Odporúčaný príspevok

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 29. mája 2016 nás vo veku 54. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce, ZO Čaklov – Miroslav Gaľa.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 31. mája 2016 o 14.00 hodine v Dome smútku v Zamutove.

Česť jeho pamiatke

+++

Výberové konanie na prepravcu v roku 2017.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o miesto prepravcu holubov v sezóne 2017,že sa môžu do 20.3.2017 prihlásiť do výberového konania  u podpredsedu OZ Ota Gaňa.

Kontaktné údaje :

č.t.  0907 900 568

adresa : Slovenské Nové Mesto 83,  PSČ 076 33

otogano@gmail.com

 

19.2.2017                                                                                                                         Peter Kristiňak

Zápisnica z konferencie OZ 2017.

Zápisnica z oblastnej konferencie OZ  CHPH  Michalovce

konanej dňa 5. februára  2017 v Zamutove

 

 

 

Prítomní:       predseda OZ – Róbert Kopáč

členovia výboru OZ  a členovia RK OZ CHPH Michalovce

delegáti oblastnej konferencie

hostia  – jubilanti

 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

 

 

Program rokovania:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení oblastnou konferenciou 2016
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH za rok 2016
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2016
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Doplnenie výboru o člena zo ZO Stropkov – mesto
 10. Preteková sezóna 2017
 11. Terminovník úloh na rok 2017
 12. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2016
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Zjazd SZCHPH ,návrhy zmien zväzových dokumentov, voľba delegáta OZ CHPH, prípadne nominácia do zväzových orgánov / Prezídium, KRK /
 16. Uznesenie
 17. Záver

Priebeh rokovania :

 

K bodu 1. Rokovanie otvoril  a všetkých prítomných privítal tajomník OZ  Peter Kristiňak,

ktorý  celú schôdzu viedol. Na úvod si všetci prítomní uctili minútkou ticha chovateľov, ktorí v minulom roku opustili naše rady.

 

K bodu 2. Tajomník OZ prítomných  oboznámil s programom konferencie a dal o ňom           hlasovať. Program bol  bez pripomienok schválený.             .

 

 

K bodu 3. Nominácie do volených orgánov konferencie predniesol Peter Kristiňak .

 

Návrhová komisia : Iľčišin František , Gaňo Oto , Hirjak Michal

Mandátová komisia : Kmec Peter, Vavrek Miroslav, Libič Jozef

Zapisovateľ : Bašista Marián

Overovatelia zápisnice : Turcmanovič Pavol, Kristiňak Peter

 

Predložené návrhy boli bez pripomienok jednohlasne schválené.

 

K bodu 4. Predsedajúci skonštatoval, že všetky opatrenia prijaté  predchádzajúcou oblastnou konferenciou boli až na jedno opatrenie splnené. OZ sa nepodarilo zúčastniť sa NP v roku 2016. Uviedol zároveň, že to nebolo spôsobené naším zavinením.

 

 

K bodu 5.  Správu o hospodárení predniesol pokladník OZ CHPH Ľubomír Poľacký. Informoval v nej podrobne o stave  pokladne a pohyboch počas celého roka a apeloval hlavne na dodržiavanie platobných termínov a požiadal jednotlivé ZO o úplné údaje pri uskutočňovaných platbách. Za vzor vyzdvihol v tomto bode  ZO Hencovce.

Správa tvorí prílohu č. 1. k tejto zápisnici .

 

 

K bodu 6. Správu o činnosti OZ za rok 2016 predniesol výcvikár OZ Eduard Novák,

ktorý  zhodnotil priebeh celej pretekovej sezóny  2016. Ocenil v nej výsledky chovateľov vo všetkých nadoblastných súťažiach a konštatoval, že táto sezóna bola mimoriadne úspešná v umiestnení našich  chovateľov v kategóriách MS ako aj vo výstavných kategóriách, najmä víťazstvo holuba Jozefa Titka v kategórii eso ročiak a následne aj jeho účasť na Olympiáde. Preteky mladých holubov označil  z roka na rok ťažšie a navrhol ,aby aj na tieto preteky sa podávali  nahlášky   v predstihu. Poďakoval sa všetkým za spoluprácu, vyzdvihol prácu nášho posudzovateľa Mariána Petruša  a poprial do nasledujúcej sezóny ešte lepšie výsledky

Správa tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

 

K bodu 7. Správu revíznej komisie predniesol  Bašista Marián. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami a pretekovú činnosť .RK konštatuje ,že evidencia dokladov je vedená zodpovedne a finančné prostriedky boli čerpané v súlade s pravidlami hospodárenia OZCHPH Michalovce. Zároveň podali delegátom návrh na zavedenie pokuty vo výške 5.- Eur za každý neúplný popis platby od základných organizácií.

