu TATRY o účasti na Regionálnej výstave KDTVR Šariš
Región TATRY pozostávajúci z OZ Kežmarok, OZ Liptovský Mikuláš a OZ Poprad predložil žiadosť o účasť na najbližšej regionálnej výstave regiónu KDTVR Šariš, ktorá by sa mala konať pod záštitou OZ Michalovce. Po viacerých pripomienkach delegátov bola schválená účasť regiónu TATRY na regionálnej výstave KDTVR Šariš s tým, že región TATRY si zabezpečí vlastné výstavné klietky a podstavce a holuby regiónu TATRY nebudú vyhodnotené a ocenené v rámci výstavy regiónu KDTVR Šariš.
za: 29 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 1

Ad. 7. Zvolanie oblastnej konferencie na november 2019
Návrh Michala Kopasa na zvolanie riadnej oblastnej konferencie OZ na november 2019 nebol schválený.
za: 1 proti: 21 zdržal sa: 1 nehlasoval: 7

Ad. 8. Rôzne
Tento bod bol do programu zaradený pre prípad, že by bolo potrebné prerokovať vopred nepredvídateľné záležitosti. Keďže táto situácia nenastala, pokračovalo sa v rokovaní ďalším bodom.

Ad. 9. Uznesenie
Na základe vyššie uvedeného návrhová komisia predniesla nasledovné

UZNESENIE
zo zasadania mimoriadnej oblastnej konferencie OZ,
konaného 21. 06. 2019 v Hencovciach

Mimoriadna oblastná konferencia OZ:

schvaľuje:
Program a doplnenie programu zasadnutia mimoriadnej oblastnej konferencie
Návrhovú komisiu a mandátovú komisiu v rovnakom zložení:
Peter Kmec
Ján Humeník
Jozef Kalanin
Volebnú komisiu v zložení:
Ing. Ján Potoma
Milan Haňov
Július Frič
Zapisovateľa:
Ing. Richard Baško
Overovateľov zápisnice:
Michal Kopas
Miroslav Kmeť
Tajomníka OZ:
Peter Kmec
Predsedu OZ:
Miroslav Vavrek st.
Účasť regiónu TATRY na regionálnej výstave KDTVR Šariš s tým, že región TATRY si zabezpečí vlastné výstavné klietky a podstavce a holuby regiónu TATRY nebudú vyhodnotené a ocenené v rámci výstavy regiónu KDTVR Šariš

neschvaľuje:
Zmenu pretekového plánu mladých holubov ročníka 2019
Konanie riadnej oblastnej konferencie OZ v novembri 2019

vyhlasuje:
Prvé hlasovanie o pôvodnom pretekovom pláne mladých holubov ročníka 2019 za zmätočné

Hlasovanie za uznesenie:
za: 26 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 3

Ad. 10. Záver
Na záver predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Ing. Richard Baško

Overovatelia: Michal Kopas
Miroslav Kmeť

Volebná komisia: Ing. Ján Potoma
Milan Haňov
Július Frič

Predseda OZ: Miroslav Vavrek st.
V Hencovciach 21. 06. 2019

Zápisnica z aktívu predsedov

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov
Michalovce

Z á p i s n i c a 

zo zasadania aktívu predsedov základných organizácií Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Michalovce (ďalej len „OZ“), konaného dňa 21. 06. 2019 v Hencovciach

P r í t o m n í :
viď. priložená prezenčná listina

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 3. Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ
 4. Uznesenie
 5. Záver

Ad. 1. Otvorenie
Rokovanie zasadania aktívu predsedov základných organizácií OZ otvoril a viedol Miroslav Vavrek st., privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu schôdze, ktorý bol následne schválený.

Ad. 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Richard Baško, za overovateľov zápisnice MVDr. Gabriel Dudáš a Michal Kopas, ktorí boli následne aj schválení.
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 1

Ad. 3. Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ
Vzhľadom na potrebu voľby štatutárov OZ predsedajúci podal návrh, aby bola mimoriadna oblastná konferencia zvolaná na 21. 06. 2019 o 18.10 hod. v Hencovciach, čo bolo prítomnými jednomyseľne schválené.
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 4. Uznesenie
Na základe vyššie uvedeného bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE
zo zasadania aktívu predsedov základných organizácií OZ,
konaného 21. 06. 2019 v Hencovciach

Aktív predsedov základných organizácií OZ schvaľuje:
Program zasadnutia
Zapisovateľa Ing. Richarda Baška a overovateľov zápisnice MVDr. Gabriela Dudáša a Michala Kopasa
Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ na 21. 06. 2019 o 18.10 hod. v Hencovciach
Hlasovanie za uznesenie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 5. Záver
Na záver predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Ing. Richard Baško

Overovatelia: MVDr. Gabriel Dudáš , Michal Kopas

  

V Hencovciach 21. 06. 2019

!!!ZMENA!!! Miedzychód 4

Pre nepriaznivé počasie je pretek Miedzychód 4 presunutý na pondelok 15.7.2019

Pretek Miedzychód 4, konaný 15.7.2019 PONDELOK

Košovanie 14.7.2019 NEDEĽA

Harmonogram zberu:

TV ( TV+MI): odchod auta 10:00 hod.

