Archívy kategórií: Oznamy

Zápisnica z aktívu predsedov

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov
Michalovce

Z á p i s n i c a 

zo zasadania aktívu predsedov základných organizácií Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Michalovce (ďalej len „OZ“), konaného dňa 21. 06. 2019 v Hencovciach

P r í t o m n í :
viď. priložená prezenčná listina

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  3. Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ
  4. Uznesenie
  5. Záver

Ad. 1. Otvorenie
Rokovanie zasadania aktívu predsedov základných organizácií OZ otvoril a viedol Miroslav Vavrek st., privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu schôdze, ktorý bol následne schválený.

Ad. 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Richard Baško, za overovateľov zápisnice MVDr. Gabriel Dudáš a Michal Kopas, ktorí boli následne aj schválení.
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 1

Ad. 3. Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ
Vzhľadom na potrebu voľby štatutárov OZ predsedajúci podal návrh, aby bola mimoriadna oblastná konferencia zvolaná na 21. 06. 2019 o 18.10 hod. v Hencovciach, čo bolo prítomnými jednomyseľne schválené.
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 4. Uznesenie
Na základe vyššie uvedeného bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE
zo zasadania aktívu predsedov základných organizácií OZ,
konaného 21. 06. 2019 v Hencovciach

Aktív predsedov základných organizácií OZ schvaľuje:
Program zasadnutia
Zapisovateľa Ing. Richarda Baška a overovateľov zápisnice MVDr. Gabriela Dudáša a Michala Kopasa
Zvolanie mimoriadnej oblastnej konferencie OZ na 21. 06. 2019 o 18.10 hod. v Hencovciach
Hlasovanie za uznesenie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Ad. 5. Záver
Na záver predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Ing. Richard Baško

Overovatelia: MVDr. Gabriel Dudáš , Michal Kopas

    

V Hencovciach 21. 06. 2019

!!!ZMENA!!! Miedzychód 4

Pre nepriaznivé počasie je pretek Miedzychód 4 presunutý na pondelok 15.7.2019

Pretek Miedzychód 4, konaný 15.7.2019 PONDELOK

Košovanie 14.7.2019 NEDEĽA

Harmonogram zberu:

TV ( TV+MI): odchod auta 10:00 hod.

HENCOVCE

( HENC+VT+HE+ČAKLOV+STRÁŽSKE): odchod auta 11:00hod.

STROPKOV MESTO: odchod auta 12:00hod.

Kepno 2

Pretek Kepno 2 konaný 7.7.2019

Košovanie 6.7.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

GOTHA

Pretek Gotha, konaný 7.7.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 5.7.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.

Miedzychód 3

Pretek Miedzychód 3, konaný dňa30.6.2019, košovanie dňa 29.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 10:00 hod ( TV+MI)

Hencovce: čas 11:00 hod ( HEN+ČAK+ VT+STRA+HE)

Stropkov mes. : čas 12:00 hod

Demmin

Pretek Demmin, konaný 23.6.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 21.6.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.

Olawa 1

Pretek Olawa 1, konaný 23.6.2019

Košovanie 22.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

Aktív predsedov ZO

Dňa 21.6.2019 o 18.00hod v KD v Hencovciach je zvolaný aktív predsedov všetkých ZO v OZ Michalovce.

Účasť predsedov alebo ich zástupcov je povinná.

Pozvánka

Dňa 21.6.2019 o 18:20 hod. sa uskutoční mimoriadna konferencia OZ

Program schôdze:

  1. Voľba funkcionárov OZ
  2. Pretekový plán mladých holubov
  3. Žiadosť Región TATRY o účasti na výstave KDTVR ŠARIŠ

Počet delegátov za ZO:

Čaklov 3

Hencovce 6

Vranov 2

Humenné 3

Strážske 3

Michalovce 4

Trebišov 5

Stropkov mesto 4

Účasť je povinná!!!

Schôdza sa uskutoční po skončení nasadzovania na pretek Demmin.

Miechow

Pretek Miechow konaný dňa 16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 16:15 hod/ 8 košov ( TV + MI )

Hencovce: čas 17:00 hod/ 14 košov ( HENC + VT+ HE + STR )

Čaklov: čas 17:20 hod/ 3,5 koša

Stropkov mes.: čas 18:40 hod/ 6,5 koša

Pretek Miechow je na koeficienty.

Cena za holuba je 0,25€. Peniaze je potrebné dať do obálky a odovzdať šoférovi.