Prednesená správa tvorí prílohu č.3. tejto zápisnice.

 

 

K bodu 8.  V správe mandátovej komisie bolo konštatované, že z 31 nominovaných delegátov sú prítomní všetci , teda konferencia je uznášania schopná.

 

K bodu 9. ZO Stropkov-  mesto navrhlo do výboru OZ Miroslava Vavreka st. ako člena., ktorý bol jednohlasne schválený.

 

K bodu 10. V tomto bode programu predsedajúci oboznámil so skutočnosťami, ktoré sú dané a čo je potrebné na konferencii schváliť.

 • MS 2017 ostáva v nezmenenej podobe aj v roku 2017
 • Kategória šport E – ostáva min.700 km, zmena je v počte chovateľov, kde je min. počet 20.
 • V regióne Šariš sa poletí 12 spoločných pretekov

Je treba vyriešiť otázku krátkych tratí, ktoré by OZ  letelo samo a organizáciu pretekov mláďat.

Do termínu konferencie boli v písomnej alebo elektronickej podobe prijaté návrhy z 3 ZO: :

ZO Humenné – Svit, Lipt.Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Mosty u Jablunkova

ZO Strážske – Lipt.Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Czestochowa, Kepno

ZO Stropkov – mesto – smer Krakow alebo ďalej na SZ

Priamo na konferencii boli prijaté ďalšie 3 návrhy :

ZO Sobrance – Lipt.Mikuláš, Ružomberok , Sučany, Mosty u Jablunkova, Opava

ZO Trebišov – Lipt.Mikuláš, Žilina, Valaš.Meziříčí, Hranice na Morave, Šternberk

ZO Hencovce – Mielec, Chmielnik,Krakow, 2 x Czestochowa,

 

Pre rôznorodosť návrhov sa hlasovalo najprv o smere pretekov.

Prvý návrh bol smer Slovensko-  hlasovanie  za/proti  : 19/12 .Tento návrh bol prijatý, o ďalších smeroch sa už nehlasovalo.

Potom sa hlasovalo o konkrétnych miestach štartov . Hlasovaním za / proti : 19/12 boli prijaté tieto trate pre staré holuby : Lipt.Mikuláš 1,2,  Žilina 1,2  a Opava.

Preteky mláďat 2017 boli prijaté hlasovaním za/proti . 19/12 následovne : Lipt.Mikuláš 1,2, Ružomberok, Žilina 1,2.

Ďalej sa hlasovalo o termíne podania nahlášok mladých holubov a termíne zaplatenia týchto nahlášok. Hlasovaním za / proti : 21/10 boli prijaté následovné termíny :

Do 31.7.2017 podať nahlášky mladých holubov.

Do 25.8.2017 zaplatenie podaných prihlášok.

 

K bodu 11. S termínmi úloh pre  rok 2017 , tak aby korenšpondovali s termínmi v obežníku č. 1/2017 , ktorý vydal sekretariát SZCHPH,  oboznámil prítomných tajomník OZ. Navrhnuté termíny boli schválené.

 

K bodu 12.  V roku 2016 oslávili jubileum 50 rokov Jozef Gajdoš – ZO Hencovce, 60 rokov Miroslav Kmeť – ZO Čaklov, Roch Peter ZO Michalovce, Ščecina Alojz – ZO Michalovce, Poľacký Ľubomír – ZO Trebišov a Juhás František – ZO Stropkov mesto, 70 rokov Frič Július – ZO Sobrance, 80 rokov Malacina Imrich – ZO Stropkov mesto . Jubilantom odovzdali spomienkové poháre predseda OZ, podpredseda OZ a výcvikár OZ.

Ocenenie pretekovej sezóny 2016  previedli predseda OZ Kopáč Róbert,  výcvikár OZ Eduard Novák a podpredseda  OZ Oto Gaňo.

 

K bodu 13.  V tomto bode boli postupne prejednané tieto témy :

 

a./  Tajomník OZ  informoval prítomných so Zápisnicou prezídia zo 6.1.2017 a v nej hlavne o situácii v súvislosti s chybnou výrobou rodových krúžkov pre rok 2017 a s možnosťou účasti chovateľov v preteku Brusel.

 

b./  Dokladovanie vakcinácie holubov všetkých lietajúcich členov. Bol schválený termín doručenia potvrdení o vakcinácii podpredsedovi OZ  a to 15.4.2017. Za hlasovalo všetkých 31 delegátov.

 

c./  Odsúhlasilo sa zvýšenie odmien pre sprievodcov na KT – 20.- Eur , ST – 35.- Eur, Hlasovanie ZA / Proti : 30/1.

 

d./   ZO Čaklov podala návrh na aktiváciu Pretekového poriadku v Hlave VII. Výpočet a zostavovanie výsledkov odst . 2 .

Hlasovanie za/zdržal sa/proti : 14/4/13  Tento návrh prijatý nebol.

 

e./ ZO Stropkov – mesto podala žiadosť o zriadenie NS na DT 500 – 700 km.

Tento návrh bol prijatý hlasovaním za/ zdržal sa/proti : 22/7/2.

 

f./ Návrh na kúpenie kamery do auta.  Na tento účel bola schválená suma 100.- Eur. Za návrh hlasovalo všetkých 31 delegátov.

 

g./Návrh ZO Čaklov na schválenie výpočtára pre ZO s prístupovým heslom do programu MyPigeons – Jána Trebuňáka.

Návrh bol schválený hlasovaním –  za/proti : 20/11.

 

h./ Návrh revíznej komisie na pokutu vo výške 5.- Eur za každý  neúplný popis platby.

Návrh bol schválený hlasovaním – za/proti : 20/11

 

K bodu 14. V diskusii postupne vystúpili :

 

Vavrek Miroslav vyslovil návrh ,aby OZ Michalovce prepravovalo Regiónu Šariš aspoň 2 preteky DT, spýtal sa ,či by sa nemohol niektorý pretek v Regióne zmeniť a prečo neletíme NP?

Vysvetlenie podal predseda OZ – Zasadanie Regiónu Šariš sa uskutoční do 2-3 týždňov a všetky nastolené otázky sa budú riešiť tam.

 

Frič Július  navrhol ,aby OZ dalo vyrobiť vlastnú nadstavbu na auto a tým by sa znížila cena za jeden km.

OZ zatiaľ nedisponuje takým fondom, aby mohlo túto myšlienku realizovať

 

Gajdoš Ladislav  – vyjadril názor ,aby sme vozili preteky nad 500 km svojím autom, navrhol ,aby sme celý program leteli s OZ Bardejov.   Vyjadril nespokojnosť s organizáciou výborových zasadaní.

Jeho pripomienky zobral výbor na vedomie.

 

Libič Jozef poďakoval výboru za jeho prácu, poďakoval NS Hencovce za vzornú prípravu a organizáciu  pri nasadzovaní na DT a SDT. Navrhol oceniť aj chovateľov ,ktorí sa postarali o rozvoj OZ Michalovce .Tento návrh zobral výbor OZ na vedomie a bude sa ním zaoberať na najbližšom zasadnutí.

 

Potoma Ján  –  poďakoval výboru OZ za jeho prácu a vyzdvihol najmä pokladníka OZ.

 

.

K bodu 15. Tajomník OZ informoval prítomných o Organizačnom zabezpečení X.zjazdu SZCHPH. Oznámil ,že podľa stanoveného kľúča má  OZ Michalovce právo delegovať jedného delegáta.

Na miesto delegáta a zároveň aj kandidatúru za člena nového Prezídia SZCHPH boli podané dva návrhy.

ZO Stropkov – mesto navrhla Miroslava Vavreka

Výbor OZ l navrhol Petra Kristiňaka.

 

Všetkých 31 delegátov hlasovalo za Petra Kristiňaka.

 

K bodu 16. Bol prečitaný návrh na uznesenie a predsedajúci dal o jeho prijatí hlasovať.Návrh bol schválený hlasovaním za / zdržal sa : 30/1

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu 17. Tajomník OZ poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial do nového roku veľa šťastia, zdravia ,veľa chovateľských úspechov a oblastnú konferenciu ukončil..

 

 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE

OZ CHPH MICHALOVCE

konanej dňa 5. februára 2017

 

 

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH berie na vedomie:
 2. Správu o činnosti OZ CHPH za rok 2016.
 3. Správu o hospodárení a stave pokladne za rok 2016.
 4. Správu revíznej komisie OZ CHPH za rok 2016.
 5. Správu mandátovej komisie.
 6. Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Prezídia SZCHPH konaného dňa 6.1.2017.

 

 1. Oblastná konferencia OZ CHPH schvaľuje:
 1. Program konferencie.
 2. Mandátovú komisiu  v zložení : Kmec Peter, Vavrek Miroslav, Libič Jozef
 3. Návrhovú komisiu v zložení :   Gaňo Oto, Iľčišin František,, Hirjak Michal
 4. Overovateľov zápisnice : Turcmanovič Pavol, Kristiňak Peter  .
 5. Zapisovateľa : Bašista Marián
 1. Pokutu vo výške 5.- EUR za neúplné údaje pri uskutočňovaných platbách.
 1. Krátke trate pre rok 2017 – Lipt.Mikuláš 1,2, Žilina 1,2, Opava  a preteky mláďat 2017 : Lipt.Mikuláš 1,2, Ružomberok, Žilina 1,2,
 2. Doplnenie výboru OZ o Miroslava Vavreka st. zo ZO Stropkov – mesto
 3. Delegáta na X. zjazd SZCHPH v Nitre –  Petra Kristiňaka
 4. Kandidatúru Petra Kristiňaka  na člena prezídia SZCHPH.
 5. Navýšenie odmeny pre sprievodcov na  20.- Eur  na KT a 35.- Eur na ST
 6. Nasadzovacie stredisko  Stropkov – mesto na preteky  500 – 700 km t.j. na DT
 7.  Sumu 100 .– EUR na zakúpenie kamery do auta
 8. Trebuňaka Jána za výpočtára ZO Čaklov s prístupovým heslom do Programu MyPigeons

 

 

 

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 

 

 1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ :

a./  členské príspevky                                                Termín :  do 20.2.2017

b./  nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2017      Termín : do 10.4.2017

c./  platby za holuby naviac                                       Termín : do 10.8.2017

d./ predplatné za časopis Poštový holub                    Termín : do 20.2.2017

e./  nahlášky holubov na preteky mladých holubov   Termín : do 25.8.2017

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe :

a./ evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub          Termín : do 15.2.2017

b./ objednávky RK,PG,KL na rok 2018                                         Termín : do 15.2.2017

c./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu starých holubov 2017  Termín : do 10.4.2017

d./ nahlášky mladých holubov na sezónu 2017                               Termín : do 31.7.2017

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať na adresu podpredsedu OZ Ota Gaňa ,/ adresa Slovenské Nové Mesto 83, 076 33 / potvrdenie o vakcinácii  holubov každého svojho lietajúceho člena.

 

Termín :   do  20.4.2017

 

 

 

 

.

 

 

 

V Zamutove  5. 02. 2017                                                      Zapísal: Marián Bašista

 

 

 

 

 

Správnosť zápisnice overili:   Turcmanovič Pavol   a   Kristiňak Peter

 

 

 

 

Schválené termíny pre rok 2017.

 

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 

 

 1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ :

a./  členské príspevky                                                       Termín :  do 20.2.2017

b./  nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2017      Termín : do 10.4.2017

c./  platby za holuby naviac                                             Termín : do 10.8.2017

d./ predplatné za časopis Poštový holub                      Termín : do 20.2.2017

e./  nahlášky holubov na preteky mladých holubov   Termín : do 25.8.2017

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe :

a./ evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub              Termín : do 15.2.2017

b./ objednávky RK,PG,KL na rok 2018                                                      Termín : do 15.2.2017

c./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu starých holubov 2017     Termín : do 10.4.2017

d./ nahlášky mladých holubov na sezónu 2017                                       Termín : do 31.7.2017

 

 1. Všetkým ZO CHPH zaslať na adresu podpredsedu OZ Ota Gaňa ,/ adresa Slovenské Nové Mesto 83, 076 33 / potvrdenie o vakcinácii  holubov každého svojho lietajúceho člena.

 

Termín :   do  20.4.2017

 

6.2.2017                                                                                               Peter Kristiňak

Pozvánka na konferenciu OZ.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                                       P o z v á n k a  .

Výbor  OZ CHPH  pozýva zvolených delegátov na  oblastnú konferenciu , ktorá sa bude konať dňa 5.2.2017 so začiatkom o 14.00 hod. v Penzióne Kondor v Zamutove / u Stana Dudu /.

Program rokovania :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu oblastnej konferencie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  oblastnou konferenciou 2016
 5. Správa o hospodárení OZ CHPH  za rok 2016
 6. Správa o činnosti OZ CHPH za rok 2016
 7. Správa revíznej komisie OZ CHPH
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Doplnenie výboru o člena zo ZO Stropkov – mesto
 10. Preteková sezóna 2017
 11. Terminovník úloh na rok 2017
 12. Ocenenie jubilantov a víťazov v pretekovej sezóne 2016
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. X. Zjazd  SZCHPH ,návrhy zmien zväzových dokumentov, voľba delegáta OZ CHPH, prípadne nominácia do zväzových orgánov / Prezídium, KRK /
 16. Uznesenie
 17. Záver

Zároveň pozývame aj chovateľov, ktorí v roku 2016 dosiahli životné jubileum / 50, 60, 70, 80 rokov /.

 

17.1.2017                                                                                    Peter  Kristiňak

Celoštátna výstava – sústredenie holubov.

Výbor OZ oznamuje chovateľom, ktorých holuby boli nominované do kolekcie OZ na CV 2017, že holuby je potrebné doniesť vo štvrtok 5.1.2017 do 19.00 hod.  na adresu :

Jozef Tomáš , Hencovce 2111,

 

2.1.2017                                                                                                   Peter Kristiňak

Regionálna výstava – zber holubov.

Výbor OZ  oznamuje, že zberné miesto holubov nominovaných na regionálnu výstavu bude u pána Humeníka na adrese Vranov – Čemerné , Zimná ul. č. 409. Holuby je možné doručiť už vo štvrtok 1.12.2016 v popoludňajších a večerných hodinách. Najneskôr v piatok 2.12.2016 do 8.00 hod., kedy je plánovaný odchod do Svidníka.

 

28.11.2016                                                                                                    Peter Kristiňak

Výber štandardných holubov.

Výbor OZ CHPH Michalovce oznamuje chovateľom, že dňa 19.11.2016 o 14.00 hod. sa uskutoční výber štandardných holubov, ktoré nás budú reprezentovať na regionálnej výstave vo Svidníku. Výber sa bude konať v NS Hencovce.

Podmienkou účasti holuba na regionálnej výstave v štandardných kategóriách je účasť na tomto výbere.

Vyberať sa bude v kategóriách : štandard H, štandard HA, štandard mláďa H a štandard mláďa HA.

9.11,2016                                                                                    Peter Kristiňak

Obežník č. 2/2016.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                               Obežník  č. 2/2016.

 

Na základe zápisnice zo zasadnutia prezídia a ÚKK SZCHPH konaného v dňoch 15. a  16.10.2016  vydáva výbor OZCHPH Michalovce tento obežník k harmonogramu prípravy  zjazdu v organizačných zložkách SZCHPH.

 

 1. Výročné členské schôdze / VČS/ vo všetkých základných organizáciách OZCHPH Michalovce sa majú konať do 31.12.2016.

 

 1. Oblastná konferencia OZCHPH Michalovce sa má konať do 5.2.2017. Presný dátum konania oblastnej konferencie ako aj jej program budú včas zverejnené na webovej stránke OZCHPH Michalovce.

