Mesačné archívy: apríl 2019

Obežník

                                   Obežník pre ZO .

TERMÍNY:

1.Všetky ZO pošlú výcvikárovi OZ do prvého preteku kontrolné odtlačky z konštatovacích hodín          a protokoly o čipovaní holubov. Vycvikár ZO skontroluje dátum vystavenia protokolu.

2.Presvietenú stranu s posledným očkovaním a stranu s menom z očkovacieho preukazu poslať  do prvého preteku OTOVI GAŇOVI.Slovenské Nové Mesto , Hlavná 84 , 076 33.

Ďalej k pretekovej sezóne:

-Uzatváranie hodín najmenej jednu hodinu pred plánovaným odchodom auta.

-Otváranie hodín podľa pokynov výcvikára OZ. Ak niektorá ZO chce otvoriť hodiny v inom otváracom čase musí požiadať výcvikára OZ a to najmenej 3 hodiny pred otváraním.

-Konštatujúci BENZING-LIVE  sa nemusia zúčastniť otvárania hodín ak v klube zostanú 5 chovatelia a 5 konšt. systémy.

-Dodatočné čipovanie holubov vložiť do obálky a priložiť k obálke s kontrolnými listami , protokolom

    o nasadzovaní  a na zadnú stranu napísať odkaz pre výcvikára OZ :posielam obálku s protokolom     

    o čipovaní. Obálku  výcvikárovi odovzdá pri spätnej ceste sprievodca.

-Člen nasadzovacej komisie nemôže byť v rovnakom čase v dvoch komisiách .

-Za správnosť nasadzovania v klube zodpovedá  vedúci nasadzovacieho strediska. Zodpovedá aj za počty holubov v košoch. Počet na krátke a stredné trate je 35 ks.

-V každom nasadzovacom stredisku musí byť nástenka na ktorej je čas zrazu na košovanie ,odchod auta a čas uzatvárania hodín , evidenčný list ZO a meno vedúceho NS.

– Ak sa zmení miesto vypustenia holubov , dohliadne sprievodca aby štartér zapísal nové súradnice

-Každý klub dá svoje holuby v aute na vopred určené miesto ,  za čo zodpovedá vedúci NS a sprievodca. Ak niektoré koše zostanú neobsadené , tiež musia ísť na miesto klubu ktoré nasadzuje ale ostanú nezaplombované.

-Plombujú sa všetky otváracie časti koša a z jedného NS do druhého NS sa plombujú páky na prepravnej klietke.

– konštatovací systém Tipes – profi, pri výpadku prúdu treba kontrolovať poradové číslo holubov

Pre viac informácií klik: www.postoveholuby.sk/pretekový poriadok

PK

Zápisnica

Zápisnica zo školenia výcvikárov  konaného 20.4.2019 v Hencovciach

Program schôdze:

1. Privítanie zúčastnených

2. Správa P. Kmeca zo školenia výcvikárov

3. Školenie výcvikárov OZ

4. Vyrovnanie financií

5. Diskusia

6. Záver

  Prítomní : Vavrek Miroslav, Maťaš Michal –Stropkov ,Ilčišin František – Hencovce ,                        Novák Eduard – Vranov, MVDr.  Luteran Marek- Michalovce, Kmec Peter- Čaklov,                                Ing. Bašista Marián, Oto Gaňo, Kopas Michal – Trebišov , Michal Uhrín – vodič ,                                       p. Uhrínová – sprievodca.

Prítomnosť overená prezenčnou listinou zo schôdze.

1.Privítanie prítomných

K bodu č.2

P. Kmec v krátkosti oboznámil prítomných s priebehom školenia v Žiline

K bodu č.3

Výcvikár OZ p. Novák oboznámil prítomných s požiadavkami na konštatovacie hodiny  ,pretekovú dokumentáciu, nasadzovanie holubov na preteky, vyhodnocovanie konštatovacích hodín. Ďalej zadelil pokyny pre vodiča a sprievodkyňu. P. Novák upozornil , že ak pretekové pásky prídu rozmazané odtlačky budú neúplné alebo ak dierky budú nevýrazné ,bude páska vyradená.

K bodu č.4

Vyrovnanie financií

5.Diskusia

6.Záver

PK

NÁCVIK

Nácvik

Nácvik je naplánovaný na 28.4.2019 .Momentálne je auto v oprave , takže naisto budeme vedieť  v

 piatok. Ak sa nestihne opraviť  ,tak sa nácvik ruší.

Zber: Trebišov –sobota večer        

nedeľa: Michalovce -5.00

          Humenné -5.45

          Strážske – 6.15

          Hencovce – 6.45

          Vranov – 7.15

          Čaklov – 7.45

          Stropkov – 8.45

Cena za holuba: 0,12 Eur

Peniaze vložiť do obálky, na ktorú treba napísať počet nasadených holubov a sumu. Obálku prelepiť a 3x podpísať.

Bližšie informácie v piatok večer.

Peter  Kmec

Pozvánka

                       Pozvánka

Vycvikár OZ, zvoláva dňa 20.04.2019 vycvikárov, vedúcich nasadzovacích stredísk ako aj vodiča a sprievodcu na školenie k pretekovej sezóne 2019, ktoré sa uskutoční v Hencovciach o 17:00 hod., v starom KD.

Účasť je povinná!

Ďalej:

Predseda OZ zvoláva schôdzu výboru OZ, ktorá sa uskutoční dňa 20.0.42019 o 17:00 hod. v starom KD v Hencovciach.

Kto nemá ešte vyrovnané finančné náležitosti, môže tak urobiť na mieste pokladníkovi OZ.

Peter Kmec