Miedzychód

Pretek Miedzychód 2, konaný dňa16.6.2019, košovanie dňa 15.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov: čas 9:30 hod/ 12 košov

Michalovce: čas 10:10 hod/ 4 koše

Hencovce: čas 11:00 hod/ 25 košov

Stropkov mes. : čas 12:00 hod/ 7 košov

Skúšky na posudzovateľa

OZ Michalovce informuje svojich členov o možnosti prihlásenia sa zaslaním prihlášok na skúšky posudzovateľov štandardných holubov. Termín do 31.8.2019 na adresu sekretariátu SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra.

Zrušenie schôdze OZ

Ak považujeme uznesenie ÚKK SZCHPH za rozhodnutie, voči ktorému sa možno do 30 dní odo dňa doručenia odvolať, potom treba povedať, že odvolanie voči tomuto rozhodnutiu má odkladný účinok. To znamená, že práva, o ktorých rozhodol orgán v rozhodnutí nemôžu byť realizované skôr, ako uplynie 30-dňová lehota na odvolanie, alebo v prípade podania odvolania až do rozhodnutia o odvolaní. Vo výnimočných prípadoch môže osobitný predpis vylúčiť odkladný účinok, čo však naše stanovy nepoznajú. Treba teda vyčkať na uplynutie 30-dňovej lehoty, v ktorej je možné sa odvolať. Ak uplynie a odvolanie nebude podané, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a malo by sa postupovať podľa uznesenia ÚKK. Ak však bude podané odvolanie, treba vyčkať až na rozhodnutie o odvolaní a podľa toho postupovať ďalej. Odporúčanie člena KK OZ Michalovce. 

Z toho dôvodu, sa schôdza výboru OZ a predsedov ZO zvolaná na 7.6.2019 o 17:30 hod. v KD v Novom Ruskove RUŠÍ !!!

Marián Bašista, Ing.

Kepno 1

Pretek Kepno 1 konaný 9.6.2019

Košovanie 8.6.2019

Harmonogram zberu:

Trebišov-14:30hod

Michalovce-15:15hod

Humenné-16:00hod

Strážske-16:30hod

Hencovce-17:00hod

Vranov-17:30hod

Čaklov-18:00hod

Stropkov m.-19:00hod

Pozvánka

Dňa 7.6.2019 o 17:30hod. v KD v Novom Ruskove sa uskutoční schôdza výboru OZ, na ktorú sú pozvaní všetci predsedovia ZO, alebo ich zástupcovia.

Marián Bašista

NP BRUSEL

SZCHPH dňa 27.7.2019 usporadúva NP BRUSEL . Zúčastniť sa ho môže každý chovateľ, ktorý záväzne nahlási holuby. Predbežná cena za holuba je 2€. Nasadzovacie stredisko určí SZ. Holuby si do nasadzovacieho strediska odvezie každý individuálne. Holuby hlásiť do 30.5.2019 do 16:00 hod. , telefonický 0907954267 alebo e-mailom akmec@post.sk.

PK

Brzeźnica 3 – zber

Zber (1.6.2019) na pretek Brzeźnica 3

Nasadzovanie stredisko/čas/koše:

Strážske: 15:30/6

Humenné: 16:00/5

Michalovce: 17:00/3

Trebišov: 17:50/6

Hencovce+Vranov: 18:50/16

Čaklov: 19:10/5

Stropkov mesto: 20:40/9

Počet nasadených holubov v koši 40!

PK

Brzeźnica 3 koef.

Pretek Brzeźnica 3 konaný 2.6. 2019

Každy môže nasadiť ľubovoľný počet holubov cena za holuba je 0,25 eur

Peniaze je potrebné zaplatiť pri nasadzovaní na pretek.

Auto pôjde do každej ZO ak bude počet nasadzujúcich 5 a viac.

Počty nahláste do pondelka 27.5.2019 do 12:00hod. na Petra Kmeca .

Miedzychód 1

Pretek Miedzychód 1 konaný dňa 2.6.2019

Košovanie 1.6.2019 sobota

Harmonogram zberu / počet košov

Trebišov-9:30 / 11

Michalovce-10:10 / 4

Hencovce-11:00 / 25

Stropkov-12:00 / 6

Počet holubov do koša : 26 ks.

Prosím vedúcich nasadzovacích stredísk aby dodržali stanovený čas.

P.K

Wroclaw

Pretek Wroclaw konaný dňa 26.5.2019

Košovanie dňa 25.5.2019:

Trebišov: 15:00 hod

Michalovce: 15:45 hod

Humenné: 16:30 hod

Strážske: 17:00 hod

Hencovce: 17:30 hod

Vranov: 18:00 hod

Čaklov: 18:30 hod

Stropkov mesto: 19:30 hod

PK

Krapkowice

Pretek Krapkowice sa pre zlu predpoveď počasia presúva na sobotu 18.5 2019

Košovanie 17.5.2019

Odchody auta:

Trebišov -18,00 hod

Michalovce-18,45 hod

Humenné-19,30 hod

Strážske-20,00 hod

Hencovce-20,30hod

Vranov-21,00 hod

Čaklov-21,30 hod

Stropkov-22,30 hod

P.K

Košovanie

Pretek Brzeźnica2 sa uskutočnī v nedeĺu 12.5.2019.Košovanie v sobotu 11.5.2019.

Plán zberu:

Trebišov-17,00.

Michalovce-17,45

Humenné-18,30

Strážske-19,00

Hencovce-19,30

Vranov-20,00

Čaklov-20,30

Stropkov m .-21,30

PK.

Harmonogram zberu

Plán zberu na pretek Limanowa 1 ,konaný dňa 1.5.2019 ( zber 30.4.2019),    Brzeźnica 1 ,konaný dňa 8.5.2019 (zber 7.5.2019)

Časový harmonogram zberu:

Trebišov – 18:30

Michalovce – 19:15

Humenné – 20:00

Strážske – 20:30

Hencovce – 21:00

Vranov – 21:30

Čaklov – 22:00

Stropkov m. – 23:00

Plán zberu na pretek Limanowa 2, konaný dňa 5.5.2019 (zber 4.5.2019), Brzeźnica 2, konaný dňa 12.5.2019 (zber 11.5.2019)

Časový harmonogram zberu:

Trebišov – 17:00

Michalovce – 17:45

Humenné – 18:30

Strážske – 19:00

Hencovce – 19:30

Vranov – 20:00

Čaklov – 20:30

Stropkov m. – 21:30

PK

Obežník

                                   Obežník pre ZO .

TERMÍNY:

1.Všetky ZO pošlú výcvikárovi OZ do prvého preteku kontrolné odtlačky z konštatovacích hodín          a protokoly o čipovaní holubov. Vycvikár ZO skontroluje dátum vystavenia protokolu.

2.Presvietenú stranu s posledným očkovaním a stranu s menom z očkovacieho preukazu poslať  do prvého preteku OTOVI GAŇOVI.Slovenské Nové Mesto , Hlavná 84 , 076 33.

Ďalej k pretekovej sezóne:

-Uzatváranie hodín najmenej jednu hodinu pred plánovaným odchodom auta.

-Otváranie hodín podľa pokynov výcvikára OZ. Ak niektorá ZO chce otvoriť hodiny v inom otváracom čase musí požiadať výcvikára OZ a to najmenej 3 hodiny pred otváraním.

-Konštatujúci BENZING-LIVE  sa nemusia zúčastniť otvárania hodín ak v klube zostanú 5 chovatelia a 5 konšt. systémy.

-Dodatočné čipovanie holubov vložiť do obálky a priložiť k obálke s kontrolnými listami , protokolom

    o nasadzovaní  a na zadnú stranu napísať odkaz pre výcvikára OZ :posielam obálku s protokolom     

    o čipovaní. Obálku  výcvikárovi odovzdá pri spätnej ceste sprievodca.

-Člen nasadzovacej komisie nemôže byť v rovnakom čase v dvoch komisiách .

-Za správnosť nasadzovania v klube zodpovedá  vedúci nasadzovacieho strediska. Zodpovedá aj za počty holubov v košoch. Počet na krátke a stredné trate je 35 ks.

-V každom nasadzovacom stredisku musí byť nástenka na ktorej je čas zrazu na košovanie ,odchod auta a čas uzatvárania hodín , evidenčný list ZO a meno vedúceho NS.

– Ak sa zmení miesto vypustenia holubov , dohliadne sprievodca aby štartér zapísal nové súradnice

-Každý klub dá svoje holuby v aute na vopred určené miesto ,  za čo zodpovedá vedúci NS a sprievodca. Ak niektoré koše zostanú neobsadené , tiež musia ísť na miesto klubu ktoré nasadzuje ale ostanú nezaplombované.

-Plombujú sa všetky otváracie časti koša a z jedného NS do druhého NS sa plombujú páky na prepravnej klietke.

– konštatovací systém Tipes – profi, pri výpadku prúdu treba kontrolovať poradové číslo holubov

Pre viac informácií klik: www.postoveholuby.sk/pretekový poriadok

PK