 

 1. Kľúč na nomináciu delegátov na oblastnú konferenciu sa nemení a teda na každých začatých 5 členov v ZO jeden delegát , počty delegátov sú následovné : Čaklov 3, Hencovce 5, Humenné 3, Michalovce 3, Sobrance 2, Vranov 3, Strážske 3, Trebišov 5, Stropkov – mesto 4. Spolu je to 31 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Žiadame všetky ZO , aby mená zvolených delegátov nahlásili tajomníkovi OZ , stačí aj telefonicky, ale najlepšie by bolo e – mailom /peter. kristinak@gmail.com /. V prípade , že ZO navrhne niektorého zo svojich delegátov do vrcholných orgánov SZCHPH / prezídium alebo ÚKK /, žiadame zaslať jeho funkcionársky životopis na e – mailovú adresu tajomníka OZ.

 

 

 

Dňa 3.11.2016                                              Peter Kristiňak

                                                                        Tajomník OZCHPH

 

Obežník č.1/2016.

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Michalovce

 

                       Obežník  č. 1/2016.

Na základe doručených podkladov zo SZCHPH a KDTVR Šariš vydáva výbor OZCHPH Michalovce tento obežník.

 

 1. Výbor OZCHPH žiada všetky základné organizácie ,aby pokladníkovi OZ uhradili poplatky za rodové krúžky a pretekové gumičky, ktoré si objednali na rok 2017. Cena za 1 kus u rodových krúžkov je 0,25.- EUR a cena za 1 ks pretekovej gumičky  je 0,06,- EUR.

Termín úhrady :  do 30.11.2016                                                  

 1. Organizátor tohtoročnej výstavy poštových holubov KDTVR Šariš / OZ CHPH Bardejov / oznamuje ,že výstava sa bude konať 3.12.2016 v Mestskom kultúrnom stredisku vo Svidníku  / je to v centre mesta pri kruháči/.

 

V Humennom  9.10.2016                                                                          Peter  Kristiňak

 

Obrovský úspech dua Titko + Surový.

Výbor OZ  gratuluje chovateľom Titko + Surový k úspechu ,ktorý dosiahli vo finálovom preteku v testovacej stanici TATRY – DERBY na vzdialenosti 520 km , ich holub obsadil druhé miesto iba 2 sekundy za víťazom preteku. tento úspech zvýrazňuje ešte to,že zo 412 nasadených holubov , prvý deň doletelo iba 7 holubov a zo  Slovenska to boli iba 2 účastníci preteku.

Gratulujeme!

Czestochowa – zmena dátumu štartu.

Výbor OZ  CHPH oznamuje chovateľom, že vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia na celý víkend 17. a 18.9.2016, sa    plánovaný pretek Czestochowa prekladá na piatok 16.9.2016 so zberom štvrtok 15.9.2016. Harmonogram zberu je rovnaký ako pri preteku Chmielnik.

 

Cena za jedného holuba je 0,40.- EUR.

 

14.9.2016                                                                                                   Peter Kristiňak

Zmena preteku.

Výbor OZ oznamuje ,že plánovaný pretek mláďat Czestochowa ,sa z finančných dôvodov skracule na pretek Chmielnik 2, ktorý sa odletí v nedeľu 11.9.2016.

Cena za nasadeného holuba je 0,30.- Eur.

Pretek Chmielnik 2 bude posledným pretekom v tejto sezóne.

 

7.9.2016                                                                                                                      Peter Kristiňak

Czestochowa – pretek mladých.

Výbor OZ oznamuje, že štvrtý pretek mláďat sa odletí podľa pretekového plánu   a to Czestochowa  so štartom 11.9.2016.

Žiadame všetky ZO nahlásiť holuby na tento pretek výcvikárovi OZ do stredy 7.9.2016 do 19.00 hod..

Cena za jedného holuba bude vypočítaná podľa nahlášky a zverejnená v stredu najneskôr štvrtok 8.9.2016.

 

5.9.2016                                                                                                    Peter Kristiňak

Chmielnik – pretek mladých.

Výbor OZ oznamuje,že pretek mladých holubov Chmielnik sa uskutoční podľa pretekového plánu dňa 4.9.2016 so zberom 3.9.2016. Cena za jedného holuba je 0,25.- EUR.

Žiadame všetky ZO ,aby do stredy 31.8.2016 do 19.00 hod. nahlásili počty holubov výcvikárovi OZ.

 

29.8.2016                                                                                           Peter Kristiňak

Mielec 2 – pretek mladých.

Výbor OZ oznamuje ,že pretek mláďat Mielec 2  sa uskutoční v plánovanom termíne t.j. 28.8.2016 so zberom 27.8.2016.Harmonogram zberu sa nemení. Z nahlásených holubov na tento pretek sa stanovuje cena za jedného holuba 0,35.- EUR. Pri nasadení menšieho počtu holubov ako bola nahláška, je každá ZO povinná uhradiť sumu za nahlásené holuby.

Nahláška ZO:

Stropkov mesto – 220 ks

Trebišov – 251 ks

Hencovce – 85 ks

Humenné – 190 ks

Strážske – 115 ks

Čaklov – 95 ks

Vranov – 50 ks

Sobrance – 85 ks

Michalovce – 90 ks

 

 

24.8.2016                                                                                                                 Peter Kristiňak

Smútočné oznámenie.

Oznamujeme chovateľskej verejnosti ,že dňa 14.8.2016 nás vo veku 70 rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen ZO Sobrance Juraj Miľko.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 17.8.2016 o 14.00 hod. v dome smútku v obci Ostrov.

                                                                                Česť jeho pamiatke.

Pokyny k nácviku Smilno.

K bezproblémovému zberu mláďat na nácvik Smilno je potrebné ,aby každá základná organizácia nahlásila počty nasadených holubov výcvikárovi OZ p.Edovi Novákovi do piatka 12.8.2016 do 19.00 hod.. V prípade,že sa tak nestane,bude rozdelenie boxov na jednotlivé NS presne podľa rozpisu z preteku starých holubov Mielec 1 a do jedného koša nepôjde menej ako 40 kusov.

 

10.8.2016                                                                                                     Peter Kristiňak

14.8.2016 nácvik mladých – Smilno.

Dňa 14.8.2016 sa uskutoční nácvik mladých holubov Smilno s ranným zberom .

Odchod auta z jednotlivých NS :

5.00 hod. – Trebišov

6.00 hod. – Michalovce + Sobrance

7.00 hod.- Humenné

7.30 hod. – Strážske

8.30 hod. – Hencovce

9.00 hod. – Vranov

9.30 hod. – Čaklov

 

7.8.2016                                                                                                                         Peter Kristiňak

 

Posedenie v Zamutove.

Výbor OZ CHPH Michalovce pozýva všetkých chovateľov OZ CHPH Michalovce na tradičné posezónne posedenie ,ktoré sa uskutoční v sobotu 6.8.2016 v penzióne Kondor v Zamutove so začiatkom o 15.00 hod..

Prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť nahlásili do stredy 3.8.2016  na tel.čísle – OTO  GAŇO  – 0907 900 568. manželky a priateľky sú vítané.

 

31.7.2016                                                                                         Peter Kristiňak

Sadki 3 – preložené, Krakow – zrušený.

Pre nepriaznivú predpoveď počasia na nedeľu 17.7.2016 sa pretek Krakow ruší a pretek Sadki 3 prekladá na pondelok 18.7.2016 so zberom v nedeľu 17.7.2016.
    Prepravu na Sadki 3 zabezpečuje pre OZ Michalovce OZ Bardejov so svojím prívesným vozíkom.
Čas odchodu auta z NS Hencovce 10.45 hod.
Počet pridelených košov pre OZ Michalovce je 30 ks. Tie budú privezené v sobotu poobede.
16.7.2016                                                                                    Peter Kristiňak

Krakow 17.7.2016

Odchody auta, počet košov a počet holubov v jednotlivých NS:

1 Bardejov: 215 holubov / 9 košov / 17:00 odchod auta

2. DE + VŠ: 140 holubov / 6 košov / 17:35

3. Giraltovce: 70 holubov / 4 koše / 18:10

4. Čaklov:     160 holubov / 7 koše / 19:20

5. Hencovce. 386 holubov / 16 košov / 20:30

6. Stropkov: 200 holubov / 8 košov / 21:30

7. Svidník :   310 holubov / 13 košov / 22:00

Platba za holuba 0,25 eur. V aute je ešte 7 voľných košov, ktoré v prípade potreby a záujmu je možné použiť.

Platba za nahlásené holuby je definitívna. V prípade väčšieho počtu nasadených holubov ako je nahláška za jednotlivé NS, platba za väčší počet.

Memoriál Jána Bojka.

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Trebišov

 

 

 

VEC: Propozície preteku  Memoriál Jána Bojka   / ôsmy ročník/

 

 

1/ Zriaďovateľ ZO-CHPH Trebišov

 

2/ Podmienky preteku.

 

a/ Zúčastniť preteku sa môže len člen OZ-CHPH Košice, OZ-CHPH Michalovce

 

b/ Každý účastník preteku o Memoriál Jána Bojka uvedie na KL. 2 holuby v poradí 1, 2 , ktoré  budú súťažiť o putovný pohár Jána Bojka.

Najnižší koeficient prvých dvoch zapísaných na KL vyhrá putovný pohár.

Putovný pohár nastálo vyhrá ten chovateľ, ktorý vyhrá 3 krát po sebe, alebo 5 krát celkove.

 

1.cena – putovný pohár + pohár ,diplom

2.cena – pohár,diplom

3.cena – pohár,diplom

 

 

 

3/ Pretek  Kepno – 09.07.2016.

 

Prepravca OZ-CHPH – KE a MI zodpovedá za cely priebeh prepravy PH.

 

Poradie chovateľov o Memoriál J:Bojka sa vyhodnotí zo spoločných výsledkov

OZ-KE a OZ-MI.

 

4/ Košovanie holubov

 

Pri košovani holubov na pretek budú dodržané  všetky podmienky určené SZ-CHPH.

 

 

 

Ostatné  mimoriadne ustanovenia.

V prípade zlého počasia sa pretek preloží na novo určený termín.

Včas oboznámime chovateľov.

 

 

Kontakt na organizátorov:

Ing. Seliga Jaroslav 0918871047

 

Kopas Michal 0948 110 554

 

 

 

Preloženie pretekov Sadki 2 a Krakow.

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na nedeľu 3.7.2016 sa oblastné združenia v Regióne Šariš rozhodli následovne:

Štart preteku Krakow sa uskutoční v sobotu 2.7.2016 – nasadzovanie v piatok 1.7.2016.

Štart preteku Sadki 2 sa uskutoční v pondelok 4.7.2016 – nasadzovanie v nedeľu 3.7.2016.

Časy zberov a odchody auta zostávajú bez zmeny.

 

30.6.2016                                                                                                                            Peter Kristiňak

Pretek Krakow 3.7.2016.

OZ CHPH Michalovce organizuje presne podľa pretekového plánu dňa 3.7.2016 pretek Krakow. Dopravu zabezpečuje OZ CHPH Bardejov.

Nasadzovacie strediská pre tento pretek :

Stropkov – mesto  , nahláška 150 ks, pridelených 5 boxov ,odchod auta  2.7.2016 o 17.50 hod.

Hencovce – nahláška 445 ks / Henc. + HE+ MI / , 16 boxov, odchod auta  2.7.2016 o 19.10 hod.

Čaklov – nahláška 200 ks / Čaklov + VT / , 7 boxov, odchod auta 2.7.2016  o 19.30 hod.

Cena za holuba je 0,20 Eur.

Rozvoz košov sa uskutoční zajtra  t.j. 30.6.2016

 

V Humennom 29.6.2016                                                                              Peter Kristiňak

Zmena času otvárania hodín.

Na návrh základných organizácií v  OZ schvaľuje výbor OZ CHPH Michalovce zmenu v čase otvárania hodín a vyhodnotenie pretekov Kepno  4 a Neubrandenburg 1 v nedeľu 26.6. 2016  na  17.00 hod.

 

 

V Humennom dňa 23.6.2016                                      Ing.Peter Kristiňak

Tajomník OZ CHPH

Zmena v harmonograme zberu holubov.

Na základe podnetu zmluvného prepravcu sa výbor OZ CHPH Michalovce rozhodol posunúť plán zberu holubov vo všetkých NS na preteky Kepno 2 až Kepno 6 o 1 hodinu skôr.

V Humennom dňa 30.5.2016                                       Peter Kristiňak

tajomník OZ CHPH

Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 8. mája 2016 nás vo veku 59. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Vladimír Hric.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. mája 2016 o 15.00 hodine v Dome smútku v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++