HENCOVCE

( HENC+VT+HE+ČAKLOV+STRÁŽSKE): odchod auta 11:00hod.

STROPKOV MESTO: odchod auta 12:00hod.

Kepno 2

Pretek Kepno 2 konaný 7.7.2019

Košovanie 6.7.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

GOTHA

Pretek Gotha, konaný 7.7.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 5.7.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.

Miedzychód 3

Pretek Miedzychód 3, konaný dňa30.6.2019, košovanie dňa 29.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 10:00 hod ( TV+MI)

Hencovce: čas 11:00 hod ( HEN+ČAK+ VT+STRA+HE)

Stropkov mes. : čas 12:00 hod

Demmin

Pretek Demmin, konaný 23.6.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 21.6.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.

Olawa 1

Pretek Olawa 1, konaný 23.6.2019

Košovanie 22.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

Aktív predsedov ZO

Dňa 21.6.2019 o 18.00hod v KD v Hencovciach je zvolaný aktív predsedov všetkých ZO v OZ Michalovce.

Účasť predsedov alebo ich zástupcov je povinná.

Pozvánka

Dňa 21.6.2019 o 18:20 hod. sa uskutoční mimoriadna konferencia OZ

Program schôdze:

 1. Voľba funkcionárov OZ
 2. Pretekový plán mladých holubov
 3. Žiadosť Región TATRY o účasti na výstave KDTVR ŠARIŠ

Počet delegátov za ZO:

Čaklov 3

Hencovce 6

Vranov 2

Humenné 3

Strážske 3

Michalovce 4

Trebišov 5

Stropkov mesto 4

Účasť je povinná!!!

Schôdza sa uskutoční po skončení nasadzovania na pretek Demmin.

Miechow

Pretek Miechow konaný dňa 16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 16:15 hod/ 8 košov ( TV + MI )

Hencovce: čas 17:00 hod/ 14 košov ( HENC + VT+ HE + STR )

Čaklov: čas 17:20 hod/ 3,5 koša

Stropkov mes.: čas 18:40 hod/ 6,5 koša

Pretek Miechow je na koeficienty.

Cena za holuba je 0,25€. Peniaze je potrebné dať do obálky a odovzdať šoférovi.

Miedzychód

Pretek Miedzychód 2, konaný dňa16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 9:30 hod/ 12 košov

Michalovce: čas 10:10 hod/ 4 koše

Hencovce: čas 11:00 hod/ 25 košov

Stropkov mes. : čas 12:00 hod/ 7 košov

Skúšky na posudzovateľa

OZ Michalovce informuje svojich členov o možnosti prihlásenia sa zaslaním prihlášok na skúšky posudzovateľov štandardných holubov. Termín do 31.8.2019 na adresu sekretariátu SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra.

Zrušenie schôdze OZ

Ak považujeme uznesenie ÚKK SZCHPH za rozhodnutie, voči ktorému sa možno do 30 dní odo dňa doručenia odvolať, potom treba povedať, že odvolanie voči tomuto rozhodnutiu má odkladný účinok. To znamená, že práva, o ktorých rozhodol orgán v rozhodnutí nemôžu byť realizované skôr, ako uplynie 30-dňová lehota na odvolanie, alebo v prípade podania odvolania až do rozhodnutia o odvolaní. Vo výnimočných prípadoch môže osobitný predpis vylúčiť odkladný účinok, čo však naše stanovy nepoznajú. Treba teda vyčkať na uplynutie 30-dňovej lehoty, v ktorej je možné sa odvolať. Ak uplynie a odvolanie nebude podané, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a malo by sa postupovať podľa uznesenia ÚKK. Ak však bude podané odvolanie, treba vyčkať až na rozhodnutie o odvolaní a podľa toho postupovať ďalej. Odporúčanie člena KK OZ Michalovce. 

Z toho dôvodu, sa schôdza výboru OZ a predsedov ZO zvolaná na 7.6.2019 o 17:30 hod. v KD v Novom Ruskove RUŠÍ !!!

Marián Bašista, Ing.

Kepno 1

Pretek Kepno 1 konaný 9.6.2019

Košovanie 8.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod